نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اخبار ورزشی تلویزیون تحلیل محتوای اخبار ورزشی (مطالعه موردی: شبکه سوم سیما( [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 20-28]
 • ارتباطات اجتماعی نقش ورزش در توسعه ارتباطات میان فرهنگی و اجتماعی [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 55-60]
 • ارتباطات عمومی نقدی بر کتاب «ارتباطات عمومی در ورزش» [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 44-48]
 • ارتباط بین‌فرهنگی نقش ورزش در توسعه ارتباطات میان فرهنگی و اجتماعی [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 55-60]
 • ارزیابی ارزیابی کتاب معلم تربیت بدنی (راهنمای تدریس)دوره ابتدایی ازدیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهریزد [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 63-70]
 • استان کرمان دیدگاه مدیران ،کارشناسان و اصحاب رسانه در خصوص نقش تلویزیون در توسعه ی ورزش استان کرمان [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 17-23]
 • اضطراب رایانه بررسی میزان اضطراب رایانه در سازمان های ورزشی ایران [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 14-22]
 • انگیزه شناسایی و رتبه بندی عوامل انگیزشی در مصرف مجازی ورزش (بازی های ویدیویی) فوتبال در پسران نوجوان ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 31-39]

ب

 • بازاریابی بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی در ورزش [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 43-49]
 • بازی ویدیویی شناسایی و رتبه بندی عوامل انگیزشی در مصرف مجازی ورزش (بازی های ویدیویی) فوتبال در پسران نوجوان ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 31-39]
 • برنامه سازان ورزشی رابطه بین مهارت های گوش دادن با ویژگی های شخصیتی برنامه سازان و مجریان ورزشی سازمان صدا و سیما [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 14-19]
 • برنامه های ورزشی رویکرد برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی استانی منتخب نسبت به پوشش ورزش بانوان [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 63-69]

پ

 • پخش تلویزیونی مقایسه دیدگاه متخصصان،مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 24-31]
 • پروتئین های ذخیره ای بررسی تأثیر آموزش از طریق رسانه های تصویری در ارتقاء سطح گرایش زنان به فعالیت های ورزشی [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 29-34]
 • پوشش رسانه ای پوشش رسانه ای مدال آوری رشته کشتی و والیبال در مقایسه با رشته فوتبال در نیم‌صفحه اول روزنامه های ورزشی [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 56-62]

ت

 • تجزیه خوشه ای بررسی تأثیر آموزش از طریق رسانه های تصویری در ارتقاء سطح گرایش زنان به فعالیت های ورزشی [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 29-34]
 • تحصیلات . سابقه ورزشی رابطه مطالعه نشریات عمومی و تخصصی ورزشی با ویژگیهای فردی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 49-54]
 • تحلیل استنادی تحلیل استنادی مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش [دوره 1، شماره 1، 1393-1392، صفحه 34-39]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش بانوان [دوره 1، شماره 1، 1393-1392، صفحه 9-18]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی مجلات علمی پژوهشی [دوره 1، شماره 1، 1393-1392، صفحه 53-60]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای استان ها با تأکید بر پوشش ورزش بانوان [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 23-30]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای اخبار ورزشی (مطالعه موردی: شبکه سوم سیما( [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 20-28]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش دانشگاه خوارزمی [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 51-62]
 • تحلیل محتوا تحلیل حیطه مطالعاتی مقالات مدیریت ورزشی بر مبنی گرایش های مقطع کارشناسی ارشد [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 9-16]
 • تربیت بدنی ارزیابی کتاب معلم تربیت بدنی (راهنمای تدریس)دوره ابتدایی ازدیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهریزد [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 63-70]
 • تربیت بدنی و ورزش میزان رضایت مندی مشتریان از کتب حوزه ورزش و تربیت بدنی [دوره 1، شماره 1، 1393-1392، صفحه 19-25]
 • تلویزیون دیدگاه مدیران ،کارشناسان و اصحاب رسانه در خصوص نقش تلویزیون در توسعه ی ورزش استان کرمان [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 17-23]
 • تن و روان مطالعه اهمیت تن و روان در شاهنامه [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 9-13]
 • توسعه مقایسه دیدگاه متخصصان،مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 24-31]
 • توسعه دیدگاه مدیران ،کارشناسان و اصحاب رسانه در خصوص نقش تلویزیون در توسعه ی ورزش استان کرمان [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 17-23]
 • توسعه پایدار نقش رسانه های گروهی به عنوان فرصتی برای توسعه پایدار ورزش [دوره 1، شماره 1، 1393-1392، صفحه 40-44]

ج

 • جنسیت رابطه مطالعه نشریات عمومی و تخصصی ورزشی با ویژگیهای فردی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 49-54]

ح

 • حمایت های مالی ورزشی نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی [دوره 1، شماره 1، 1393-1392، صفحه 26-33]

د

 • دانشگاه خوارزمی تحلیل محتوای مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش دانشگاه خوارزمی [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 51-62]
 • دیپلماسی ورزشی نقش ورزش در توسعه ارتباطات میان فرهنگی و اجتماعی [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 55-60]

ر

 • رادیو و تلویزیون بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 40-47]
 • رادیو و تلویزیون نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 48-55]
 • رسانه نقش رسانه های گروهی به عنوان فرصتی برای توسعه پایدار ورزش [دوره 1، شماره 1، 1393-1392، صفحه 40-44]
 • رسانه بررسی تأثیرات مثبت و منفی مطبوعات و وب سایت های خبری در حوزه فوتبال ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 31-42]
 • رسانه عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مطالعه روزنامه‌های ورزشی [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 32-43]
 • رسانه بررسی تاثیر رسانه ها بر ساختار ورزش کشور [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 61-67]
 • رسانه ها بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی در ورزش [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 43-49]
 • رسانه های جمعی تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش بانوان [دوره 1، شماره 1، 1393-1392، صفحه 9-18]
 • رسانه های جمعی بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 40-47]
 • رسانه های جمعی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 48-55]
 • رسانه های جمعی رویکرد برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی استانی منتخب نسبت به پوشش ورزش بانوان [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 63-69]
 • رسانه های ورزشی تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای استان ها با تأکید بر پوشش ورزش بانوان [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 23-30]
 • رسانه‌های ورزشی تحلیل محتوای اخبار ورزشی (مطالعه موردی: شبکه سوم سیما( [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 20-28]
 • رضایت‌مندی میزان رضایت مندی مشتریان از کتب حوزه ورزش و تربیت بدنی [دوره 1، شماره 1، 1393-1392، صفحه 19-25]
 • روزنامه های ورزشی پوشش رسانه ای مدال آوری رشته کشتی و والیبال در مقایسه با رشته فوتبال در نیم‌صفحه اول روزنامه های ورزشی [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 56-62]
 • روزنامه ورزشی عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مطالعه روزنامه‌های ورزشی [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 32-43]

س

 • سازمان های ورزشی بررسی میزان اضطراب رایانه در سازمان های ورزشی ایران [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 14-22]

ش

 • شاهنامه مطالعه اهمیت تن و روان در شاهنامه [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 9-13]
 • شبکه های تلویزیونی تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای استان ها با تأکید بر پوشش ورزش بانوان [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 23-30]
 • شبکه های تلویزیونی استانی رویکرد برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی استانی منتخب نسبت به پوشش ورزش بانوان [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 63-69]

ص

 • صدا و سیما رابطه بین مهارت های گوش دادن با ویژگی های شخصیتی برنامه سازان و مجریان ورزشی سازمان صدا و سیما [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 14-19]
 • صفات کیفی بررسی تأثیر آموزش از طریق رسانه های تصویری در ارتقاء سطح گرایش زنان به فعالیت های ورزشی [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 29-34]
 • صنعت ورزش بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی در ورزش [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 43-49]

ع

 • عدد زلنی بررسی تأثیر آموزش از طریق رسانه های تصویری در ارتقاء سطح گرایش زنان به فعالیت های ورزشی [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 29-34]
 • عوامل اجتماعی عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مطالعه روزنامه‌های ورزشی [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 32-43]

ف

 • فرهنگ نقش ورزش در توسعه ارتباطات میان فرهنگی و اجتماعی [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 55-60]
 • فناوری اطلاعات اولویت بندی شاخص های فناوری اطلاعات از نظر میزان آشنایی و استفاده در بخش فوق برنامه ورزشی دانشگاه های کشور [دوره 1، شماره 1، 1393-1392، صفحه 45-52]
 • فوتبال شناسایی و رتبه بندی عوامل انگیزشی در مصرف مجازی ورزش (بازی های ویدیویی) فوتبال در پسران نوجوان ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 31-39]
 • فوتبال ملی بررسی تأثیرات مثبت و منفی مطبوعات و وب سایت های خبری در حوزه فوتبال ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 31-42]

ک

 • کتاب میزان رضایت مندی مشتریان از کتب حوزه ورزش و تربیت بدنی [دوره 1، شماره 1، 1393-1392، صفحه 19-25]
 • کتاب کار ارزیابی کتاب معلم تربیت بدنی (راهنمای تدریس)دوره ابتدایی ازدیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهریزد [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 63-70]

گ

 • گرایش های مدیریت ورزشی تحلیل حیطه مطالعاتی مقالات مدیریت ورزشی بر مبنی گرایش های مقطع کارشناسی ارشد [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 9-16]

م

 • مجریان ورزشی رابطه بین مهارت های گوش دادن با ویژگی های شخصیتی برنامه سازان و مجریان ورزشی سازمان صدا و سیما [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 14-19]
 • مجلات علمی- پژوهشی تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی مجلات علمی پژوهشی [دوره 1، شماره 1، 1393-1392، صفحه 53-60]
 • محتوای پروتئین دانه بررسی تأثیر آموزش از طریق رسانه های تصویری در ارتقاء سطح گرایش زنان به فعالیت های ورزشی [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 29-34]
 • مخاطب تلویزیونی نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی [دوره 1، شماره 1، 1393-1392، صفحه 26-33]
 • مدارس ابتدایی ارزیابی کتاب معلم تربیت بدنی (راهنمای تدریس)دوره ابتدایی ازدیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهریزد [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 63-70]
 • مدیران فوق برنامه اولویت بندی شاخص های فناوری اطلاعات از نظر میزان آشنایی و استفاده در بخش فوق برنامه ورزشی دانشگاه های کشور [دوره 1، شماره 1، 1393-1392، صفحه 45-52]
 • میزان استفاده اولویت بندی شاخص های فناوری اطلاعات از نظر میزان آشنایی و استفاده در بخش فوق برنامه ورزشی دانشگاه های کشور [دوره 1، شماره 1، 1393-1392، صفحه 45-52]
 • میزان آشنایی اولویت بندی شاخص های فناوری اطلاعات از نظر میزان آشنایی و استفاده در بخش فوق برنامه ورزشی دانشگاه های کشور [دوره 1، شماره 1، 1393-1392، صفحه 45-52]
 • مشتری میزان رضایت مندی مشتریان از کتب حوزه ورزش و تربیت بدنی [دوره 1، شماره 1، 1393-1392، صفحه 19-25]
 • مطالعه عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مطالعه روزنامه‌های ورزشی [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 32-43]
 • مطبوعات نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 48-55]
 • مطبوعات بررسی تأثیرات مثبت و منفی مطبوعات و وب سایت های خبری در حوزه فوتبال ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 31-42]
 • معلمان ارزیابی کتاب معلم تربیت بدنی (راهنمای تدریس)دوره ابتدایی ازدیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهریزد [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 63-70]
 • مقالات رشته تربیت بدنی تحلیل استنادی مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش [دوره 1، شماره 1، 1393-1392، صفحه 34-39]
 • مقالات علمی تحلیل محتوای مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش دانشگاه خوارزمی [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 51-62]
 • مقالات مدیریت ورزشی تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی مجلات علمی پژوهشی [دوره 1، شماره 1، 1393-1392، صفحه 53-60]
 • مقالات مدیریت ورزشی تحلیل حیطه مطالعاتی مقالات مدیریت ورزشی بر مبنی گرایش های مقطع کارشناسی ارشد [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 9-16]
 • منابع مالی بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی در ورزش [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 43-49]
 • مهارت گوش دادن رابطه بین مهارت های گوش دادن با ویژگی های شخصیتی برنامه سازان و مجریان ورزشی سازمان صدا و سیما [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 14-19]

ن

 • نشان تجاری نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی [دوره 1، شماره 1، 1393-1392، صفحه 26-33]
 • نشریات بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 40-47]
 • نشریات علمی پژوهشی تحلیل حیطه مطالعاتی مقالات مدیریت ورزشی بر مبنی گرایش های مقطع کارشناسی ارشد [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 9-16]
 • نشریات ورزشی تخصصی رابطه مطالعه نشریات عمومی و تخصصی ورزشی با ویژگیهای فردی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 49-54]
 • نشریات ورزشی عمومی رابطه مطالعه نشریات عمومی و تخصصی ورزشی با ویژگیهای فردی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 49-54]
 • نشریه علمی پژوهشی تحلیل استنادی مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش [دوره 1، شماره 1، 1393-1392، صفحه 34-39]
 • نشریه علوم حرکتی و ورزش تحلیل محتوای مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش دانشگاه خوارزمی [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 51-62]
 • نقد نقدی بر کتاب «ارتباطات عمومی در ورزش» [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 44-48]
 • نیم‌صفحه اول روزنامه پوشش رسانه ای مدال آوری رشته کشتی و والیبال در مقایسه با رشته فوتبال در نیم‌صفحه اول روزنامه های ورزشی [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 56-62]

و

 • وب سایت های خبری بررسی تأثیرات مثبت و منفی مطبوعات و وب سایت های خبری در حوزه فوتبال ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 31-42]
 • ورزش نقش رسانه های گروهی به عنوان فرصتی برای توسعه پایدار ورزش [دوره 1، شماره 1، 1393-1392، صفحه 40-44]
 • ورزش بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی در ورزش [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 43-49]
 • ورزش نقدی بر کتاب «ارتباطات عمومی در ورزش» [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 44-48]
 • ورزش نقش ورزش در توسعه ارتباطات میان فرهنگی و اجتماعی [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 55-60]
 • ورزش دیدگاه مدیران ،کارشناسان و اصحاب رسانه در خصوص نقش تلویزیون در توسعه ی ورزش استان کرمان [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 17-23]
 • ورزش آموزشی بررسی تاثیر رسانه ها بر ساختار ورزش کشور [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 61-67]
 • ورزش بانوان تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش بانوان [دوره 1، شماره 1، 1393-1392، صفحه 9-18]
 • ورزش بانوان تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای استان ها با تأکید بر پوشش ورزش بانوان [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 23-30]
 • ورزش بانوان رویکرد برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی استانی منتخب نسبت به پوشش ورزش بانوان [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 63-69]
 • ورزش حرفه‌ای بررسی تاثیر رسانه ها بر ساختار ورزش کشور [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 61-67]
 • ورزش در ایران باستان مطالعه اهمیت تن و روان در شاهنامه [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 9-13]
 • ورزش قهرمانی تحلیل محتوای اخبار ورزشی (مطالعه موردی: شبکه سوم سیما( [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 20-28]
 • ورزش قهرمانی مقایسه دیدگاه متخصصان،مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 24-31]
 • ورزش قهرمانی بررسی تاثیر رسانه ها بر ساختار ورزش کشور [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 61-67]
 • ورزش های همگانی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 48-55]
 • ورزش همگانی بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 40-47]
 • ورزش همگانی بررسی تاثیر رسانه ها بر ساختار ورزش کشور [دوره 1، شماره 4، 1393-1392، صفحه 61-67]
 • ویژگی های شخصیتی رابطه بین مهارت های گوش دادن با ویژگی های شخصیتی برنامه سازان و مجریان ورزشی سازمان صدا و سیما [دوره 1، شماره 3، 1393-1392، صفحه 14-19]
 • ویژگی های فردی بررسی میزان اضطراب رایانه در سازمان های ورزشی ایران [دوره 1، شماره 2، 1393-1392، صفحه 14-22]
 • وفاداری نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی [دوره 1، شماره 1، 1393-1392، صفحه 26-33]