پوشش رسانه ای مدال آوری رشته کشتی و والیبال در مقایسه با رشته فوتبال در نیم‌صفحه اول روزنامه های ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی عدالت در پوشش رسانه­ای مدال­آوری رشته کشتی و والیبال در مقایسه با رشته فوتبال در نیم‌صفحه اول روزنامه­های ورزشی است. با استفاده از نمونه­گیری غیر تصادفی در دسترس، 8 روزنامه ورزشی در روزهای پس از کسب مدال در مسابقات قهرمانی جهان 2013 در رشته کشتی و قهرمانی آسیا 2013 در رشته والیبال به‌عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند (درمجموع 48 روزنامه ورزشی). ابزار مورد استفاده در این تحقیق برگه کدگذاری بود که واحد آن تعداد تیترهای خبری و تعداد تصاویر است. روایی این ابزار به‌وسیله 4 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی در زمینه تحلیل محتوا مورد تأیید قرار گرفت. داده­ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کلوموگروف اسمیرنوف و یو من وایتنی) و نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته­ها نشان داد که تفاوت معناداری بین تعداد تیترهای خبری و تصاویر مربوط به کسب مدال توسط تیم­های ملی کشتی و والیبال در مقایسه به تیترهای خبری و تصاویر مربوط به رشته فوتبال در نیم‌صفحه اول روزنامه‌های منتخب وجود دارد. درنهایت پیشنهاد می­شود که مسئولان روزنامه­های ورزشی حداقل در زمانی که رشته­هایی ازجمله کشتی و والیبال موفق به کسب موفقیت در میادین ورزشی جهانی و بین­المللی می­شوند، نیم‌صفحه اول روزنامه را به این رشته­ها اختصاص دهند و این افتخارآفرینی را در سایه خبرها و تصاویر مربوط به حواشی فوتبال کم‌ارزش ننمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media coverage of achievement medals in Wrestling and Volleyball compared with Football in half front page of sport newspapers

نویسندگان [English]

  • Hamid Ghasemi 1
  • Bahman Asgari 2
چکیده [English]

Purpose of this study was media coverage of achievement medals in wrestling and volleyball compared with football in half front page of sports newspapers. With using non-random sampling available, 8 sports newspapers as the samples were considered in the days after achievement medals in the 2013 World wrestling Championship and 2013 Asian volleyball Championship (in total, 48 sports newspapers). The instrument used in this study was a coding sheet that its unit was number of headlines and images. Validity of this instrument has been approved by 4 people of sports management expert in the field of content analysis. Data analysis bydescriptive andinferential (Kolmogorov Smirnov and Mann-Whitney U tests) statisticalin software SPSS. The results showed that there were significant differences between the number of headlines and images related to achievement medals by national teams of wrestling and volleyballcompared to the headlines and images related to football in half front page of selected newspapers. Finally, it is recommended that Authorities of sports newspapers at least once disciplines such as wrestling and volleyball to success in global and international sporting events, half front page of newspapers devoted to these disciplines and this proud do not undervalued in light of the football marginal news and images.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media coverage
  • Sport Newspapers
  • Halffrontpage of newspapers
منابع

آقاجانی چوپر، ناصر (1375). بررسی وضعیت کشتی در رسانه­های ورزشی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.

بارفروش، احمد (1388). تحلیل محتوای روزنامه­های ورزشی سراسری (از سال 1379 تا 1388). تهران، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ای.

خانی­ملکوه، محمد (1386). نیازسنجی از مردم تهران درباره برنامه­های ورزشی صداوسیما، تهران، انتشارات اداره­ی کل پژوهش­های اجتماعی و سنجش برنامه­ای، گروه سنجش برنامه­های غیر نمایشی مرکز تحقیقات صداوسیما.

رضایی، مونا و بای، مسلم (1386). "تحلیل محتوای روزنامه­های ورزشی منتخب سال‌های 1383 الی 1386 با رویکرد ورزش زنان". نشاط و ورزش، سال هفتم، شماره دوازدهم، 18-5.

رضوی­زاده، نورالدین و نجفی، جعفر (1381). تحلیل محتوای مهم‌ترین مطالب روزنامه­های سراسری. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها.

عسگری، بهمن؛ قاسمی، حمید و کشکر، سارا (1390). "مطالعه محتوای کمی برنامه­های ورزشی شبکه 3 سیما". فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، شماره 68، 151-135.

قاسمی، حمید (1386). بررسی نقش رسانه­های گروهی در توسعه ورزش کشور، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

قاسمی، حمید (1389). تحلیل محتوای روزنامه­های ورزشی با تأکید پوشش مؤلفه­های ورزشی در نیم سال پایانی 1388. جهش، شماره 8، 29-21.

قاسمی، حمید؛ کهندل، مهدی؛ قره، علی و میرزامحمدی، عباس (1392). وضعیت پوشش خبری ورزش کشتی در مطبوعات ورزشی منتخب در سه ماهه­ی منتهی به المپیک 2008 پکن. دو فصلنامه مدیریت و توسعه ­ی ورزش، شماره 2، 40-21.

قهنویه، حسن؛ موحدی، فریده؛ یارمحمدیان، محمدحسین و عجمی، سیما (1390). تحلیل محتوای استنادی مقالات چاپ شده در مجله علمی پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت. مدیریت اطلاعات سلامت،سال هشتم، شماره1. 9-82.

کبیری­مقدم، محمدرضا (1384). تحلیل محتوای خبرهای چاپ شده در روزنامه­های ورزشی شش‌ماهه دوم سال 1383، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صداوسیما.

Alexander, S. (1994). “Newspaper coverage of athletics as a function of gender”. Women's Studies International Forum, 17(6): 655–662.

James, J.; Zhang, Dale, J.P. & Dennis, W.S. (1998). “Relationship between broadcasting media and minor league hockey game attendance”. Journal of sport management, 12, 303-122.

Tuggle, C.A. & Owen, A. (1999). “A Descriptive Analysis of NBC’s Coverage of the Centennial Olympics The “Games of the Woman”?”. Journal of Sport and Social Issues, 23, 171-182.