تحلیل محتوای مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش دانشگاه خوارزمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه خوارزمی

2 استادیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

در این مقاله، تعداد 167 مقاله انتشار یافته در 16 شماره اولیه نشریه علوم حرکتی و ورزش از سال 1381 تا 1389 مورد تحلیل محتوا قرار گرفته است. ابزار تحقیق شامل یک چک ­لیست کدگذاری بود که روایی محتوایی و صوری آن توسط 6 نفر از اساتید متخصص در زمینه تحلیل محتوا تایید شد. با توجه به کم بودن داده­ها و عدم دخالت نظرات شخصی از ضریب توافق بین کدگذاران صرف نظر شد. نتایج نشان داد میانگین ماه­های مورد استفاده برای پذیرش هر مقاله 4/6 ماه بوده است. همچنین بیشترین درصد هم­پژوهی پژوهش­ها مربوط به مقالاتی بوده که توسط 3 نویسنده، نگاشته شده است. با تحلیل نتایج مربوط به روش­شناسی مقالات مشخص گردید، 159 مقاله      (2/95­درصد) از روش تحقیق کمی و تنها 8 مقاله (8/­4­­­درصد) از روش تحقیق کیفی استفاده کرده­اند. همچنین، 73 مقاله (7/43­درصد)، از روش تحقیق نیمه تجربی و 44 مقاله (3/26درصد)، از روش تحقیق همبستگی استفاده نموده­اند. بیش از نیمی از مقالات (8/56درصد)، فقط در دو حیطه مدیریت ورزشی و فیزیولوژی ورزشی نگارش شده است. علاوه بر این، یافته­ها حاکی از آن بود که اکثر مطالعات در حیطه ورزش آموزشی و کمترین مقالات در حیطه ورزش اقشار ویژه بوده است. در مجموع با عنایت به یافته­های مطالعه حاضر، پیشنهاداتی در راستای بهبود کیفی مقالات به نویسندگان و مسئولان نشریه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of Movement Sciences and Sport Journal articles of Kharazmi university

نویسندگان [English]

  • Ali Ziaee 1
  • Alireza Elahi 2
  • Ieman Bakhshoodehniya 1
چکیده [English]

In this research, 167 published articles in 16numbers of Movement Sciences and Sport Journal of Kharazmi university from its first volume (2001, No. 1). To the last one (2010, No.16) was analyzed contently.This study’s instrument was a coded checklist that its content and face validity was confirmed by six experts in this field. With regard to low volume of sample and non-interference of personal opinions, the agreement coefficient between coders, was skipped. Results showed that the used average month to accept any article has been 6.4 months. Further, highest percentage of research study of shared articles has written by 3 authors. Analyzing of results related to the articles methodology identified that 159 articles (95.2%) have used quantitative research method and 8 articles (4.8%) have used qualitative research methods. Also, 73 articles (43.7%) are used the semi-experimental methods and 44 articles (26.3 %) are used correlation methods. More than half of the papers (56.8%), have been written only in two areas of sports management and sports physiology. In addition, findings suggest that the majority of studies were devoted to educational sport and the lowest of studies have been in the field of special people sports.With regard to the findings of this study, we can make suggestions to improve the quality of articles to magazine writers and officials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • Movement Sciences and Sports Journal
  • Kharazmi University
  • Scientific Papers
ارشاد سرابی، رقیه. اسلامی­نژاد، طاهره و شفیعیان، هاجر. (1389). "تحلیل محتوای مقالات منتشر شده در مجلات آموزش پزشکی در ایران". دوره هفتم، شماره دوم.

جانانی، پیمان. رودباری، مسعود. تهمتن، ایمان و صدقی، شهرام. (1391). "تحلیل محتوای مقالات نشریات دانشکده­های پرستاری و مامائی دانشگاه­های علوم پزشکی ایران". مجله مراقبت­های پرستاری و مامایی، دوره 2، شماره 1.

حیدری، معصومه و صفوی، زینب. (1391). "ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقالات مجله پژوهش در پزشکی". پژوهش در پزشکی، دوره 36، شماره 2.

زکی، محمد علی. (1387). "مطالعه گرایش­های پژوهشی مجلات علمی تخصصی گردشگری". مجله جهانی رسانه، شماره 5.

زکی، محمد علی. (1385). "بررسی تحلیل محتوای گرایش­های پژوهشی در مجلات علمی-تخصصی" مدیریت. سال 19، شماره 75.

سجادی، سید نصرالله. عیدی، حسین. مهربانی، جواد و عباسی، همایون. (1389). "تحلیل توصیفی نشریه علمی پژوهشی حرکت (شماره 34-1)". شماره 5.

سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1375). روش تحقیق: روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.

سیدین، سید مهرداد و باب الحوائجی، فهیمه. (1388). "تحلیل محتوای پایان نامه­های کارشناسی­ارشد کتابداری واطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات اهواز و همدان در سال های 1386-1372". مجله پیام کتابخانه، شماره 56، بهار 1388.

شریفی، ونداد. (1382). "ارزیابی کیفیت مقالات". تازه­های علوم شناختی، سال پنجم، شماره 4.

شریفی، مسلم. میردار هریجانی، شادمهر و عسگری، بابی­سان. (1391). "تحلیل توصیفی مقاله­های علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی طی سال­های 1388-1384". مدیریت ورزشی، شماره 12.

علیزاده، حسین و الهی، علیرضا. (1386). برنامه­ریزی استراتژیک پژوهش­های تربیت­بدنی و علوم ورزشی، طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت­بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

عیدی، حسین. عباسی، همایون و سجادی، نصر الله. (1386). تحلیل محتوای فصلنامه علمی – پژوهشی المپیک(شماره 1 تا 33). پنجمین همایش دانشجویی تربیت­بدنی و علوم ورزشی.

فرشته­نژاد، سید محمد. متولیان سید عباس. مرادی لاکه، مازیار. عقیلی، ساره­ناز و شفیعی ثابت، آذین. (1389). "مقایسه شاخص­های کمی و کیفی مجلات علمی پژوهشی برگزیده کشور در طی سال­های 88-1386". دوره هفتم، شماره 77.

قاسمی، حمید، نوربخش، مهوش و تپه رشی، گیتی. (1389). "تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی مجلات علمی پژوهشی". فصلنامه علمی پژوهشی جهش، سال دوم، شماره ششم.

محمدی­فر، غلامرضا. (1387). "نگاهی به کاربردهای روش تحلیل محتوا". سال هشتم، شماره 88 .

محمدی، مهدی و متقی دادگر، امیر. (1386). "تحلیل استنادی مقاله­های منتشر شده در 30 شماره فصلنامه کتابداری و اطلاع­رسانی بین سال­های 1384-1376". مجله کتابداری و اطلاع­رسانی، جلد دهم، شماره 2.

مهرام، بهروز و توانایی شاهرودی، عفت. (1388). "تحلیل محتوای مجله­های علمی پژوهشی روانشناختی ایران: موضوع و روش­های پژوهش. سال ششم، شماره 22.

نمازی، محمد. (1382). "نقش پژوهش­های کیفی در علوم انسانی". مجله جغرافیا و توسعه.

Malekzadeh, R., Mokri ,A­ and Azarmina ,P. (2001). Medical science and research in Iran.archive of Iranian medicine,4.

Mondello, M.J and Pedersen, P. M. (2003). “A content analysis of the journal of sports economics”. Journal of Sports Economics, 4.

Smucker,M. (2008). “A content analysis of sport management faculty collaboration­­: since versus multiple authorship