اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مرتضی رضائی صوفی

مدیریت ورزشی دانشیار، دانشگاه پیام نور

morrsoufiyahoo.com

سردبیر

حمید قاسمی

مدیریت ورزشی دانشیار، دانشگاه پیام نور

www.hghasemi.com
ghasemioneyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

عبدالحمید احمدی

فیزیولوژی ورزشی دانشیار، جهاد دانشگاهی

sa_ahmadiyahoo.com

فرزاد غفوری

مدیریت ورزشی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

farzadghafouriyahoo.com

محمدعلی قره

مدیریت ورزشی دانشیار، دانشگاه پیام نور

dr.ghareyahoo.com

حمید قاسمی

مدیریت ورزشی دانشیار، دانشگاه پیام نور

www.hghasemi.com
ghasemioneyahoo.com

صدیقه حیدری نژاد

مدیریت ورزشی استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

heydari_sscu.ac.ir

سید امیراحمد مظفری

مدیریت ورزشی دانشیار، دانشگاه خوارزمی

mozafariamir23yahoo.com

مرتضی رضائی صوفی

مدیریت ورزشی دانشیار، دانشگاه پیام نور

morrsoufiyahoo.com

بهرام یوسفی

مدیریت ورزشی دانشیار، دانشگاه رازی کرمانشاه

bahramyoosefyyahoo.com

سارا کشکر

مدیریت ورزشی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

keshkaratu.ac.ir

مدیر داخلی

نازنین راسخ

مدیریت ورزشی استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی - مدیریت ارتباطات ورزشی

n_rasekh663yahoo.com

ویراستار انگلیسی

فهیمه محمد حسن

مدیریت روابط بین الملل در ورزش دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی

f.mohammadhassangmail.com