درباره نشریه

 

***************************************************

نشریه علمی «مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی» از پاییز سال 1392 آغاز بکار نموده و نحوه انتشار آن بصورت فصلنامه است. 

این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC ) نمایه شده است.

قابل ذکر است  نشریه مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی در دسته بندی نشریات در جایگاه Q1 و با ضریب تاثیر نشریه 0/08  قرار دارد.

***************************************************

 

 شاپای چاپی:              P-ISSN      2345-5578 

شاپای الکترونیکی:      4961-2548     E-ISSN