فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی (JSM) - واژه نامه اختصاصی