پرسش‌های متداول

آیا مقاله من در راستای محورهای فصلنامه مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی می باشد؟

چنانچه مقاله شما با یکی از محورهای زیر انطباق دارد می توانید مقاله خود را جهت بررسی به دفتر فصلنامه ارسال فرمائید.


محورهای پذیرش مقاله:


- مهارت های ارتباطی در ورزش ،


- رسانه های ورزشی،


- تبلیغات در ورزش،


- روابط عمومی ورزشی و


- روابط بین الملل در ورزش