حوزه های مطالعاتی درنشریه علمی «مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی»:

- مهارت های ارتباطی در ورزش ،

- رسانه های ورزشی،

- تبلیغات در ورزش،

- روابط عمومی ورزشی و

روابط بین الملل در ورزش

 

 

 

 

پیرو آیین نامه نشریات علمی به شماره 11/25685 مورخ 98/02/09  کلیه نشریات

«علمی -  پژوهشی» و «علمی - ترویجی» با عنوان کلی «نشریات علمی» معرفی شده و مبتنی بر

شاخص های ارزیابی کمیسیون نشریات مورد ارزیابی قرار می گیرند.

 

 

**** با استناد به گزارشات پایگاه ISC در سال 2017

این نشریه دارای ضریب تاثیر0/08   می باشد****

 

 نتیجه ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1396)

  (B (77 

برای دریافت فایل ضریب تاثیر نشریه های مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  کلیک کنید.

 

 

طبق آیین نامه کمیسیون بررسی نشریات، نشریات علمی  مورد تأیید آن سازمان نمی توانند بیشتر از ده درصد مقالات چاپی در یک سال را به مقالاتی از یک نویسنده تکراری تخصیص دهند. پیرو این بند آیین نامه   مقرر شده است هر نویسنده حداکثر چهار مقاله در جریان بررسی و آماده چاپ در نشریه داشته باشد و تا تعیین تکلیف شدن و یا انتشار سایر مقالات، نشریه نمی تواند مقاله جدیدی را از ایشان وارد مراحل بررسی نماید و از مقالات پذیرفته شده هر نویسنده به جز موارد خاص در سال بیشتر از یک مقاله منتشر نخواهد شد.

 

 

** کد Doi برای مقالاتی که تا شش ماه آینده منتشر خواهند شد بطور خودکار در سامانه نشریه فعال می گردد.

پژوهشگران جهت دریافت این کد می توانند به قسمت "مقالات آماده انتشارمراجعه نمایند**

DOI logo.svg

 

 Digital object identifier

********************************************************

 دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان است.

  

این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.

 

نشریه پایبند به قوانین بین المللی علیه سوء استفاده علمی شامل داده سازی، تحریف، سرقت ادبی، و غیره می باشد.

  هرگونه سوء رفتار مشکوک در طی مرور و پروسه داوری، مطابق با دستورالعمل کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

Related image

دانشگاه پیام نور مالکیت حق چاپ تمام موارد منتشر شده را دارد. با این وجود بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی آزاد،

تمام مطالعات چاپ شده در این نشریه به صورت آزاد در وب سایت نشریه برای عموم بدون پرداخت هزینه قابل دسترس می باشد. 

CC-BY icon

Creative Commons license

 ****************************************************************************

 

نشانی: استان تهران، شهریار، شهرک صدف، بلوارتوحید، دانشگاه پیام نور، مرکز شهریار

 

 

به منظور ارسال مقاله، لطفا راهنمای نویسندگان به دقت خوانده شود.

بسیار مهم:

- فهرست منابع درانتهای مقاله بر اساس روش APA  و به زبان انگلیسی بوده و درانتهای منابع فارسی که به انگلیسی ترجمه شده اند واژه (persian)  ذکر شود.

- منابع انگلیسی موجود درمتن، آوانویسی شده و دراولین ارجاع زیرنویس شوند. 

- کلیه اعداد درون جداول و نمودارها به زبان فارسی بوده ؛ اما، عناوین جداول و شکل های موجود در مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی درج گردد.

- این نشریه دو فایل دریافت می کند یک فایل با مشخصات کامل(مشخصات نویسندگان) و یک فایل  که برای داوری ارسال میشود، در فایل مربوط به داور(فایل اصلی مقاله) از ذکر نام و نشان از جمله آدرس پست الکترونیک، شماره تماس، نام و نام خانوادگی که به نحوی ارتباط مقاله با نویسنده را روشن می نماید اجتناب شود.

 

***  ارسال چکیده بلند انگلیسی در مرحله پذیرش مقاله***

 (لطفا، به راهنمای نویسندگان مراجعه شود)

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، زمستان 1399 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی
23455578
شاپا الکترونیکی
25384961

بانک ها و نمایه نامه ها