اهداف و چشم انداز

 

 

********************************************************************** 

هدف فصلنامه «مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی» :

ارتقا و توسعه فرهنگ پژوهش در کشور،

 فراهم آوردن منابع تخصصی و

 همچنین انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در حیطه تخصصی ارتباطات ورزشی در سطوح ملی و بین ­المللی است.

محورهای پذیرش مقاله:

- مهارت های ارتباطی در ورزش،

- رسانه های ورزشی،

- تبلیغات در ورزش،

- روابط عمومی ورزشی و

 - روابط بین الملل در ورزش

*************************************************************