فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی (JSM) - اهداف و چشم انداز