عوامل فردی و انواع سوء رفتارهای علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 سایر

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر عوامل فردی در بروز انواع سوء رفتارهای علمی است. روش این تحقیق، توصیفی، از نظر اجرا،  پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. داده­های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. روایی آن به وسیله جمعی از استادان مدیریت ورزشی تأیید گردید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. این پرسشنامه با مقیاس 5 ارزشی طیف لیکرت طراحی شده بود. جامعه آماری شامل دانشجویان تربیت­بدنی کل کشور بود. براساس مناطق جغرافیایی کشور، پنج دانشگاه از شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز کشور انتخاب شدند که دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت­بدنی داشتند. نمونه آماری تحقیق شامل دانشجویان تربیت­بدنی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های تهران، شیراز، کردستان، مازندران و مشهد بود. انتخاب نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری    طبقه‌بندی ـ تصادفی در دسترس بود. حجم نمونه آماری در پنج دانشکده، براساس تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی این پنج دانشکده و با استفاده از جدول مورگان تعیین شد. یافته­ها نشان از اهمیت زیاد عوامل فردی به خصوص عامل مدیریت ضعیف زمان (عدم استفاده مناسب، هدر دادن زمان) توسط دانشجو در بروز سوء رفتارهای علمی داشت. برای مقابله با انواع سوء ­­­رفتارهای علمی، باید توجه ویژه­ای از طرف ضابطین امر به عوامل فردی به خصوص عامل مدیریت زمان به عنوان یک عامل تاثیرگذار در بروز سوء رفتارهای علمی اتخاذ گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Individual factors and types of academic misconduct

نویسندگان [English]

  • aidin abbasy 1
  • Behnam Zaer 2
چکیده [English]

The purpose of the present study is to examine the influence of individual factors on the incidence of different types of academic misconduct.The method of this study was descriptive, in terms of implementation, it was a survey, and in terms of purpose it was practical. Data for this study were collected using a researcher-constructed questionnaire. Its validity was confirmed by a number of sports management faculty and its reliability calculated 0.87 with Cronbach's alpha. The questionnaire was designed with a Likert scale of 5 values. The participants of the study included physical education students all over the country. Based on geographic regions of the country, five universities selected from the North, South, East, West and the center of the country all of which were graduate students of physical education. The statistical sample of the study included graduate students of Physical Education in Tehran, Shiraz, Kurdistan, Mazandaran and Mashhad Universities. The selection of sample was available by stratified- Stochastic sampling method. Sample size in five colleges determined, based on the number of graduate students of this five faculty, using Morgan table. The findings showed the importance of individual factors, especially the poor management of time (improper use, waste of time) by a student in occurring academic misconduct.In order to deal with all kinds of academic misconduct, the directors of the affair should give special attention to the individual factors, especially the time management as an affecting factor in the incidence of academic misconducts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: academic misconduct
  • university
  • individual factors

اجاقی، رضوان؛ کیوان آرا، محمود؛ چشمه سهرابی، مظفر؛ پاپی، احمد. (1390)، "تحلیل آسیب شناسی تقلب و سرقت علمی"، مجله آموزش در علوم پزشکی، دوره یازدهم، شماره نهم.

اکبری، پریا؛ عبدالهی­فر، مظفر. (1392). "سرقت علمی، پلاگیاریسم، علل و ابعاد آن"، فصلنامه سرامیک ایران، شماره 33.

انجو، سید علی. (1390). "مالکیت معنوی، اخلاق در انتشار نتایج پژوهش و بررسی مفاد قانونی مرتبط با مجازات متخلفین در ایران"، گروه اخلاق پزشکی و فلسفه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سال هشتم، شماره پنجم.

باقری نژاد، جعفر. (1387). "دانشگاه و صنعت ایران در فرایند گذر در عصر دانش و نوآوری"، فصلنامه صنعت و دانشگاه دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهرا (س)، سال اول، شماره یک.

بنی مهد، بهمن؛ پشمی تبار، نگار. (1393). "رابطه تقلب تحصیلی و فرصت طلبی در میان دانشجویان"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره 28، تابستان 1393. 

توکل، محمد؛ ناصری راد، محسن. (1388). "دستبرد علمی با تبیینی از جامعه شناسی علم"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال چهارم شماره 3،4 .

خامسان، احمد؛ امیری، محمداصغر. (1390). "بررسی تقلب تحصیلی در میان دانشجویان دختر و پسر"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره 1.

ذاکر صالحی، غلامرضا. (1389). "وضعیت تولید و انتشار کتاب های علوم اجتماعی در ایران براساس الگوهای علم سنجی"، مجله جامعه شناسی ایران، شماره 31.

صلاحی، سهراب. (1390)، "قرآن و جنگ نرم"، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره اول، شماره 2.

طالقانی، غلامرضا؛ طباطبایی، زهرا؛ غفاری، علی. (1393). "بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر فساد اداری در شعب بانک"، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 12، شماره 2.

ظهره وند، راضیه. (1389). "مقایسه مفهوم خود، خودکارآمدی تحصیلی، هوش هیجانی، باورهای جنسی و رضایت از جنس دختران و پسران و پیشرفت تحصیلی آنها"، مجله مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه الزهرا، دوره ششم، شماره 30.

کبودین، بابک؛ زلفی گل، محمدعلی؛ حاجی عزیزی، بیژن. (1388). "منشور اخلاق نویسندگی"، مجله رهیافت، شماره 45.

موحد، مجید؛ عباسی شوازی، محمد تقی؛ مرحمتی، ندا. (1389). "رسانه جنسیت و مصرف گرایی"، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، سال دوازدهم، شماره 47.

مقتدری، علی؛ دهمرده، مریم. (1391). "تقلب و سوءرفتار در پژوهش­های پزشکی"، مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، دوره چهاردهم، شماره 1.

میریزدی، سید محمود. (1393). "چرخه عمر مدیریت تقلب"، ماهنامه حسابدار، شماره 265، فروردین1393.

نیک پور، بابک. (1382). "تعیین نگرش دانشجویان سال آخر پزشکی نسبت به انواع سوءرفتار"، دو فصلنامه مدیریت فردا، شماره 1.

Jenny Gunnarsson, Wlodek J. Kulesza, Anette Pettersson. (2014). "Teaching International Students How to Avoid Plagiarism: Librarians and Faculty in Collaboration". The Journal of Academic Librarianship.

Lee, Y. (2011). "Understanding anti-plagiarism software adoption: An extended protection motivation theory perspective". Decision Support Systems, 50(2).

Sarlauskiene, Lina, Stabingis, Linas. (2014). "Understanding of Plagiarism by the Students in HEIs of Lithuania". Procedia - Social and Behavioral Sciences.

Stapleton, P(2012). "Gauging the effectiveness of anti-plagiarism software: An empirical study of second language graduate writers".  Journal of English for Academic Purposes 11.