مقایسه دیدگاه متخصصان،مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند صداوسیما

2 هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از مقاله­ی حاضر، مقایسه­ی دیدگاه متخصّصان، مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه­ی ورزش قهرمانی کشور می باشد. برای گردآوری اطّلاعات از بررسی اسناد و مدارک، مطالعه­ی ادبیات پیشینه و نظرسنجی استفاده شد. در نظرسنجی از پرسشنامه های محقّق ساخته استفاده شد که روایی آن توسّط 12 تن از صاحب نظران و استادان مدیریت ورزشی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (85/0) تأیید شده بود. جامعه­ی آماری این تحقیق شامل متخصّصان (اعضای هیأت علمی دانشگاه با سابقه­ی مدیریت عالی) (34نفر)، مدیران (مدیران ارشد فدراسیون­ها) (24 نفر) و قهرمانان (اعضای تیم های ملّی اعزامی به بازی­های گوانگژو) (362نفر) هستند. نمونه­ی آماری ما در گروه متخصّصان و مدیران از نوع تمام شمار است و در گروه قهرمانان با توجه به فرمول کوکران 153 نفر انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و از آزمون استنباطی اسمینو کالموگراف برای نرمال بودن  یافته های پژوهش استفاده شد. در نهایت با استفاده از آزمون کروسکال ـ والیس وتحلیل واریانس فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفت که به این نتیجه رسیدیم بین دیدگاه متخصّصان، مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه­ی ورزش قهرمانی تفاوت معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare the views of experts, managers and champions the role of televised sporting events in the development of athletics;

نویسنده [English]

  • marzad hamid 2
چکیده [English]

The purpose of this paper to compare the views of experts , managers and champions the role of televised sporting events and sports championships in developing countries. Data collection and analysis of documents , records and surveys were used in the study of literature . The researcher made questionnaire was used to survey 12 of its validity by experts and professors in sport management and reliability with Cronbach's alpha ( 0.850 ) was confirmed.The population of this research includes the experts (faculty members to drive top management) (34), executives (senior managers Federations) (24 patients) and heroes (members of the national team Expedition to Games Guangzhou) (362 patients). Samples We are a group of professionals and managers of all the heroes of the 153 subjects were selected according to Cochran's formula.professionals , managers Vqhrmanan the role of televised sporting events, there are significant differences in the development of athletics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • television broadcasting
  • Development
  • Athletics

آقاپور، مهدی(1389). رسانه ها و علاقه ورزشی مردم. سایت تابناک.

سازمان تربیت بدنی(1382). سند راهبردی نظام جامع توسعه  تربیت بدنی و ورزش کشور. مصوّب جلسه مورخ 9/6/82 هیات محترم وزیران.

سجّادی، نصراله( 1378 )."تحلیلی بر نقش رسانه های جمعی در بازی های المپیک طی قرن بیستم". نشریه حرکت.شماره 3.

ظریفی و همکاران(1390)."رسانه ملّی و توسعه­ ورزش همگانی". فصلنامه پژوهش های ارتباطی. سال هیجدهم. شماره4. بهار91.

عنایتی شبکلایی، علی و محمدخانی ملکوه، محمد(1390). "نقش تلویزیون در همگانی شدن فوتبال در ایران". فصلنامه­ پژوهش ارتباطی. سال هجدهم. شماره 4. بهار91.

قاسمی، حمید (1387). فعالیت های رسانه ای در ورزش. انتشارات بامداد کتاب.

 قاسمی، حمید (1386). نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش کشور. رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

کرمی، عبدالله (1390)، تحلیل محتوای برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی کشور. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

مرادی و همکاران(1390).  بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه­ فرهنگ ورزش همگانی. مدیریت ورزشی. شماره 9 .

مرادی و همکاران(1391).  بررسی عوامل مؤثر نقش های اطلاع رسانی. مشارکت اجتماعی. آموزش و فرهنگ سازی رسانه­ های ورزشی در توسعه­ ورزش قهرمانی. مدیریت ورزشی. شماره 127.

Cianfrone, Beth A. & Zhang, James J. (2006). Differential Effects of Television Commercials, Athlete Endorsements, and Venue Signage During a Televised Action Sports Event. Journal of Sport Management,20, .Human Kinetics,Inc

Daniel Beck and Louis Bosshart.(2003). Sports and Media. Centre for the Study of Communication and Culture. Volume 22 (2003) No. 4

G. Noll -Roger (2007)Broadcasting and Team Sport. SIEPR Discussion Paper No. 0616

Harry Arne Solberg(2011) Sports Broadcasting .An Accelerator of Business Integration in the Media Industry. 17 Nordicom Review 32 (2011) 2.

Home, John (2005). Sport and the Mass Media in Japan. Sociology of Sport Journal, Volume 22 .Number 4. December, 415-432.Pub: HUMAN KINETICS.

Pérez -Levi (2011).The Impact of Live Broadcast of Sport Events on TV. Audience XIII IASE-III ESEA Conferences.Prague, 2011, May, 17-18

Rue de la Loi (1999)Relations Between Sport and Television. First European Conference on Sport – Olympia. 21 and 22 May 1999.

Scheuer -Alexander (2004). Media Law & Policy. FALL, 14 Media L. & POL’Y.