دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 1-80 
1. تحلیل حیطه مطالعاتی مقالات مدیریت ورزشی بر مبنی گرایش های مقطع کارشناسی ارشد

صفحه 9-16

بهمن عسگری زردابی؛ حسین عیدی؛ حمید قاسمی؛ کامران عیدی پور


4. عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مطالعه روزنامه‌های ورزشی

صفحه 32-43

فریبرز فتحی؛ میرحسن سید عامری؛ سید محمد کاشف


7. نقش ورزش در توسعه ارتباطات میان فرهنگی و اجتماعی

صفحه 55-60

سالار مرادی؛ محمد خالدیان؛ فردین مصطفایی