دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، بهار 1393، صفحه 1-84 
1. مطالعه اهمیت تن و روان در شاهنامه

صفحه 9-13

رحیم رمضانی نژاد؛ بهرام بهرامی پور؛ بهمن عسگری