دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 9-67 
1. تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش بانوان

صفحه 9-18

مریم علمشاهی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ سیده ناهید شتاب بوشهری


4. تحلیل استنادی مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش

صفحه 34-39

بهمن عسگری؛ علی ضیایی؛ ایمان بخشودنی ها


7. تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی مجلات علمی پژوهشی

صفحه 53-60

گیتی تپه رشی؛ شایسته حقیقی؛ زهرا عبدالوهاب