اولویت بندی شاخص های فناوری اطلاعات از نظر میزان آشنایی و استفاده در بخش فوق برنامه ورزشی دانشگاه های کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مدیران ورزشی با کمک فناوری­های اطلاعاتی، رایانه و نرم­افزارهای مرتبط می‌توانند وظایف و پروژه‌هایشان را به صورت هر چه اثربخش‌تر از قبل انجام دهند. در نتیجه کسب توانمندی‌های فناوری اطلاعات برای مدیران ورزشی ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند به پیشبرد اهداف سازمان کمک نمایید. بنابراین به منظور اولویت­بندی شاخص­های مورد استفاده فناوری اطلاعات در بخش ورزشی فوق برنامه دانشگاه­های سراسری کشور، تعداد50 مدیر بخش ورزشی فوق برنامه دانشگاه­ها به‌عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه‌های محقق‌ساخته با روایی و پایایی (نرخ ناسازگاری کمتر از 1/0) مناسب پاسخ دادند. برای تحلیل آماری نیز از آزمون­های آماری توصیفی و روش تحلیل سلسله مراتبیAHP  و نرم­افزار Expert choice استفاده شد. براساس نتایج تحقیق وزن نهایی نرم­افزار واژه­پرداز ورد با وزن (522/0) دارای اولویت اول و میزان آشنایی و استفاده از برنامه­های گرافیکی با وزن نهایی (041/0) اهمیت کمتری نسبت به دیگر شاخص­های فناوری اطلاعات بود. بطورکلی می‌توان گفت بدلیل گستردگی وظایف بخش ورزشی فوق برنامه، تنوع و پیچیدگی فعالیت‌ها، مدیران این بخش ملزم به آشنایی و استفاده هرچه بیشتر با فناوری اطلاعات هستند تا فرآیندهای سازمان با سرعت و دقت بیشتر و هزینه‌ کمتری انجام گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritization criteria for the introduction and use of information technology in the sports programs of the University

نویسندگان [English]

  • Sardar Mohammadi 1
  • Narges Asmaeily 2
1 Kurdistan University
2 Islamic Azad University of Tehran
چکیده [English]

Abstract
Athletic directors with the help of information technology, computers and related software can do tasks and projects anything more effective than before.Sothe acquisition of IT skills is essential for athletic directors and can help to advance the organizational goals. Therefore, in order to assess the knowledge and use of information technology in university intramural department, 50 managers selected as sample, and responded to the researcher made questionnaire with the appropriatevalidity and reliability (Inconsistency rate of less than 0.1). For statistical analysis, descriptive statistical analysis and Analytical Hierarchy Process AHP and Expert choice software were used. Based on results, Word processing software based on AHP weighted (0.522) has priority Understanding and using the rate of graphics applications with final weight (0.041) were significantly less important than other indicators of IT. Overall, one can say due to the large athletic extracurricular duties, the directors are required to understand the diversity and complexity of activities and make greater use of information technology to organizational processes with speed and accuracy are more and less expensive to do.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • Knowledge of IT
  • Usage of IT
  • Intramural manager
منابع

اسدی، علی؛ کریمی، آصف و کرمی، فاطمه (1386). "شناسایی زمینه­های به‌کارگیری فناوری اطلاعات توسط آموزشگران در آموزش­های علمی-کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی"، اقتصاد و توسعه کشاورزی علوم و صنایع کشاورزی، شماره 2.

افشار لطف­نژاد، هادی؛ حبیبی، شفیع و قادری پاکدل، فیروز (1387). "سواد رایانه و اطلاعاتی دانشجویان پزشکی دانشگاه ارومیه"، مدیریت اطلاعات سلامت، شماره 4.

صرافی­زاده، اصغر (1386). فناوری اطلاعات در سازمان (مفاهیم و کاربرد­ها)، تهران: انتشارات امیر.

فانی، علی‌اصغر و مصلح، عبدالمجید (1385). "عوامل مدیریتی و ساختاری مؤثر در کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان­های دولتی: استان بوشهر". فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 3، 182-157.

فتحیان، محمد و نوروزی، معصومه (1388). "مطالعه الگوی مطلوب سواد رایانه­ای برای معلمان متوسطه در ایران"، دومین همایش آموزش الکترونیکی، دبیرخانه شورای عالی اطلاع­رسانی.

فلکی، ملیحه؛ شعبانعلی فمی؛ ایروانی، حسین و موحدمحمدی، حمید (1386). "تحلیل عوامل تأثیرگذار بر کاربری فناوری اطلاعات توسط کارشناسان نظام ترویج کشاورزی ایران"، علوم کشاورزی ایران (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی)، شماره 2: 185-197.

قاسمی، جواد؛ نظری، سعید؛ قارون، زهرا؛ روحانی، حسین و قلی­فر، احسان (1390). "عوامل مؤثر بر به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کارگزاران ترویج کشاورزی استان خراسان رضوی"، تحقیقات اقتصاد در توسعه کشاورزی ایران شماره 1.

Cheng, C.F. (2004). Competency assessment in sport management for the Republic of China,(Taiwan), Unpublished doctoral dissertation, University Of Northern Colorado.

Chizari, M.; Movahed, H. & Lindner, J.R. (2003). “The Role of Internet in Educational Activities of Graduate Students at Tehran University”, College of Agriculture, Proceedings of the 19th Annual Conference Raleigh, North Carolina, USA, 126-134.

Dianne, L.W. (2001). Information Technology in organizations: Impact on structure. Arizona State University, DAI-A, 56/04 of 1522. Available on: http://www.ohiolink.edu/ etd/view.cgi? ohiou1089745726.

Duncan, M. & Cambell, R.M. (1999). Internet users: how to reach them and how to integrate the internet into the marketing strategy of sport businesses. Sport Marketing Quarterly, 8,(2). 35-41.

Garcia, j.; Wingenbach, G.; Pina, M. & Hamilton, W. (2004). “Internet use i the Texas Mexico Initiative”. Proceeding of the 20th annual conference of the association for international.

Heysung, P. )2004(. Factors that affect IT adoption by teachers. 137PP. [On-line]. Available: http://www.Digitalcommons.unl.edu/dissertations/AAI3126960

Kocak, S. (2003). “Computer attitudes and competencies in physical education and sport”. Journal of the International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sport, and Dance. 39,49-52.

Lorin, M.hitt & Erik, Brynjolfddon (1958). “Information technology and internet firm organization: an exploratory analysis”. journal of management information system, 2, 81-84.

Maningas, R.  Manesbo. (2002). “Utilltization of IT based services and communication technology media by End. Afita cogress on it.

Moody, J.; Stewart, B. & Bolt Lee, C. (2002). “Showcasing the skilled business graduate: Expanding the tool kit”, Business Communication Quarterly, 65, 21-36.

Ozlem, B. & Atildan, D. (2006). “An evaluation of faculty of the digital library a Ankara University”. The Journal of Academic Librarianship, 32, 86-93.

Peng, H. (2000). Competencies of sport event managers in the United States, Unpublished doctoral dissertation, University of Northern Colorado.

Plam, (2003). becta, who provides ICT training for teacher? [On line], available at: http: //www. Becta.org.uk/ start/teacher.htm.