نقش رسانه های گروهی به عنوان فرصتی برای توسعه پایدار ورزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی نقش رسانه­ها در توسعه ورزش کشور، پرسشنامه­ای دو بعدی در 5 محور توسعه ورزش، تدوین گردید. به این منظور پرسشنامه پس از اعتباریابی و تعیین ضریب پایایی بین 340 نفر نمونه به عنوان صاحب نظران حوزه ورزش و رسانه توزیع و جمع­آوری شد. نمونه ها شامل چهار گروه مدیران و کارشناسان رسانه، مدیران و کارشناسان ورزش بودند. روش تحقیق توصیفی و علی مقایسه­ای بود و داده­ها به صورت میدانی جمع­آوری شد. بین دیدگاه آزمودنی­ها در رابطه با تأثیر رسانه­ها در توسعه ورزش در هر 5 محور توسعه ورزش بین وضع موجود و مطلوب تفاوت معنی­داری وجود داشت (05/0≥ α). رسانه­های گروهی با توجه به این محورها و اقدامات موثر رسانه­ای، نقش غیر قابل انکار در مسیر توسعه دارند. رسانه­ها با ماهیت خود متغیرهای توسعه ورزشی را بهبود می­بخشند و در نهایت منجر به توسعه ورزش خواهند شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of mass media as an opportunity for sustainable development in sport

نویسندگان [English]

  • Rasoul Nazari 1
  • Hamid Ghasemi 2
1 Islamic Azad University, Khorasghan
2 Payame Noor University
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to examine the role of mass media in the development of sport, so the Two-dimensional questionnairesin 5-axis of sports development was prepared. After determining the validity and reliability of the questionnaires, they distributed and then collected among 340 samples as experts in the field of sport and media.  The sample consisted of media managers, media experts, sport managers and sports experts.The research was descriptive and causal comparativeandthe data were collected through survey.There was a meaningful difference between the desired situation and the current situationamong the participants perspectiveon the effects of media in the development of sport in all the 5-axis in the development of sport (≥ α 0/05). Media with respect to these5-axisand effective measures of media have an indispensable role in their development. According to the nature of the media, mass media improve the variables of sport development and finally there will be Sport development.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Sport
  • Development

منابع

انورالخولی، امین (1381). ورزش و جامعه. ترجمه: حمیدرضا شیخی، مشهد و تهران: بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس رضوی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).

تهرانیان، مجید (1355). نقش رسانه‌ها در توسعه ملی ایران. تهران: پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران، صدا وسیما.

جعفری مقدم، سعید (1381). ورزش رسانه­ای (مقاله ترجمه). فصلنامه فرهنگ عمومی. شماره 30،  129-117.

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی (1381). "رسانه‌ها و کاربرد ورزش به‌منزله کالای فرهنگی". فصلنامه فرهنگ عمومی، شماره 30.

راندال، دیوید (1382). روزنامه­نگاری حرفه­ای. ترجمه: علی­اکبر قاضی­زاده، تهران: انتشارات روزنامه ایران.

سازمان تربیت‌بدنی (1382). سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت‌بدنی و ورزش کشور، مصوب جلسه مورخه 9/6/82 هیئت وزیران.

صادقی، جمشید (1384). توسعه سیاسی و نقش رسانه‌ها (صداوسیما) در آن. پایان‌نامه کارشناسی، دانشکده صداوسیما.

کردی، محمدرضا (1383). بررسی وضعیت نشریات ورزشی کشور. تهران: دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران.

کوهن، آرتور (1378). تغییر نگرش و تأثیر اجتماعی. ترجمه: علیرضا کلدی، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان­بخشی، تهران.

معتمدنژاد، کاظم (1371). وسایل ارتباط‌جمعی. دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. ویرایش دوم.

 

Cianfrone, B.A. & Zhang, J.J. (2006). “Differential Effects of Television Commercials, Athlete Endorsements, and Venue Signage During a Televised Action Sports Event”. Journal of Sport Management, 20, 322-344.

Home, J. (2005). “Sport and the Mass Media in Japan”. Sociology of Sport Journal, 22, 415-432.

Kane, M.J. & Buysse, J.A. (2005). “Terrain: A Longitudinal Analysis”. Sociology of sport Journal.22, 214-238.

Lee, L.F. (2005). “Spectacle and Fandom: Media Discourse in Two Soccer Events in Hong Kong”. Sociology of Sport Journal, 22. 194-213.