دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 9-69 
3. تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای استان ها با تأکید بر پوشش ورزش بانوان

صفحه 23-30

حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی؛ زهرا شاکرمی؛ سید سعید حسینی


6. نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش

صفحه 48-55

محمد خالدیان؛ فردین مصطفایی؛ مهران صمدی؛ فرخ کیا