بررسی میزان اضطراب رایانه در سازمان های ورزشی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه کردستان

چکیده

رایانه و نفوذ گسترده آن در عصر حاضر باعث شده که هر کسی به نحوی با این فن‌آوری درگیر شده و با آن سروکار داشته باشد. این تقاضای روبه گسترش برای بسیاری از افراد با اضطراب و استرس همراه است. لذا به‌منظور بررسی میزان اضطراب رایانه در سازمان­های ورزشی ایران تحقیقی از نوع همبستگی اجرا و تعداد574 نفر از مدیران و کارشناسان با استفاده از نمونه ­گیری تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری پرسشنامه استاندارد اضطراب رایانه هاینس، گلاس و نایت(1987)بود که روایی صوری و محتوایی آن را گروهی از متخصصین صاحب‌نظر دانشگاهی مورد تأیید قرار دادند. برای تحلیل داده­ ها از تحلیل عاملی تأییدی، t مستقل، ضرایب همبستگی دو رشته‌- نقطه‌ای (rPbis) و رشته‌ای کلی (rser)، تحلیل واریانس یک­راهه استفاده شد. یافته­ ها نشان دادند بین سن(821/0≤P) و جنس(599/0≤P) با اضطراب رایانه رابطه معنی­ داری وجود ندارد اما این رابطه در سطح تحصیلات(025/0≥P)، پست سازمانی(035/0≥P)، سابقه کار(037/0≥P) و میزان تجربه(004/0≥P) با رایانه معنی­داری بود. بین اضطراب رایانه در سازمان تربیت­بدنی، فدراسیون­های ورزشی و اداره کل تربیت­بدنی مدارس تفاوت معنی­ داری بدست آمد(037/0≥P، 339/3= F2,347). درنهایت می­توان گفت اضطراب ناشی از رایانه، فرآیندی پویا و چند سویه است، ابعاد گوناگون و پیچیدگی قابل‌توجهی دارد که نباید به‌طور ساده به آن نگاه و موردمطالعه قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing relationship model of emotional intelligence and study of computer anxiety in sport organizations

نویسنده [English]

  • Sardar Mohammadi
Kurdistan University
چکیده [English]

Todays, computer and its widespread influence have caused anyone involved with the technology, and it is dealing.The growing demand of expansion is associated with anxiety and stress for many people.Therefore; researcher performs a correlation study in order to study computer anxiety in sport organizations and was selected 574 of managers and experts by using a random sampling. Standard instrument was computer anxiety questionnaire from Heinz, Glass and Knight (1987) that a group of University experts confirmed it.For the analysis of data, confirmatory factor analysis, t independent, correlation coefficients of two series - the point (rPbis) and (rser), one-way analysis of variance was used the.Results showed that there is no significant relationship between age (P≥0.821) and sex (P≥0.599) with computer anxiety but the relationship between level of education (P≤0.025), organizational post (P≤0.035), experience (P≤ 0.004) with computer anxiety was significantly.There is significant difference between computer anxiety in the physical education organization, sport federations and Physical Education in schools (F2,37 =3.339, P≤0.037). Finally, computer anxiety is a dynamic process and has different dimensions and complexity that should not simply look at it and studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer anxiety
  • Sport Organizations
  • Individual characteristics

منابع

حسن­ زاده، رمضان؛ محمودی، قهرمان و جوادیان، مریم (1388). "بررسی میزان اضطراب کامپیوتر در اعضای هیئت‌علمی و مدیران". افق دانش:فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گناباد،سال15، شماره 1، 52-61.

محمدی، سردار (زیرچاپ). "رابطه بین نگرش، ساختار سازمانی، جوسازمانی با انتشار فن‌آوری اطلاعات در سازمان­ های ورزشی ایران". مجله ورزش در علوم حرکتی. دانشگاه تربیت ­معلم تهران.

نادری، فرح و واحدی، حسن (1384). "بررسی اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با ویژگی­های فردی در دانشجویان دانشگاه­ های اهواز". فصل نامه علمی - پژوهشی مطالعات روان­شناختی، دانشگاه الزهرا، دوره 1، شماره 2 و 3.

Bozionelos, N. (2003). Socio – economic background.Relation to computer experience anxiety and use. Unpublished manuscript, Tehran.

Bronson, M.J. (1998). “The impact of computer anxiety and self-efficacy upon performance”.J Computer Assisted Learning, 14, 223-234.

Brosnan, M. (1998).Technophobia: the Psychological impact of information technology. London: Routledge press.

Christopherson, K. & Weatherly, J. (2006).“The effect of visual complexity when playing a slot – machine simulation: the role of computer experience, computer anxiety, and optimism”. Computer in Human Behavior, 22, 1072 – 1079.

Colley, A.M.; Gale, M.T. & Harris, T.A. (1994).“Effects of gender role identity and experience on computer attitude computers”.J Edul Com Res, 10,129-137.

Durndell, A.C.; Cameron, A.; Knox, R. & Stocks, Z. (1997).“Gender and computing: West and East  Europe”.Computers in Human Behavior, 2, 280-296.

Dutta, S. (1996).“Linking IT and Business Strategy: The Role and Responsibility of Senior Management”.European management Journal, 14, 255-265.

Dyck, J.L. &Smither, J.A. (1994).“Age differences in computer anxiety: The role of computer experience, gender and education”. J Edu Com Res,10, 239-241.

Ferguson, c. (1997).“The effects of micro computers on the work of professional accountants”.Accounting and finance, 37, 27-41.

Freedman, A.M.; Kaplan, H. &Sadock, B.J. (1973). Modern Synopsis of Psychiatry, Hillsdale, New Jersey: L. Erlbaum & Associates press.

Glass, C.R.& Knight, L.A. (1998). “Cognitive factors in computer anxiety”.Cognitive Therapy and Research, 12, 351-365.

Gos, M.W. (1996). “Computer anxiety and computer experience: A new look at an old relationship”. The Clearinghouse, 69, 271-277.

Hasanzadeh, R. (2006). Research Methods in Behavioral science. Tehran: Savelan press.

Hasanzadeh, R.; Medeh, M. &Madeh, T. (2008).Statistical method in Behavioral science. Tehran: Wirayesh press.

Havelka, D.; Beasley, F. & Broome, T. (2004).“A study of computer anxiety among business students”.Mid Ame J bus, 19, 63-69.

Hill, T.; Smith, N.D. & Mann, M.F. (1987).“Role of efficacy expectations in predicting the decision to use advanced technologies: The case of computers”. J App psych, 72, 307-313.

Howard, G.S.& Smith, R.D. (1986).“Computer anxiety management: Myth or reality?”Communications of the ACM,  29, 611-615.

Maurer, M.M. (1994). “Computer anxiety correlates and what they tell us – a literature review”.Computers in Human Behavior; 3: 396 – 376.

Naderi, F. &Ahadi, H. (2005). “Study of Computer Anxiety and Relationship between demographic charactrictis among students in Ahvaz University Psychological studies”. Spring and summer,13, 2-7.

Necessary, J.R.& Parish, T.H. (1996). “The Relationship between computer usage and Computer-related Attitudes and Behaviors”.Education, 116, 384-387.

North, A.S. & Noyes, J.M. (2002). “Gender influences on children’s computers attitudes and cognitions”, Computers in Human Behavior, 18, 135-150.

Okebukola, P.A. (1993). “The gender factor in computer anxiety and interest among some ustralian high school students”. J Edu Res, 35, 181-89.

Pina, A.A. & Harris, B.R. (1993).“Increasing teachers’ confidence in using computer for education”.(ERIC) Document Reproduction Services, 8, 365-648.

Rosen, L.D. & Weil, M.M. (1995). “Computer availability, computer experience and technophobia among public school teachers”.Computers in Human Behavior, 11, 9-31.

Sanders,  J. (1993). “Closing the gender gap” .The Executive Educator, 15, 32-33.

Schwarzer, R. (1986). Self-Related Cognitions in Anxiety and Motivations. Hillsdale, New Jersey: L. Erlbaum & Associates press.

Tekinarsian, E. (2008). “Computer anxiety: across-cultural Australian study of Dutch and Turkish university student’s”.Computer in human behavior, 24, 1572-1584.

Temple, L. &Lipps, H.M. (1989). « Gender differences and similarities in attitudes toward computers”, Computers in Human Behavior, 5, pp: 215-226.

Todman, J.& Day, K. (2006). “Computer anxiety: the role of psychological gender” . Computers in Human Behavior, 22, 856- 869.

Todman, J. (2000). “Gender differences in computer anxiety among university entrants since 1992”.Computers & Education, 34, 27-35.

Towell, E.R. & Lauer, J. (2001). “Personality differences and computer related stress in business students”. Mid- Ame J bus, 16, 69-75.

Weil, M.M. & Rosen, L.D. (1995). “The Psychological impact of technology from a global perspective: A study of technological sophistication and technophobia in university students from twenty three countries”, Computer in Human Behavior, 11, 95-133.

Whitley, B. (1997). “Gender differences in computer related attitudes and behavior, a meta analysis”.Computers in Human Behavior, 13, 1-22.