تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای استان ها با تأکید بر پوشش ورزش بانوان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 استاد دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه برنامه­های ورزشی سیمای استان­ها از نظر شکلی و محتوایی با تأکید بر پاسخ به این پرسش است که وضعیت محتوای برنامه­های ورزشی سیمای استان­ها تا چه اندازه منعکس­کننده ورزش­های بانوان می­باشند؟ و آیا تفاوتی بین شبکه­های مورد بررسی در زمینه پوشش ورزش بانوان و جنسیت وجود دارد؟ و در نهایت تصویری جامع از شیوه پرداختن به ورزش بانوان در شبکه­های استانی بدست آید. روش پژوهش از نظر استراتژی توصیفی، مسیر اجرا تحلیل محتوا و هدف کاربردی می­باشد. جامعه مورد بررسی    برنامه­های ورزشی تلویزیونی سیمای استان­های لرستان، تهران، کرمانشاه و مرکزی در سال 1391 بود. چهار شبکه استانی در طول یک فصل،سپس یک ماه و در نهایت یک هفته بصورت تصادفی از تاریخ 16/10/91 تا 22/10/91 انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. جمع­آوری اطلاعات بر اساس برگه کدگذاری محقق ساخته و با توجه به دستور­العمل کدگذاری صورت پذیرفت. بر اساس یافته­های حاصل از تحقیق، 9/57% کل برنامه­ها بدون جانب داری جنسیتی تنها در قالب بخش خبر ورزشی نمایش برنامه داشته­اند، استان لرستان با 8/16% برنامه ورزشی در مورد آقایان و استان کرمانشاه با 2/23% برنامه ورزشی بدون جانب­داری جنسیتی در رتبه اول قرار دارند، و هیچکدام از شبکه­های استانی در برنامه­های خود پوششی از ورزش بانوان به نمایش نگذاشتند. با توجه به یافته­های پژوهش می­توان نتیجه گرفت که شبکه­های تلویزیونی استانی از یک نظام جامع و هماهنگ با افق رسانه ملی در پوشش برنامه­های ورزشی بانوان استفاده نمی­کنند و لازم است عدالت طلبی در پوشش جنسیت در برنامه­های ورزشی سرلوحه شبکه­های استانی قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of sports programs with emphasis on state television coverage of women's sport

نویسندگان [English]

  • Hamid Ghasemi 1
  • Abolfazl Farahani 2
  • Zahra Shakarami 3
  • Seyed Saeid Hoseini 3
1 Payame noor University
2 Payame Noor university
3 Payame Noor University
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the sports television networks in terms of mind content, within emphasis on answering the question that the content to television programs, sporting status to what extent they reflect women's sports? And the difference between a network of women and gender in sports coverarge? Finally, a comprehensive picture of how to deal with women's sports the provincial network is achieved. Methods of descriptive strategies, content purpose of his application is running.The face of television sports programs, Lorestan, Tehran, Kermanshah and Central Provinces were in1391. Four provincial networks during as easonthana month and finally a week from 10.16.91 to 22.10.91were  randomly selected and examined. According to data collected by the researcher coding sheet and coding was done according to the instruction. Based on the findings of the study, 57.9% of the programs you not have sex only in the context to sports news show program, The province of Lorestan with 16.8% men and province of Kermanshah with 23.2% of the exercise program, fitness program, without the gender you a rein the first place, And any of the provincial network sin their coverage of women's sports programs did not show. According to the results, we can conclude that a comprehensive and coordinated system of provincial television networks horizon national media coverage of women's sports programs do not use and the coverage of gender justice in the provincial television sports programs should be prioritized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Sports
  • TV networks
  • content analysis
  • Sportꞌs media

احسانی، محمد؛ ابو دردا، زینب و اقبالی، مسعود (1387). "بررسی علل عدم حمایت اسپانسرها از ورزش حرفه­ای بانوان شهر اصفهان". نشریه علوم حرکتی و ورزش، سال ششم، شماره 12، 120 -111.

اندرسون،فیل (1389). روزنامه­نگاری ورزشی، ترجمه سارا کشکر و حمید قاسمی، علم و حرکت. تهران

حسینی، سید حسن (1388).زیباشناسی و فلسفه رسانه.مهر نیوشا. تهران

دارسی، پلایمر (2005). روش­های کیفی در مطالعات ورزشی. مترجم نگین حسینی، انتشارات برگ. تهران

رضایی، مونا (1383). تحلیل محتوای روزنامه­های ورزشی منتخب سال 1383 -1380 رویکرد ورزش زنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.

فتحی­نیا، محمد (1384). "خشونت­گرایی تماشاچیان فوتبال و نقش رسانه­ها در کنترل آن". فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره 42 و 43، 105 -81.

قاسمی، حمید (1390). "تحلیل محتوای روزنامه ورزشی با تأکید بر پوشش مؤلفه­های ورزشی در نیم سال پایانی در سال "1388. دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود.

قاسمی، حمید و کشکر، سارا (1390). "نقش اعتماد به رسانه­های ورزشی در میزان اثرگذاری آن بر دانشجویان ورزشکار". فصلنامه تحقیقات علوم ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد بروجرد، سال دوم، شماره 5، 75 -89.

قاسمی، حمید؛ رضایی، علی اکبر و صادقی، فرشاد(1390). "طراحی راهبردی شبکه ورزش سیما"، پژوهش­های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، شماره 9، 54 -41.

قاسمی، حمید؛ مظفری، امیرمحمد و امیرتاش، علی محمد (1386). "توسعه ورزش از طریق تلویزیون در ایران". پژوهشی در علوم ورزش، شماره 17، زمستان 1386، 148 -131.

کرمی، عبدالله (1390). "تحلیل محتوای برنامه­های ورزشی شبکه­های تلویزیونی کشور با رویکرد ورزش بانوان". فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش­های ارتباطی، سال نوزدهم، شماره 1، بهار 1391، 155.

محمدی­مهر، غلامرضا (1387). روش تحلیل محتوا (راهنمای علمی تحقیق)، انتشارات گنجینه علوم انسانی-دانش نگار: تهران

مهدویان مشهدی، مریم؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ احمدی، عبدالحمید و احسانی، محمد (1390). "مقایسه وضعیت موجود و مطلوب نقش رادیو، تلویزیون و مطبوعات در ورزش بانوان از دیدگاه صاحب‌نظران". فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، سال نوزدهم، شماره 1، 53 – 39.

Duncan, M.C. &Sayaovong, A. (1990).“Photographic Images and Gender in Sports Illustrated for Kids”. Play and Culture, 3, 91-116.

Duncan, M.C.: Messner, M.A. & Will M.S., N. (2005). Gender in televised sport: News and High llghts shows.

Duquin, M.E. (1989). “Fashion and Fitness: Images in Women's Magazine Advertisements ”. Arena, 13, 97-109.

Hilliard, D.C. (1984). “Media Images of Male and Female Professional Athletes: An Interpretive Analysis of Magazine Articles”. Sociology of Sport Journal, 1, 251-62.

Holton, Avery (2010). Baseball's Digital pisconnect: Trust, credentialing and the independent blogger in professional baseball. Under Journal review: New media and society.

Honeybourne John, Michael Hill, Helen moors(2000)."Physical Education and sport", Stanhythones.

Kane, M.J. & Parks, J.B. (1992).“The Social Construction of Gender Difference and Hierarchy in Sport Journalism: Few New Twists on a Very Old Theme”. Women in Sport and Physical Activity Journal, 1, 49-83.

Theberge, N. &Cronk, A. (1986).“Work Routines in Newspaper Sports Departments and the Coverage of Women's Sport”.Sociology of Sport Journal, 3, 195-203.

West Myer. R.I. &Diciocco, R.B. (1998). “Appropriateness and effectiveness of communication channels in competent inter personal communication”, Journal of communication, 48, 27–48.

White, P.G. & Gillett, J. (1994).“Reading the Muscular Body: Acvitical Decoding of Advertisements in Flex Magazine”.Sociology of sport Journal, 11, 18 – 39 .

Wolfe Rosita, tony meenaghan, Paul. Sullivan (2002).“The sport network: insight in to the sh: Fting balance of power”. Journal of Business Research,55,611–622.

Women,s sports Fundationuk. (2006). Environment, communications, information technology and the References committee About time!, women in sport and Recreation in Austrraila.