رویکرد برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی استانی منتخب نسبت به پوشش ورزش بانوان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

;کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی کردستان

چکیده

مقاله حاضر به رویکرد برنامه­های ورزشی شبکه­های تلویزیونی استانی منتخب نسبت به پوشش ورزش زنان پرداخته است و سعی شده است تا تصویر جامعی از شیوه پرداختن به ورزش بانوان و مقایسه آن با ورزش مردان در سیمای استان‌ها مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این پژوهش ازنظر استراتژی توصیفی، ازنظر مسیر اجرا، تحلیل محتوا و ازنظر هدف کاربردی می­باشد. برنامه­های ورزشی شبکه­های تلویزیونی استانی منتخب تهران، خوزستان، کردستان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی به‌صورت تصادفی انتخاب و درمجموع برنامه­های هر شبکه به مدت سه هفته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می­دهد، سهم بانوان از تعداد 327 برنامه ورزشی پخش‌شده در مقابل مردان صفر است. به‌عبارت‌دیگر در مدت چهار ماه تحقیق هیچ پوشش اختصاصی ورزش بانوان در برنامه­های ورزشی شبکه­های تلویزیونی استانی منتخب صورت نگرفته است. پوشش برنامه­های ورزشی مردان 6/70 درصد و ترکیبی (بدون جانب‌داری جنسیت) 4/29 درصد را به خود اختصاص داده است. رسانه­های جمعی نقش تأثیر­گذاری در توسعه ورزش بانوان دارند؛ اما با توجه به نتایج به‌دست‌آمده این نقش به دلایلی، به‌درستی ایفا نمی­شود. استفاده بهینه از کارکردهای رسانه­های جمعی به‌ویژه تلویزیون استانی به‌عنوان یک رسانه محلی و قابل‌اعتماد، برای اعتلای ورزش بانوان در سطح جامعه ضروری به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elected provincial network television sports programming approach to the coverage of women's sport

نویسنده [English]

  • Hamed Nazarveysi
Islamic Azad University of Kurdistan
چکیده [English]

This study was descriptive in terms of research strategy, the execution path, and the purpose of content analysis. Television sports programs in selected provinces of Tehran, Khuzestan, Kurdistan, Sistan and Baluchestan, Khorasane Razavi were randomly selected and a total of three weeks each network application has been investigated. The results showed that the proportion of women versus men played sports program number 327 is zero. In other words, the four-month investigation no specific women's sport coverage in television sports programs in selected provinces has been done. Men's sports coverage 70.6 percent mix (gender neutral) 29.4 percent is accounted for. The mass media's role in influencing the development of women's sport, but according to the results of these reasons, it is not playing correctly. Efficient use of mass media, especially television, provincial functions as a trusted local media to promote women's sport at the community level seems necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Provincial television networks
  • Women's sport
  • Sport programs

منابع

اندرسون، فیل (1389). "روزنامه­نگاری ورزشی". ترجمه: سارا کشکر و حمید قاسمی، تهران: نشریه علم وحرکت، 149-139.

بارفروش، احمد (1387). تحلیل محتوای نشریات ورزشی سه‌ماهه دوم سال 87. دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تجاری، فرشاد؛ زارعی، علی؛ صادقیانی، آزیتا و رضایی، مونا (1385). "تحلیل محتوای روزنامه­های ورزشی منتخب، مورد کاربرد برای ورزش زنان". مجله تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، شماره ، 26-19.

دالگرن، پ (1380). تلویزیون و گستره­ى عمومى، ترجمه: مهدى شفقتى، تهران: سروش.

رضایی، مونا (1385). تحلیل محتوای روزنامه­های ورزشی منتخب، مورد کاربرد برای ورزش زنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

شکرانی، ابراهیم (1386) ارزیابی وضعیت ورزش در سیما، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.

صدیقی، فاطمه (1388). تحلیل محتوای برنامه تلویزیونی ورزشی نود در سال 1387. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

علیزاده، علی (1389). تحلیل محتوای پژوهش­های انجام‌شده در سازمان تربیت‌بدنی از سال 1369 تا 1388. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج.

قاسمی، حمید (1386). بررسی نقش رسانه ­های گروهی در توسعه ورزش کشور. رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

قاسمی، حمید (1390). تحلیل محتوای روزنامه­های ورزشی با تأکید بر پوشش مؤلفه­های ورزشی در نیمسال پایانی 1388. دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود.

قاسمی، حمید؛ تجاری، فرشاد و کشکر، سارا (1387). فعالیت­های رسانه­ای در ورزش. تهران: بامداد کتاب.

قاسمی، حمید؛ کرمی، عبدالله و صادقی، فرشاد (1392). "وضعیت پوشش تلویزیونی مسابقات رشته­های ورزشی در شبکه­های سیما از دیدگاه متخصصان رسانه­ای کشور". پژوهش­های کاربردی در ورزش، شماره 4، 54-43.

کردی، محمدرضا (1386). بررسی نقش مطبوعات و رسانه­های گروهی در ورزش ایران. طرح پژوهشی، تهران: دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.

کرمی، عبدالله؛ قاسمی، حمید و نعمتی انارکی، داود (1390). "تحلیل محتوای برنامه­های ورزشی شبکه­های تلویزیونی کشور با رویکرد ورزش بانوان". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش­های ارتباطی. سال نوزدهم شماره 1، ص ص 155-135.

کشکر، سارا؛ قاسمی، حمید و شیرویی، اعظم (1390). "رابطه­ی مؤلفه­های مدیریت اخبار و گزارش‌های ورزشی با گرایش جنسیتی در مطبوعات ورزشی". نشریه مدیریت ورزشی. شماره 14، 29-5.

گیدنز، آنتونی (1385). جامعه­شناسی. ترجمه: منوچهر صبوری. تهران: نشر نی.

مرادعلی، مهدی (1384). تحلیل محتوای اخبار ورزشی بخش خبری ساعت 21. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات. دانشکده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

مهدویان­ مشهدی، مریم؛ همتی­نژاد، مهرعلی؛ احمدی، عبدالحمید و احسانی، محمد (1391). "مقایسه وضعیت موجود و مطلوب نقش رادیو، تلویزیون و مطبوعات در ورزش بانوان از دیدگاه صاحب‌نظران". فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی. سال نوزدهم، شماره 69، 53-39.

 Billings, A. & Estman, S.T. (2002). “Selective Representation of Gender, Ethnicity, and Nationality in American Television Covrage of the 2000 Summer Olympics”. International Review for the Sociology of Sport, 37,351-370.

Burce, T. (2007). Woman, sport and the Media: A Complex Terrain. Available on: http://researchcommons.waikato.ac.nz/bitstream/handle/10289/3343/Toni%20Bruce%20Women,%20sport%20and%20the%20media.pdf?sequence=1

Deorme, N. & Raul, P. (2009). “Production feminine et domination masculine danc le sous – champ du Journalisme Sportif”, .

Duncan, M.C.; Messner, M.A. & Willms, N. (2005). Gender In Televised Sport: News and Highlights Shows, 1989-2004. Amateur Athletic Fondation of Los Angeles. July.

Holand, P. (2000). The Television Handbook, First Published 1997, Landon: Routledge.

Home, John. (2005). Sport and mass Media in Jpan. Sociology of sport journal, 22. 4. Pp. 415-432.

Katz, J. (1995). Advertising and the Construction of Violent White Masculinity, in G. Dines and J. M. Humez (eds.), Gender, Race and Class in Media. London: Sage.

Louise Gee, B. (2009). Sport media decision-making in France: How they choose what we get to see and read. At Massey University, Manawatu New Zealand.

Messner, M.A. & Cooky, C. (2010). Gender In Televised Sport: News and highlights shows, 1989-2009. Center for feminist research, University of Southern Claifornia.

Woman’s Sports Foundation UK. (2006). Environment, Communications, Information Technology  and the Arts References Committee About time!, Women in Sport and Recreation in Australia.

Wu, P. (2008). “Sport and the media. In P. Craig & Beedie (Eds), sport sociology”. Exeter: Learning Matters.80, 148-163