بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اثر ورزش بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی و اهمیت توسعه آن در مقیاس­های ملی و نقش میانجی رسانه­ها، در این زمینه پژوهش حاضر درصدد برآمده تا نقش رسانههای جمعی را در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری تحقیق را جمعیت ۷۰۰۰ نفره­ از دانشجویان دانشگاه الزهرا تشکیل می­دهند. با استفاده از جدول کرجسی مورگان و نمونه­گیری تصادفی-طبقه­ای ۳۶۴ نفر به‌عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی مقطعی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه صادقیان (۱۳۹۰) با پایایی ۸۴۱/۰ بوده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها نیز از آزمون تی تک دامنه و با کمک نرم­افزار spss و در سطح معناداری ۰/۰۵=α استفاده گردید. نتایج نشان داد، نقش رسانه بر آگاه­سازی درباره­ی فواید ورزش همگانی مطلوب بود ولی اطلاع­رسانی رسانه در مورد مکان­های مناسب و همایش­های ورزش همگانی نامطلوب بود. همچنین میزان نقش رسانه، در ایجاد نگرش مثبت و تغییر مثبت رفتار نسبت به ورزش همگانی نامطلوب ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the role of mass media to attitudes to sport for all in students of Alzahra university

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Ghareh 1
  • Negar Gholipour 2
  • Zeinab Anet 2
1 Payame Noor University
2 Tehran University
چکیده [English]

Considering the effect of sport on different dimensions of personal and social life, importance of its development atnational scale and mediator role of media in this regard. This study surveyed the role of mass media to attitudestosport for all in students of ALzahra university. The statistical population created from 7000 students, including 364 people who have been selected by Krejcie and Morgan’s table. Method of this study was cross-sectional survey and data were based on Sadeghiyan questionnaire. Its reliability has been determined as 0.841. Data analysis was performed using t-test, single domain and software  SPSS16  with significant (p<0/5). The role ofthemedia ininformingthe publicaboutthe benefits of exercisewas desirable butthe mediainformationaboutappropriate placesandconferences about sport for allwere undesirable. The extent of the media's role in creating a positive attitude and positive change of attitudes towards sport was undesirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport for all
  • Mass Media
  • TV
  • Radio
  • Publications

اخترشهر، علی (1386). "رسانه­های ارتباط‌جمعی و نقش آن در جامعه­پذیری دینی". معرفت. سال شانزدهم، شماره ۱۲۳، ۱۱۷-۱۰۱.

آقاجانی، نوشین و نادری­نژاد، پریچهر (۱۳۹۰). "بررسی نقش ارتباط‌جمعی در اشاعه فرهنگ ورزش همگانی". فصلنامه فرهنگ ارتباط، دوره ۱. شماره ۱. ۱۶۷-۱۴۰.

انورالخولی، امین (1381). ورزش و جامعه. ترجمه: حمیدرضا شیخی. مشهد و تهران: بنیاد پژوهش­های اسلامی استان قدس رضوی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).

روشندل اربطانی، طاهر (1386). "تبیین جایگاه رسانه­های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور ". مقاله فصلنامه علمی پژوهشی حرکت، شماره ۲۳، ص ص ۱۷۷-۱۶۵.

صادقیان، زهرا (۱۳۹۰). بررسی نقش رسانه­های جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی. دانشگاه مازندران.

ظریفی، مجتبی و داودی، کریم (۱۳۹۲). "رسانه ملی و توسعه ورزش همگانی".فصلنامه پژوهش های ارتباطی، سال نوزهم، شماره 69.

غفوری، فرزاد؛ رحمان­سرشت، حسین؛ کوزه­چیان، هاشم و احسانی، محمد (۱۳۸۴). "نقش و جایگاه تقاضای اجتماعی در جهت­گیری راهبردی ورزش". نشریه حرکت. دوره ۲۵، شماره ۲۵.

قاسمی، حمید؛ مظفری، امیراحمد و امیرتاش، محمدعلی (1386). "توسعه ورزش از طریق تلویزیون در ایران". نشریه پژوهش در علوم ورزشی. شماره ۱۷. ۱۴۸-۱۳۱.

قیامی­راد، امیر (۱۳۸۷). "بررسی همسویی عملکرد رسانه­های گروهی کشور با اهداف تربیت‌بدنی". مقاله­ی همایش ملی مدیریت ورزشی با تأکید بر سند چشم‌انداز ۲۰ ساله­ی کشور، آکادمی ملی المپیک.

مرادی، مهدی و هنری احمدی، عبدالحمید (۱۳۹۰). "بررسی نقش چهارگانه رسانه­های ورزشی در توسعه­ی فرهنگ ورزش همگانی". نشریه مدیریت ورزشی. شماره ۹. صص ۱۸۰-۱۶۷.

مهدویان­مشهدی، مریم (۱۳۸۷). "مقایسه­ی وضع موجود و مطلوب نقش رسانه­های گروهی در ورزش بانوان". مقاله اولین همایش ملی مدیریت ورزشی دانشگاه شمال، آبان ماه.

مولوی، زهره و قاعدی­فرد، محمد (۱۳۹۱). "نقش رسانه­ها در پیشرفت روابط عمومی". ماهنامه انجمن روابط عمومی ایران. شماره ۸۳. ۲۵-۲۰.

یمینی فیروز، مینا؛ یمینی فیروز، مسعود و ادبی فیروزجاه، حسین (۱۳۹۲). "درآمدی بر نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش همگانی". ماهنامه علمی الکترونیکی انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران. دوره ۱. شماره ۳. ۱۵۰-۱۳۸.

Abioye, A.; Hajifathalian, K. & Danaei, G. (2013). “Do mass media campaigns improve physical activity? A systematic review and meta-analysis”. Archives of Public Health.1-10.

Bull, F.C.; Armstrong, T.; Dixon, T.; Ham, S.; Neiman, A. & Pratt, M. (2004). “Physical inactivity. In Comparative quantification of health risks : global and regional burden of diseaseattributable to selected major risk factors. Edited by Ezzati M, Alan D, Lopez AD, Rodgers A, Murray CJL. Geneva”: World Health Organization,8, 730–881.

Cianfrone, Beth A. & Zhang, James J. (2006). “Differential effects of television commercials, athletes endorsements, and venue signage during a televised action sports event”. Journal of Sport Management, 20, 322-344.

Dhonde, B.M. & Patil, V.N. (2013). “Role Of Mass Media In Progress Of Physical”. Indian Streams Research Journal.2, 1-4.

Greenwood, R. & Hinnigs, R. (1996). “Understanding radical organizational change, bringing together the old and new instritutionalism”. Academy of Management Review, 21, 10-22.

Jakson, J. & Michael, H. (1991). “Physical education and sport”. Sage publication.19, 367-377.

Marcus, B.; Owen, N.; Forsyth, L;. Cavill, N. & Fridinger, F. (1994). “Physical Activity Interventions Using Mass Media, Print Media, and Information Technology”. American Journal of Preventive Medicine. 5,362–378.

Marian Huhman, L.; Potter, F.; Wong, S. & Banspach, J . (2013). “Effects of a Mass Media Campaign to Increase Physical Activity Among Children: Year-1 Results of the VERB Campaign”. Pediatrics  Journal, 7, 277-288.  

http://pediatrics.aappublications.org/content/116/2/e277.full.html. 

Tavakolli, M.; Najafi, A. & Nobakht Ramezani, Z. (2013). “Studying role of mass media in sport development”. Pelagia Research Library. 4, 49-54.