تحلیل استنادی مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل استنادی مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش از سال 1381 تا سال 1389 بود. با توجه به حجم پایین جامعه، نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد (167N=). ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل یک برگه کدگذاری بود که روایی آن توسط 6 تن از اساتید مدیریت ورزشی و متخصص در زمینه تحلیل محتوا سنجیده شد. با توجه به کمی بودن داده­ها و عدم دخالت نظرات شخصی از تعیین ضریب توافق بین کدگذاران صرف­نظر شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها نیز از آمار توصیفی (فروانی و درصد فراوانی در قالب جداول و نمودارها) و SPSS استفاده شد. یافته­ها نشان داد که در مجموع 4879 منبع (بدون احتساب تکرار منابع) در این 167 مقاله استفاده شده است که متوسط تعداد منابع استنادی برای هر مقاله 1/29 مورد است. همچنین، 86/29 درصد منابع مربوط به 5 سال قبل از دریافت مقاله از طرف نشریه، 08/30 درصد مربوط به بین 5 تا 10 سال قبل و 12/40 درصد مربوط به بیش از 10 سال قبل است. علاوه بر این، تعداد منابع لاتین استفاده شده (3847 مورد) بسیار بالاتر از تعداد منابع فارسی استفاده شده (1032 مورد) در مقالات این نشریه است. کتاب­ها (52/09درصد) و مقالات (15/37 درصد) در بین انواع منابع استفاده شده بیشترین تعداد استنادها را داشته­اند. در سال 1382 کمترین تعداد منابع (172 منبع) در مجموع مقالات استفاده شده است و در سال 1388 بیشترین تعداد منبع (821 منبع) در مجموع مقالات استفاده شده است. همچنین در تمام سال­ها درصد منابع لاتین استفاده شده بیشتر منابع فارسی بوده است. در نهایت، با توجه به افزایش منابع مقالات به نظر می­رسد که دسترسی پژوهشگران به منابع علمی بیشتر شده است و روز به روز شاهد افزایش تعداد منابع بخصوص منابع فارسی هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation analysis of journal articles in movement sciences and sport

نویسندگان [English]

  • Bahman Asgari 1
  • Ali Ziyaei 2
  • Iman Bakhshodaniha 2
1 Payame Noor University
2 Kharazmi University
چکیده [English]

Abstract
Purpose of this study was citation analysis of journal articles in movement sciences and sport from 2000 to 2008. Due to the low population size the number of samples was considered equal to the number of population (N=167). The instrument used in this study was a coding sheet that its validity has been approved by 6 people of sports management faculties and expert in the field of content analysis. Regard to the quantitative data and non-interference of personal opinions, the agreement coefficient between coderwas skipped. For data analysis descriptive statistical (frequency and present in the form of tables and graphs) and SPSSwere used. Results showed that in total 4879 sources (excluding repeaters sources) has been used in this 167 articlesandthe average number of citations for each article is 29.1 sources. Also, ℅29.86 of the sources is related to less than 5 years before receiving the article from journal, ℅30.08 of the sources is related to 5-10 years and 40.12 of the sources is related to more than 10 years. Moreover, number of Latin references (3847 case) is much higher than the number of Persian sources (1032 case) in the articles of this journal.Among the variety of resources which were used, books (℅52.09) and articles (℅37.15) had the highest number of citations. In 2001 and 2007 the lowest (172 sources) and largest (821 sources) numbers of sources have been used respectively. Also in all years, the percent of Latin sources was more than Persian sources. Finally, regard to increasing sources of articles, it seems that researchers have more access to scientific sources and we are seeing an increasing number of sources, especially the Persian sources.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation Analysis
  • Articles of physical education
  • Scientificjournal

منابع

اشتری، مه‌لقا (1380). "تحلیل محتوای مقالات فلسفی فارسی در بین سال‌های 1370 تا 1377". فصل‌نامه کتاب، شماره 46، 23-8.

زندیان، فاطمه و آشوری، نرگس (1388). "بررسی میزان سازگاری استنادهای پایان‌نامه‌های رشته تربیت‌بدنی دانشگاه تهران در سال­های 85-81 با موجودی کتابخانه و تولیدات علمی اعضای هیئت‌علمی". مدیریت ورزشی، شماره 3، 165-151.

سجادی، نصراله؛ عیدی، حسین؛ مهربانی، جواد و عباسی، همایون (1389). "تحلیل محتوای نشریه علمی- پژوهشی حرکت (شماره 1 تا 34)". مدیریت ورزشی، شماره 5، 153-141.

سیدین، مهرداد و باب‌الحوائجی، فهیمه (1387). "تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد­های تهران شمال، علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات اهواز و همدان در سال‌های 1386-1372". پیام کتابخانه، سال پانزدهم، شماره 1، 121-95.

قاسمی، حمید؛ نوربخش، مهوش و تپه­رشی، گیتی (1389). "تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی مجلات علمی پژوهشی". فصلنامه جهش، سال دوم، شماره 6، 24-17.

قهنویه، حسن؛ موحدی، فریده؛ یارمحمدیان، محمد­حسین و عجمی، سیما (1390). "تحلیل محتوای استنادی مقالات چاپ‌شده در مجله علمی پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت". مدیریت اطلاعات سلامت، سال هشتم، شماره 1. 92-82.

متقی دادگر، امیر؛ کریمی، رضا؛ عباداله و عموقین، جعفر (1388). "تحلیل استنادی مقالات 30 شماره از فصلنامه پژوهش‌های فلسفی کلامی منتشرشده بین سال‌های 1368 تا 1387". فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم، سال یازدهم، شماره 1، 287-314.

مختاری­نبی، ابراهیم و مختاری­معمار، حسین (1385). "تحلیل محتوای مقالات تألیفی مدیریت در نشریات مورد تأیید کمسیون بررسی نشریات علمی کشور در سال‌های 1375 تا 1380". مجله روانشناسی و علوم تربیتی، سال سی و پنجم، شماره 1، 158-137.

 

Rubin, R.E. (2004). Foundations of library and infromantion science. NewYork: Neal – Schuman.

 

Shokeen, A. & Kaushik, S. (2004). “Indian journal of plant physiology: a citation analysis”. Annals of library and information studies, 51, 104-107.

 

Vincent, A. & Ross, D. (2000).  “Citation Analysis of the Decision Sciences Journal”. Decision Line, 9, 4-8.