تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی مجلات علمی پژوهشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی صفادشت

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی محتوای مقالات مدیریت ورزشی در مجلات علمی- پژوهشی است. به این منظور نسخه­های موجود از چهار نشریه علمی- پژوهشی حرکت، پژوهش در علوم ورزشی، علوم حرکتی و ورزشی و المپیک در طی 8 سال (80-87) جمع­آوری شد. در این تحقیق تعداد 802 مقاله در تمامی گرایش­های تربیت بدنی و علوم ورزشی وجود داشت، که 188 مقاله مدیریت ورزشی آن مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق در قالب 2 شاخص، سهم موضوعی مقالات در گرایش­های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی و بررسی رویکرد ارتباطات در مقالات مدیریت ورزشی انجام شد. روش تحقیق در این مطالعه تحلیل محتوا است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل یک چک لیست کد گذاری بود که روایی آن توسط چند تن از اساتید مدیریت ورزشی و متخصص در زمینه تحلیل محتوا سنجیده شد. برای اطمینان از صحت اطلاعات ثبت شده و جلوگیری از اعمال نظرهای شخصی از سه کد گذار برای تعیین ضریب توافق بین کد گذاری استفاده شد و با استفاده از آزمون اسکات، ضریب توافق بین کدگذاران بالاتر از 90 درصد بدست آمد برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش امار توصیفی و استنباطی (مجذور خی­دو) استفاده شده است. براساس یافته‌های حاصل از این مطالعه، گرایش فیزیولوژی ورزشی با 77/39 درصد بیشترین موضوع مورد استفاده در این مقالات را به خود اختصاص داد و در بررسی رویکرد ارتباطات نتایج نشان داد، که تفاوت معناداری بین تعداد مقالات در حوزه­های مطالعاتی مدیریت ورزشی وجود دارد و رویکرد ارتباطات در مجلات نامبرده به صورت نابرابری مورد پوشش قرار گرفته است به طوری که در مجله علوم حرکتی و ورزشی هیچ مقاله­ای با این رویکرد وجود نداشت. بنابراین تولیدات پژوهشی در مدیریت ورزشی، بایستی با یک دید و رویکرد مناسب مورد بازنگری قرار گرفته و در جهت پوشش مناسب حوزه­های مختلف مدیریت ورزشی هدایت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of sports management articles in scientific magazines

نویسندگان [English]

  • Giti Taperashi 1
  • Sayesteh Haghighi 2
  • Zahra Abdolvahab 3
1 Islamic Azad University of centeral Tehran branch
2 Islamic Azad University of Shahre Qods branch
3 Islamic Azad University of Safadasht branch
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to analyze the sport management article in scientifics magazine like: Harekat, Pazhoheshdarolumvarzeshi, Olumharekativavarzeshi and olampic during 8 years.There are 802 articles in all branches of physical education and sport science. In this research 188 articles of sport management were analyzed.This research is based on two criteria, one is subject contributed articles on different fields of physical education and sport science, another one isevaluation approach communication in sport management articles.  In this study content analysis were used as a research method. Content analysis was performed with preparation of codifying instruction, and operational definitions from the categories with two units of program, magazine and articles of sport management. Two descriptive and inferential (Qi-square) statistics have been used for analyzing data. This research has two indexes to study that include management articles in various branch of physical education and communication branch of sport management. This research uses a coding list that validity of it has been measured by some professors of university. In this study to prevent of personal opinions used three persons for coding the list. The agreement coefficient has been upper than 90% for coder of this research. The result of this research show that physiology branch with 39.77% have had maximum of articles. The communication branch had unequal coverage in sport management articles. The result shows that significant difference between the numbers of articles on sport management. There is no article on communication branch in Olumharekativavarzeshi magazine. So it is necessary that sport management scholars to improve the current state of research literature in the field and to eliminate the leakage.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • Scientific magazines
  • sport management articles

منابع

بارفروش، احمد (1386). "تحلیل محتوای نشریات ورزشی سه‌ماهه چهارم زمستان سال "86. مرکز مطالعات رسانه­ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

زکی، محمد­علی (1385). "بررسی تحلیل محتوای گرایش­های پژوهشی در مجلات علمی تخصصی مدیریت". فصلنامه دانش مدیریت، سال 19، شماره 75، 74 -43.

سجادی، سید نصرااله؛ عیدی، حسین؛ مهربانی، جواد و عباسی، همایون (1389). "تحلیل توصیفی نشریه علمی- پژوهشی حرکت (شماره 1 تا 43)". نشریه مدیریت ورزشی تابستان 1389.

سهیمی­ایزدیان، الهه و همکاران (1387). "بررسی و تحلیل سه دهه مقالات پژوهشی منتشرشده در زمینه بهداشت روان زنان ایرانی ". فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 21.

شریفی، مسلم؛ میردار هریجانی، شادمهر و عسگری، بهمن (1391). "تحلیل توصیفی مقاله­های نشریات علمی پژوهشی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی طی سال­های 1384-1388". نشریه مدیریت ورزشی بهار.

صدیقی، فاطمه (1388). تحلیل محتوای برنامه تلویزیونی ورزشی نود در سال 1387، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد کرج.

عسگری، بهمن؛ الهی، علیرضا و پورسلطانی زرندی، حسین (1390). بررسی مقالات مدیریت ورزشی نشریه پژوهش در علوم ورزشی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی. دانشگاه تربیت‌معلم تهران.

علیزاده، محمد (1389). تحلیل محتوای پژوهش­های انجام‌شده در سازمان تربیت‌بدنی از سال 1372 تا 1388. پایان‌نامه کارشناسی ارشد تربیت‌بدنی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

قاسمی، حمید (1386). بررسی نقش رسانه­های گروهی در توسعه ورزش کشور. رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

قاسمی، حمید (1387). فعالیت­های رسانه­ای در ورزش. بامداد کتاب، تهران.

مهرام، بهروز و توانایی، عفت (زمستان 1388). "تحلیل محتوای مجله‌های علمی- پژوهشی روانشناختی ایران". موضوع و روش­های پژوهش. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، سال ششم.

موحد، علی و ایزدی، پگاه (1388). "ارزیابی کمی و کیفی مقاله­های فصلنامه پژوهش جغرافیایی طی دوره 10 ساله (1387-1378)". پژوهش جغرافیایی طبیعی، شماره 71، 94-83.

Chan, K.C.; Seow, G.S. & Tam, K. (2009). “Ranking accounting journals using dissertation citation analysis: a research note”, retrieved 27 Aug.

Mondello, M.J. & Pedersen, P.M. (2003). “A content analysis of the Journal of Sports Economics”. Journal of Sports Economics, 4 (1), 64-73

Pedersen, P.M. & Pitts, B.G. (2005). “Examining the body of  scholarship in sport management: A content analysis  Of the journal of sport management”. The smart journal, Voulume 2, Issue 1.

Quarterman, J.; Yeon Hwang, J.; Han, K.; Pitts, B.G. &. Jackson, N. (2010). “A Content Analysis of the International Journal of Sport Management”.

Ries, A. & Ries, L. (2002). The fall of advertising and the rise of PR. NewYork: HarperCollins.

Sage, G.H. (1998). Power and ideology in American sport: A critical perspective (2nd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

Shank, M.D. (2002). Sportmarketting: A strategicperspective. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Smucker, M. & Grappendorf ,H. (2008). “A Content Analysis Of Sport Management Faculty Collaboration: Single Versus Multiple Authorship”. The Smart Journal, 47