میزان رضایت مندی مشتریان از کتب حوزه ورزش و تربیت بدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه شمال

چکیده

نشر بنا به طبیعتش فضا ساز و فرهنگ­آور است و از مهم‌ترین و نیرومندترین اهرم‌های تحول فکری و فرهنگی است. رواج نشر به طور انبوه در واقع از اختراع چاپ آغاز می‌شود. تحقیق حاضر به منظور دستیابی به میزان رضایت­مندی مخاطبان از حوزه نشر کتب ورزشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی مخاطبان مراجعه­کننده به غرفه­های ناشران ورزشی، که در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی تهران در سال 1391 حضور داشتند، که نمونه­گیری به صورت تصادفی و در دسترس انجام گرفت، که حجم نمونه آماری 280 نفر انتخاب گردید. ابزار اندازه­گیری پژوهش حاضر، پرسش­نامه محقق ساخته بود که برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و متخصصان علوم ورزشی و ارتباطات استفاده گردید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 73/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و t مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه (آنوا) استفاده شد که تمامی تجزیه و تحلیل‌ها با استفاده از نرم افزار spss16 انجام گردید. نتایج بیانگر این بود که متغیر عنوان از لحاظ رضایت‌مندی معنادار بوده و با توجه به آزمون‌های تعقیبی بین دانشجو، هیئت علمی و کارمند با بیکار تفاوت مشاهده گردید و همچنین متغیر قیمت معنادار بوده و بین دانشجو و هیئت علمی با بیکار تفاوت معنی داری وجود داشت و بین متغیرهای حجم و سهولت از لحاظ رضایت‌مندی تفاوت معناداری بوده و با توجه به آزمون‌های تعقیبی بین دانشجو با کارمند تفاوت معنا­داری وجود داشت و بین متغیرهای (جذابیت، کیفیت محتوا، تصویرسازی محتوا، صفحه­آرایی و تناسب محتوا با نیازها) تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The customer satisfaction of sport and physical education science books

نویسندگان [English]

  • Sara Keshkar 1
  • Seyed Kamal Tavakoli 1
  • Reza Sadeghi 2
1 Allameh Tabatabaꞌi University
2 Shomal University
چکیده [English]

Abstract
Publication of the shocking nature of space and culture is the maker of the most powerful levers of intellectual and cultural evolution. Widespread dissemination of the mass in the invention of the printing begins. Audience research in order to achieve satisfaction of the sports books has been published. The study sample the entire audience stands referred to the publishers, sports, the Twenty-Sixth Tehran International Exhibition of 1391 were present in the sample were selected randomly and the sample size of 280 was selected.In order to analyze the data, descriptive statistics and Tand one-way analysis of variance (ANOVA) was used for all analyzes were performed using software spss16. The results indicate that the title variable was significant in terms of satisfaction and according to post hoc tests amongstudents, professoriate and staff with the unemployed was significant differenceand amongthe variable mass of book and variable facility was significant difference and according to post hoc tests amongstudents and staff was significant difference and amongvariables (grace, quality content, imaginary content, page layout and scale content to fit the needs) no significant difference was observed. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • Customer
  • Book
  • Physical education and sport

منابع

ارسطو پور، شعله (1387). "اثرهای مضاعف نظریه عدم تقارن اطلاعاتی و بازار انحصاری بر روند اشتراک مجله‌های لاتین و پایگاه‌های اطلاعاتی در کتابخانه‌ها". فصلنامه کتابداری و اطلاع­رسانی، 42، شماره دوم، جلد 11.

آذرنگ، عبدالحسین (1375). آشنایی با صنعت چاپ و نشر. تهران: سمت.

آذرنگ، عبدالحسین (1381). شمه­ای از انتشار کتاب در ایران. تهران: کتابدار.

آقابزرگ تهرانی، محمدحسن (1361). الذریعه، جلد بیستم، بیروت: دارالاضواء.

دیانی، محمدحسین و تجدد، نسترن (1385). "دیدگاه ناشران درباره ثبات اوضاع سیاسی و اقتصادی حاکم بر نشر کتاب طی سال‌های 1383-1370". کتابداری و اطلاع­رسانی، شماره اول جلد 9.

سیموون، جان و اسمینور، میشل (1382). رفتار مصرف­کننده. ترجمه: عباس صالح اردستانی، تهران: انتشارات آن.

 مکتبی­فرد، لیلا (1387). "مروری بر بازاریابی کتاب در ایران و جهان با تأکید بر بازاریابی کتاب کودک". کتابداری و اطلاع­رسانی، سال یازدهم، شماره 1.

موسوی، علیرضا؛ نونژاد، مسعود و قائدی، مهنوش (1388). "بررسی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی مشتریان (الگوی جدید)". فصلنامه مدیریت، سال ششم، شماره 13.

نجفی، محمدجواد و کریمی، رضا(1389). "بررسی تناسب حوزه نشر کتب دینی با انتظارات افراد در سطح شهر قم". تحقیقات اطلاع­رسانی و کتابخانه­های عمومی، دوره 16، شماره 2.

Biggs & swailes (2006). “Relation commitment & satisfaction in agency workers & permanent workers”. Employee Relations, 28, pp.130 – 143.

Christopher, N.M. (2010). “Applying Marketing Concepts to book publishing in Nigeria”. The Journal of International Social Research, 3, pp.206-212 .

Constantine, L.L. & Lockwood, L.A.D. (1999). Software for use: A practical guide to the models and methods of usage-centered design. New York: ACM Press.

Jamal, A. & Naser, K. (2002). “Customer satisfaction and retail banking: an assessment of some of the key antecedents of customer satisfaction in retail banking”, International Journal of Bank Marketing, Vol. 20 Iss: 4,146 - 160.

Nwogu, J.E. & Akinde T.A. (2007). “Author, Publisher and Bookseller: A Tripartite Synergy in Nigerian Book Industry”. Continental Information Technology, 1, 25 – 34.

Young, H.E. (2006). More than a pretty good book idea, a self-publisher perspective on development, marketing and sales, project submitted in partial fulfillment of requirement for the degree of master of publishing. Simon Freaser university.