بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی در ورزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور گیلان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

امروزه رسانه­ها به عنوان مرکز عصبی جامعه محسوب می­شوند و مهمترین و موثرترین ابزار انتقال اطلاعات و آگاهی­ها در تحقق فرآیند ارتباطات می­باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر رسانه­های جمعی بر تامین منابع مالی در ورزش بود. روش پژوهش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی می­باشد که از نظر ماهیت و اهداف از نوع کاربردی می­باشد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش مطالعات کتابخانه­ای و پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت تعیین روائی محتوای این پرسشنامه از چندین تن از اساتید رشته تربیت بدنی نظر خواهی شد که پس از اعمال نظرات آنها، پرسشنامه مورد تایید آنها قرار گرفت و به منظور اندازه­گیری قابلیت پایایی، از روش آلفای کرونباخ در بخش کوچکی از جامعه آماری (18 نفر) 90/0 محاسبه گردید. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل حامیان ورزشی بخش خصوصی، حامیان مالی در بخش دولتی، هیئت­های ورزشی استان مرکزی، کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان مرکزی و اعضای هیئت علمی دانشگاه­های استان مرکزی بودند در این پژوهش نمونه برابر جامعه قرار گرفت که از مجموع 80  نفر نمونه پژوهش 71 پرسشنامه به صورت صحیح و کامل دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. که در بخش آمار استنباطی از آزمون­های فریدمن برای رتبه بندی کردن موارد استفاده شد. در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد که در کشور ما نقش رسانه­های جمعی در تامین منابع مالی، شیوه بازاریابی و رشد صنعت ورزش در رتبه­های میانی قرار دارد، که لزوم تجدید نظر در شیوه­های بازاریابی و تامین منابع مالی توسط رسانه­های گروهی و اصلاحات قانون حق پخش تلویزیونی ضروری به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of mass media on sports financing

نویسندگان [English]

  • Morteza Rezae soofi 1
  • Abbas Shabani 2
چکیده [English]

Today, media are considered as the nerve center of the society, so they are the main and the most effective tools to transforming the information in communication possess.  Means of transmitting information and knowledge in the communication process are realized. The aim of this study was to investigate the effect of mass media on the financing of the exercise. The method used in this study was descriptive- analytic with an applied nature and purpose. Collection method in this study was library studies and data collected by questionnaire. Several physical education professors were employed to determine the validity of the questionnaire survey .After their comments, the questionnaires were approved. To measure the reliability, the Cronbach's alpha in a small part of the Statistical Society (18n) was used and it was 0.90. The study population consisted of athletic supporters, private sector, public sector sponsors, board sports in Central Province, administration staff, Youth and Sports of the Markazi Province and faculty members of Markazi University, respectively.Sample of 80 patients, 71 completed the questionnaire correctly and were received and analyzed. For statistical analysis, data were analyzed using descriptive and inferential statistics. Inferential statistics, Friedman test was used to rank the items. The results showed that mass media in our country played a slight role in supporting financial resources, marketing and development of sports industry, as mass media has been resided in the middle rank. Therefore, it necessary to consider mass media in order to revise financial resource support  and marketing of mass media and the laws of television rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Sports
  • Finance
  • Marketing
  • Sports Industry

احسانی، محمد(1387). "بررسی وضعیت ورزش حرفه ای کشور"، چکیده مقالات همایش ملی مدیریت ورزشی با تاکید بر سند چشم انداز 20 ساله کشور، کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.

جکسون راجرز، پالمر ریچارد(1383). راهنمای مدیریت ورزشی، ترجمه گروه مترجمان، تهران: کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.

جمشیدیان، لیلا (1385). وضعیت و روش بازاریابی ورزشی در ایران و چند کشور منتخب و ارائه الگوی کاربردی ، پایان نامه دوره دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

رهبر، فرهاد و همکاران (1386). موانع سرمایه گذاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 81.

سازمان تربیت بدنی(1382). طرح جامع ورزش کشور: مطالعات تفصیلی توسعه منابع مالی.

صامتی، مجید، فرامرزپور، بیتا (1383). بررسی موانع سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران، اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 45.

قره، محمد علی، قلی پور، نگار، زینب، آنت (1392). "بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی"، مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی، سال اول، شماره 2.

کارکن، حجت الله (1390).  بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر حضور تماشاگران تیم های تبریزی درمسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

کشکر سارا، سلیمانی مجتبی (1391). نقش برنامه خصوصی سازی بر توسعه ورزش های همگانی از دیدگاه کارشناسان پژوهش های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش  شماره 2.

 گروه مطالعاتی صدا و سیما (1381). پخش مستقیم ماهواره در قرن 21 ، تهران:  سروش.

معماری، ژاله (1386).  تحلیل و مدل سازی آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور با رویکرد تصمیم محور، رساله دکتری، دانشگاه تهران- دانشکده تربیت بدنی.

 Huda. H, Al-Khaja(2001). “Investors opinions about sports marketing in Bahrain”, The sport journal,  4.

Madox, (2003). “Sponsorship now part of media mix”, Business Source Premier, 88.

Pitts BG, & Stotlar DK. (2002). Fundamentals of Sport Marketing. Fitness Information Technology:USA.