بررسی تأثیرات مثبت و منفی مطبوعات و وب سایت های خبری در حوزه فوتبال ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیرات مثبت و منفی مطبوعات و وب سایت­های خبری در حوزه فوتبال ملی جمهوری اسلامی ایران بوده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی ـ پیمایشی بوده و داده­های تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع­آوری گردیدند که روایی آن توسط 13 نفر از اساتید حوزه مدیریت ورزشی تایید گردید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و ضریب 84/0 برای آن بدست آمد. پس از انجام مطالعات کتابخانه­ای و مصاحبه با متخصصین حوزه فوتبال و رسانه، 20 تاثیر مثبت و 12 تاثیر منفی مطبوعات و وب سایت­های خبری در حوزه فوتبال ملی شناسایی شدند و پس از جمع آوری داده­ها از نمونه آماری تحقیق که تعداد آن 131 نفر بود، تاثیرات مثبت و منفی مطبوعات و وب سایت­های خبری توسط آزمون فریدمن رتبه بندی شدند. نتایج آزمون فریدمن نشان داد بیشترین تاثیر مثبت مطبوعات در حوزه فوتبال ملی تاثیر رسانه در تبلیغ و ترویج فوتبال، و بیشترین تاثیر مثبت وب سایت­های خبری، تاثیر رسانه در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مناسب در حوزه فوتبال ملی می­باشد. همچنین تاثیر رسانه در پرداختن بیش از حد به حاشیه ها، به عنوان بیشترین تاثیر منفی هر دو رسانه در حوزه فوتبال ملی شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of positive and negative effects of Press and News websites on the Iranian National Football Context

نویسندگان [English]

  • Saeid Mokhlesi 1
  • Seyyed Nasrollah Sajjadi 2
  • Ebrahim Alidoost GHahfarrokhi 3
چکیده [English]

The aim of this research was to study positive and negative effects of Press and News websites on  Iranian National Football Context. The research method was descriptive. Data collection was done by researcher made questionnaire that its validity approved by 13 sport management experts and its reliability was measured by Cronbach's alpha (0.84). After the library studies and interviews with experts in the field of media and football, 20 positive and 12 negative effects of the Press and News websites on the context of National Football were identified. After collecting data from statistical samples(n=131), These effects were prioritized by Friedman test and showed the most positive impact of Press on national football, was media effect in Propaganda and promote of football, and The most positive impact of  news websites was media effect to informing about national football. Also effect of media in addressing excessive margins, was identified as the most negative impact on both media in national football context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Press
  • News websites
  • National Football

اسدی کاوان، حمیرا(1388). تعیین وضعیت کنونی باشگا­ های لیگ حرفه ای فوتبال ج.ا.ایران و مقایسه آن با معیارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

افروزه، محمد صادق؛ حمیدی، مهرزاد و الهی، علیرضا (1391). "شناسایی دید گاه اعضای انجمن­های ورزشی دانشگاه­ها در خصوص رویکرد رسانه­ها به ورزش". فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، سال نوزدهم، شماره 1، 70-55.

الهی، علیرضا؛ سجادی، سید نصراله؛ خبیری، محمد و ابریشمی، حمید (1388). "موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال

جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه مدیریت ورزشی، شماره 1.

امیری، مجتبی؛ نیری، شهرزاد؛ صفاری، مرجان؛ دلبری راغب، فاطمه (1391). "رسانه و توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش کشور"، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، سال نوزدهم، شماره 1.

بارفروش، احمد (1381). "تحلیل محتوای نشریات ورزشی از سال 79 تا سه ماهه اول سال 81 "، مرکز مطالعات و تحقیقات      رسانه­های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دوره 3، شماره 10.

بارفروش، احمد (1385). تحلیل محتوای نشریات ورزشی سه ماهه دوم سال 1385، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

داودی، نادر(1379). بهره مندی جوانان ایرانی از مطبوعات ورزشی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.

زاهدی، شمس السادات(1389). "ارزیابی کیفیت وب­سایت­ها، ابزارها و معیارها"، مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 4.

سجادی، سید نصراله (1378). "تحلیلی بر نقش رسانه­های جمعی در بازی­های المپیک طی قرن  بیستم"، نشریه حرکت، شماره 3.

سجادی، سید نصراله(1381). بررسی علل ناکامی­های تیم­های ملی فوتبال جوانان در مسابقات قهرمانی آسیا طی 20 سال( 1978-1998) مقالات نخستین سمینار علم و فوتبال.

طلوعی اشلقی، عباس؛ پاشایی، محمود؛ مدبری، رحیم.(1389). "نقش رسانه­های جمعی در توسعه ورزش شهروندی"، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، شماره 2.

عبداللهی نژاد، علیرضا و افخمی، حسینعلی(1392)، "خبرگزاری­ها و فناوری­های جدید رسانه­ای"، مطالعات فرهنگ – ارتباطات، سال چهاردهم، شماره21.

فتحی نیا، محمد و علیزاده، عبدالرحمان (1384). "خشونت گرائی تماشاگران فوتبال و نقش رسانه­ها در کنترل آن"، نشریه سنجش و پژوهش، مرکز تحقیقات صدا و سیما، شماره 42 و 43.

قاسمی، حمید (1386). بررسی نقش رسانه­های گروهی در توسعة ورزش کشور، رسالة دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

قاسمی، حمید؛ تجاری، فرهاد؛ کهندل، مهدی و خدایاری، عباس.(1387). فعالیت­های رسانه­ای در ورزش. تهران: بامداد کتاب.

کردی، محمدرضا (1383). بررسی وضعیت نشریات ورزشی کشور، طرح پژوهشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.

کردی، محمدرضا(1386). بررسی نقش مطبوعات و رسانه­های گروهی در ورزش ایران. طرح پژوهشی، پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی.

کردی، محمدرضا؛ فرج زاده موالو، شهرام و واعظی، امیرحسین.(1381). "بررسی دیدگاه کارشناسان، مربیان، داوران، نویسندگان ورزشی در خصوص مسائل و مشکلات فوتبال کشور با تاکید بر باشگاه ها"، مقالات نخستین سمینار علم و فوتبال.

محمدکاظمی، رضا(1386). توصیف عناصر آمیخته بازاریابی درصنعت فوتبال ایران و مقایسه آن با

کره جنوبی و ژاپن و ارائه الگوی مناسب، رساله دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

مهدویان مشهدی، مریم .(1387). "مقایسة وضع موجود و مطلوب نقش رسانه­های گروهی در ورزش بانوان"، مقالة اولین همایش ملی مدیریت ورزشی دانشگاه شمال، آبان ماه.

مهرناز نقیبی، سیده آمنه خاتون(1375) بررسی میزان بهره مندی جوانان از محتوای وسایل ارتباط جمعی: رادیو، تلویزیون و مطبوعات، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی.

Ballaard, M. and Gray, M. and Reilly, J. and Noggle, M. (2009). “Correlates of video game screen time among mles: body, physical activity and other media use”. Eating behaviors. 10.

Banciulescu, V. (1970), “Sport and the Press. Thirty-eight years of lectures 1961-1998”. International Olympic Academy (IOA).

Dhonde, B. M., Patil, V. N. (2012), “Role Of Mass Media In Progress Of  Physical Education And Sports”, Indian Streams Research Journal, 8.

Greenwood R. and Hinnigs R. (1996). “Understanding radical organizational change, bringing together the old and new institutionalism”. Academy of Management Review.

Home, J. (2005). “Sport and the Mass Media in Japan”. Sociology of Sport Journal, 22.

Honeybourne J., Michaedl H., Hellen M. (2000). “Physical Education and Sport”, Stanly Thones.

Lee, F. (2005). “Spectacle and Fandom: Media Discourse in Two Soccer Events in Hong Kong”. Sociology of Sport Journal, 22.

Llines, M. (1995). “The Contribution to and Effect of the Media on the Olympic Games, Thirty-eight years of lectures 1961-1998” .International Olympic Academy (IOA).