رابطه بین مهارت های گوش دادن با ویژگی های شخصیتی برنامه سازان و مجریان ورزشی سازمان صدا و سیما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استادیار دانشگاه پیام نور کرج

چکیده

هدف پژوهش، بررسی رابطه بین مهارت­های گوش دادن با ویژگی­های شخصیتی برنامه سازان و مجریان ورزشی سازمان صدا و سیما بود. روش پژوهش توصیفی ـ همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری کلیه برنامه سازان و مجریان ورزشی صدا و سیما به تعداد 100 نفر به روش کل شمار مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده­ها، دو پرسشنامه معتبر بود که روایی صوری آن­ها به طور مجدد توسط جمعی از خبرگان و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب در پرسشنامه­های مهارت­های گوش دادن(80/0)، و ویژگی شخصیتی(80/0) تایید شدند. نتایج نشان داد که بین تیپ­های شخصیتی و مهارت گوش دادن افراد سازمان ورزِشی رابطه معنی­داری وجود دارد. در مجموع بین مهارت گوش دادن و ویژگی­های شخصیتی در برنامه سازان و مجریان ورزشی سازمان تفاوت معنی­داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Listening skills and negotiation skills with personality traits in: sport producers and sport announcers of I.R.I.B

نویسندگان [English]

  • Mahshid Mohammadi 1
  • Hamid Ghasemi 2
چکیده [English]

The purpose of the present research is to study the relationship between the personal characteristics of the sport broadcasting program makers and presenters and their listening skills. In terms of data collecting, the research method is descriptive correlational and in terms of purpose the research is practical. The research statistical community includes 100 sport broadcasting program makers and presenters and the research method is population sampling. Data have been obtained through two questionnaires and the accuracy and the stability have been reconfirmed by a group of experts and through cronbach’s alpha factor in the questionnaires of listening skills (0.80), and personal characteristics (0.80). According to the results obtained. There was a significant relationship between the listening skills of the sport broadcasting staff and their personal characteristics. There was no significant difference between the personal characteristics of the sport broadcasting program makers and presenters and their listening and negotiation skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • listening
  • personal characteristics
  • program makers
  • sport presenters
  • broadcasting organization

Arofzadeh, Shahram, (1387). The relationship between personality characteristics of effective communication skills, and the faculty of physical education and school. Thesis. Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Tarbiat Moallem University of Tehran.

Costa p, Mc crae R, (1992).  Revised NEO Personality  Inventory and NEO five-factors Inventory Professional  Manual. Florida. Psychological Assessment Resources. Inc.

Ferdowsi, MohamadHasan, (1391) “Personality characteristics and organizational commitment of the employees of the General Directorate of Sports and Youth Health Organization of Khuzestan”, Sports Management Studies, 15.

Ghasemi, Hamid, (1388). “Content analysis of the sports media”. Journal of jumps.

Ghasemi, Hamid; Keshkar, Sarah, (1390). Public relations exercise. Tehran: Publication hatmi.

Gilfford, R, ng, cf, and Wilkinson, M. (1985).”Nonverbal cause in the employment interview Links between applicant qualities and interviewer Judgment”. Journal of applied psychology.

Gilfford, R, Wilkinson, M, 1985. “Nonverbal Cause in the Employment Interview Links Between Applicant Qualities and Interviewer Judgment. “Journal of Applied Psychology”.

Jianying L, (2005). The Listening Style Inventory (LSI) as an Instrument for Improving Skill Jjinan university.

Moghimi, Mohammad, (2009). Journal of Management, Tehran Rahdan Publications, Vol III.

Mohammadi, Mahshid, (1392). The relation between listening and negotiating skills makers and program implementers sports personality of IRIB, MS Thesis, Islamic Azad University, Karaj Branch.

Nazari , Rasol, (1390). The effects of communication skills and interpersonal communication on the effectiveness of physical and organizational model, Journal of Sport Management, 16.

Robbins, Stephen P, (1993).  Organizational Behavior, New Jersey: Prentice- Hall.

Shariati, Fariba, (1387). The relationship between organizational commitment and effective listening skills, social and Agriculture Organization of Qom. MA thesis. Tehran University. Qom Campus.

Shvynfyld  M, (2004). The Art and Science of Negotiation, Translation: Mostajeran.A. Tehran .