تحلیل محتوای اخبار ورزشی (مطالعه موردی: شبکه سوم سیما(

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه گیلان

چکیده

رسانه­های گروهی در شکل­دهی باورها و نگرش جامعه و ساخت بستری مناسب در عرصه ورزش نقش انکار ناپذیری دارند. از میان برنا­مه­های ورزشی صدا و سیما، بخش اخبار ورزشی به علت پخش بی­واسطه و مستقیم رویدادها و خبرهای مربوط به حوزه­های مختلف ورزش، ضریب تأثیرگذاری بیشتری بر مخاطبان این رسانه و به ­ویژه علاقه­مندان ورزش و جوانان دارد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوای اخبار ورزشی شبکه سوم سیما (شبکه جوان) است. این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بود که در آن کلیه خبرهای خروجی اخبار ورزشی در ساعت 13:15 شبکه سوم سیما در شش ماهه پایانی سال 1391 مورد نظر بوده است و با استفاده از جدول مورگان 117 اخبار ورزشی از 168 مورد با روش نمونه­گیری تصادفی برای این بررسی آماری تهیه شد. ابزار اندازه­گیری با استفاده از اطلاعات جدول کدگذاری و تبدیل صفات کیفی به کمّی بود. هم­چنین، ابعاد محتوایی مورد استفاده در این پژوهش شامل مؤلفه­های ورزش، جنسیت، محل رویداد، رشته­ ورزشی، محتوای فوتبال و غیرفوتبال، ورزش معلولین، نوع ورزش، رده­های سنی و موضوع مطلب بودند. تجزیه و تحلیل آماری یافته­ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 انجام گرفت. برخی از یافته­های این مطالعه حاکی از توجّه بیشتر اخبار ورزشی شبکه سوم سیما به مسائل فنی ورزش­های تیمی آقایان در سطح قهرمانی کشور بود. با توجه به نقش چهارگانه­ رسانه­های ورزشی، انتظار می­رود با مدیریت چینش متناسب، کامل و جدی­تر اخبار و برنامه­های ورزشی، زمینه گسترش و پیشرفت ورزش در حیطه­های ضعیف­تر بیشتر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The content analysis of sport's news: the case study of third channel TV

نویسندگان [English]

  • Mina Emami 1
  • Mina Mallaei 2
چکیده [English]

Mass media have an undeniable role in shaping believes and view of society and constructing suitable ground in the field of sport. Part of sport's news has more impact on audiences of this media especially on those who are interested in sport and youth because of its direct broadcasting of events and news related to the different aspect of sport. Therefore, the purpose of the present research was content analysis of the sport's news of channel 3 (youth channel). This is a kind of descriptive and content analysis research that all the sports news output 13:15 of third channel television was desired in the last six months of 1391 and it is provided for the survey by means of Morgan table 117 sport’s news from 168 case with random sampling method. Tool’s measuring  used data of encoding tables and convert qualitative traits to quantitative traits. Also, content aspect which was used in this content analysis included components of sport, gender, location of event, sports fields, content of relation to football or non-football, disabled Sport, type of sport, age groups and subject. Statistical analysis of results was done by SPSS 16 software. Some of the findings of this study indicated that more attention of the sport's news of third channel television is to technical issues of men's team sports at the level of championships national. Because of the role of sport media in making culture education, information and creation of social communion, it is expected to manage suitable, perfect and serious arrangement of news and sports program, in other to increase the expansion and development of sport in the discussed field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • championship sport
  • TV sports news
  • content analysis
  • sport medias

افچنگی، محمود (1380). تصویر ورزشی در روزنامه های ایران، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز تحقیقات صدا و سیما.

آفرینش خاکی, اکبر؛ تندنویس، فریدون و مظفری، سید امیر احمد (1384). "مقایسه دیدگاه های اعضای هیات علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران درمورد چگونگی توسعه ورزش همگانی"، نشریه علوم حرکتی و ورزش، جلد اول، شماره5.

آقاپور، مهدی (1391). "فراتحلیل مطالعات ورزش و رسانه ای: ارزیابی ده مقاله و پایان نامه"، مجله جهانی رسانه-نسخه فارسی، المجلدات دوره 7، شماره 1، (13).

بارفروش، احمد (1381). "تحلیل محتوای نشریات ورزشی (از سال 79 تا سه ماهه اول سال 81)"، مرکز مطالعات و تحقیقات    رسانه­های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

بارفروش، احمد (1386). "تحلیل محتوای نشریات ورزشی و جوانان"، فصلنامه فرهنگ عمومی، شماره سی.

تپه رشی، گیتی (1389). "تحلیل محتوای نشریات علمی ـ پژوهشی تربیت بدنی با تأکید بر موضوع مدیریت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج.

تجاری، فرشاد؛ زارعی، علی؛ صادقیانی، آزیتا؛ رضایی، مونا (1385). "تحلیل محتوای روزنامه­های ورزشی منتخب، مورد کاربرد برای ورزش زنان"، تهران، مجله تربیت بدنی و علوم ورزشی.

جعفری مقدم، سعید (1381). "ورزش رسانه ای (مقاله ترجمه)"، فصلنامه فرهنگ عمومی،المجلد شماره 30.

رایف، دنیل؛ لیسی، استیفن؛ فیکو، فردریک (1948)، ترجمة مهدخت بروجردی علوی (1381). تحلیل پیام­های رسانه­ای، کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق. مرکز مطالعات و سنجش برنامه­ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

رضائی، مونا (1385). تحلیل محتوای روزنامه­های ورزشی منتخب، مورد کاربرد برای ورزش زنان، پایان­نامة کارشناسی

ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.

رهنما، بهروز (1381). "تحلیل محتوای اخبار ورزشی شبکه سوم سیما ساعت 19:45"، پایان نامه کارشناسی، دانشکده صدا و سیما.

زورق، محمد حسین  (1389). ارتباطات و آگاهی (مفاهیم، مبانی و روشها)، تهران، سروش، دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

صبور اردوباری، احمد (1365). ورزش و تندرستی، تهران: دفتر تحقیقات و آموزش تربیت بدنی.

صدیقی، فاطمه (1388). تحلیل محتوای برنامه تلویزیونی ورزشی نود در سال 1387، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد کرج.

طالبی، محمد (1390). "مقایسه متون اخبار تلویزیونی با رسانه های مکتوب"،  نشریه علمی-پژوهشی، سال ششم، شماره دوازدهم، 175.

علیزاده، علی (1389). تحلیل محتوای پژوهش­های انجام شده در سازمان تربیت بدنی از سال 1369 تا 1388، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج.

غفوری، فرزاد (1382). تعیین عوامل موثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی برای تعیین راهبردهای ورزش، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

قاسمی، حمید (1386). نقش رسانه های گروهی در توسعه ورزش کشور، رساله دکتری، دانشگاه اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

قاسمی، حمید (1391). "تحلیل محتوای برنامه تلویزیونی ورزشی نود"، پژوهش های کاربردی مدیریت و بیولوژی ورزشی، المجلدات شماره 1.

قاسمی، حمید؛ کرمی، عبدالله؛ صادقی، فرشاد (1392). " وضعیت پوشش تلویزیونی مسابقات رشته­های ورزشى در شبکه­های سیما ازدیدگاه متخصصان رسانه­های کشور"، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره 3.

کردی، محمدرضا (1383). بررسی وضعیت نشریات ورزشی کشور، گزارش پژوهشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.

مهدویان مشهدی، مریم (1387). بررسی نقش رسانه­های گروهی در ورزش بانوان، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان.

مهدویان مشهدی، مریم؛ همتی­نژاد، مهرعلی؛ احمدی، عبدالحمید و جهانی­راد، نرگس (1388). بررسی علل کمبود پوشش رسانه­ای در ورزش بانوان، هفتمین همایش بین­المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

ناظمی، مازیار (1379). تحلیل محتوای اخبار ورزشی واحد مرکزی خبر، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی

نوابی­نژاد، شکوه (1381). دیدگاه های علمی در ورزش بانوان، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

هنری، حبیب (1391). "بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی"، مطالعات مدیریت ورزشی؛ شماره 15.

Greenwood, R. ( 1996). “Understanding radical organizational change”, Bringing together the old and new institutionalism : Academy of management review 21.

Home, John. (2005). “Sport and mass Media in Japan”, Sociology of sport journal. 22.

Honeybourne, John. (2002). Physical education and sport study. Stanley Thornes.

Jakson, J. (1991). physical education and sport. Sage publication.

Pitts, Brenda, G. Pedersen, Paul, M. (2005). “Examining the body of scholarship in sport management: A content analysis of the journal of sport management”. The Smart Journal. 2.