ارزیابی کتاب معلم تربیت بدنی (راهنمای تدریس)دوره ابتدایی ازدیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهریزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف تحقیق حاضر ارزیابی کتاب کار تربیت بدنی (راهنمای تدریس) دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات ترکیبی  بود. جامعه آماری تحقیق معلمان درس تربیت بدنی دوره ایتدایی شهر یزد به تعداد 52 نفر در  بودند که همگی آن ها به شکل کل شمار مورد توجه تحقیق قرار گرفتند و نمونه گیری نشدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از تأیید روایی توسط 15 نفر از متخصصان برنامه ریزی درسی و  اساتید مدیریت ورزشی برای تحقیق حاضر استفاده  شد. پایایی پرسشنامه پس از اجرای آزمایشی با محاسبه ضریب پایایی آلفای کرونباخ 92/0 حاصل شد که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه بود. نتایج تحقیق نشان داد که معلمان در امر تدریس درحد کمی از کتاب استفاده می کنند و معلمان مرد بیشتر از معلمان زن از کتاب استفاده می کنند و همچنین معلمان لزوم ایجاد تغییراتی را در کتاب مورد تاکید قرار دادند. همچنین معلمان به کمبود امکانات در مدارس که مانع استفاده از کتاب می شود، اشاره داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of elementary schools PE guide book in view point of Yazd City PE teachers

نویسندگان [English]

  • Sara Keshkar 1
  • Mohammad Dadras 2
  • Raheleh Gheysari 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the elementary physical education teacher's guide book. The methodology of this research was mixed methods. The statistical population of this research was all elementary school PE teachers (N=52) in Yazd city and whole of them were participated in research. The validity of the questionnaire was approved by 15 sport management and educational management experts,anditssuitable reliability was obtained in a pilot study (α= 0.92).The findings showed that teachers rarely use the guidebookand male teachers use the book much more than female teachers. In spite of the requisiteness of the book for elementary PE teachers but it's content needserious modifications to get adjusted to existing situation of schools facilities and student growing population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • guide book
  • Physical Education
  • elementary school
  • Teachers

اصل سعیدی پور ، سعید (1373). بررسی وضعیت تربیت بدنی در مدارس استان خوزستان، پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی ، دانشگاه تربیت معلم تهران  .

دبیری، سعید(1390). ارزشیابی برنامه درسی جدید تربیت بدنی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی مدارس پسرانه ابتدایی شهر شیراز،       پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

سراج زاده غلامرضا؛ آزمون، جواد؛ جلیلی، قوام الدین؛ صادقیان، نبی اله؛ مظلومی، طاهره السادات؛ نظی، عابد؛ بخردی، محمد (1391).  کتاب معلم تربیت بدنی دوره ایتدایی. تهران: اداره کل چاپ و توزیع کتاب­های درسی.

کاشف، مجید، مجتهدی، حسن،( 1368)، بررسی وضعیت جاری ورزش مدارس و شناخت مشکلات و تنگناهای آن، واحد پژوهش و تحقیقات و برنامه ریزی اداره کل تربیت بدنی استان تهران.

مظلومی سادات، طاهره( 1383). "سال های نخست دبستان دوره پالایش مهارت های حرکتی"، نشریه زیور ورزش، سال پنجم شماره 27.

وات، دیوید (1381)، مدیریت واموراجرایی درورزش ، مترجم نورعلی خواجه وند وارسلان ایرجی راد، تهران: انتشارات کوثر.

همتی نژاد مهرعلی(1366). تجزیه وتحلیل و ارزشیابی برنامه تربیت بدنی درمدارس متوسطه گیلان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

 

Burnelli P., Koutsouki D., Zografou M., Maridaki M., Hatzopoulos D., Galianou O., physical education(2006). “1st -2st Grade of primary school: Teachers' Book”. Athens: GreekMinistry of Education (in Greek).

Derri V., Avgerinos A., Emmanouilidou K., Kioumourtzoglou E. (2012). “What do Greek physical education teachers know about elementary student assessment?”, Journal of Human sport and Exercise (JHSE).7.

Derri V., Avgerinos  A. (2008). “Teacher's book – unit ' Human Rights'”. In: YPEPTH (Ed.). Design and implementation of physical education teacher training programs. Available athttp://www.ypepth.gr/docs/olimpiak_paideia_vivlio_ekpaid_070129.pdf. 2008.(in Greek).

Digelidis N., Theodoroakis Y., Zetou H., Dimas I.(2006). “physical education 5th – 6th Grade of primary school: teachers' book”. Athens: Greek Ministry of Education (in Greek).

DudleyDean, OkelyAnthony, Pearson Philip , Cotton Wayne (2011). “A systematic review of the effectiveness of physical education and school sport interventions targeting physical activity, movement skills and enjoyment of physical activity”. European Physical Education Review, 17.

Graber, K. C., L., F., Lambdin, D., & Solomon, M. A. (2008). “The landscape of elementary school physical education” The Elementary school journal, 108.

Hay Peter, PenneyDawn(2009). “Proposing conditions for assessment efficacy in physical education”. European Physical Education Review,15.

Hardman, k. & Marshal, j j. (2000). “Physical education in school preliminary finding of a world survey”. Journal of isper, spring summer issues,4.

Hoew. E., Hua K. P., Shaari J., (2004).  Need analysis of PE teachers in Malaysin primary schools. Faculty of sport sciences and recreation, university technology Mara.

Hunter, L.(2006). “Research into elementary physical education programs”. In D. Kirk, D.

Macdonald & M. o'Sullivan (Eds.). The handbook of physical education. London. Sage.

 

Kirk, D. (2005). “Physical education, youth sport and lifelong participation: The importance of early learning experiences”. European Physical Education Review, 11.

Patrick, Amy(2007). Youths experiences of motivation in school. physical education and sport MA brock university(Canada).

Tsangaridou, Niki(2012). Educating primary teachers to teach physical education. European Physical Education Review, 18.