دیدگاه مدیران ،کارشناسان و اصحاب رسانه در خصوص نقش تلویزیون در توسعه ی ورزش استان کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

رسانه ها نقش چند جانبه­ای را در توسعه­ی عرصه های مختلف اجتماعی از جمله ورزش دارند. در این میان، تلویزیون به دلایل متعدّدی جایگاه ویژه ای را در بین اقشار مختلف جامعه کسب کرده است. هدف از تحقیق حاضر آن است که نقش تلویزیون را در توسعه­ی ورزش بررسی نماییم. روش تحقیق پیمایشی، نوع تحقیق کاربردی، و روش جمع آوری اطّلاعات میدانی است. جهت تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام شد. از جامعه ی مدیران 196 نفر از جامعه­ی کارشناسان 300 نفر و از جامعه­ی اصحاب رسانه 44 نفر به عنوان نمونه­ی آماری انتخاب شد. روش نمونه گیری تصادفی بود. ابزار       جمع­آوری اطّلاعات در این تحقیق پرسشنامه­ی قاسمی (1386) بود که روایی و پایایی آن در رساله دکتری نامبرده مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته بود. در این پرسشنامه 5 عامل شامل مؤلّفه های ورزش، منابع مالی، منابع انسانی، فرهنگی و اجتماعی و آموزش و پژوهش در قالب 41 سوال مورد بررسی قرار گرفت. روایی پرسشنامه­ی یاد شده بر اساس نظر خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفته است و پایایی آن 95/0 گزارش گردید. جهت بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد بین نگرش مدیران، کارشناسان و اصحاب رسانه درباره توسعه­ی مؤلّفه های ورزش، منابع مالی، منابع انسانی، فرهنگی ـ اجتماعی و آموزش ـ پژوهش در سطح معنی داریp<0/05 تفاوت وجود دارد. تلویزیون می­تواند در توسعه ورزش استان کرمان ایفای نقش نماید امّا در شرایط موجود، تلویزیون نقش خود را به خوبی ایفا نمی­نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perspectives of Managers, Experts and the Media about the Role of Television in Sports Development in Kerman province

نویسندگان [English]

  • roholah pooramini 1
  • Esmaeel Sharifian 2
1 trning
چکیده [English]

 
The media 's role in the development of various social spheres , including sports . In the TV special place for many reasons among various social groups has opened . The purpose of this study is to examine the role of television in the development of our sport . Survey methods , type of applied research , and data collection methods agreed . The data analysis methods for descriptive and inferential statistics were performed using SPSS version 18 . 196 out of 300 experts and community leaders of the media community and 44 women were selected as samples . Sampling was random . Information collected in the survey questionnaire Ghasemi (1386 ), respectively. The reliability and validity of his thesis was evaluated and approved . The questionnaire consisted of the five components of exercise, finance, human resources , culture and society , education and research in the form of 41 questions were examined . The validity of the questionnaire was evaluated based on expert opinion and reliability 95 / 0 were reported. Azalfay 's alpha was used to assess reliability . The results showed that the attitude of managers, experts and the media about the development component of sports, finance, human resources , socio - cultural , education - study at a significance level of p <0/05 There is a difference . Television can develop the sport of Kerman province. but its role in the current situation , the TV does not play its role well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Television
  • Sports
  • Development
  • Kerman province

انور الخولی، امین(1381). ورزش و جامعه. مترجم: حمیدرضا شیخی. بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت). مشهد و تهران.

بارفروش ، احمد (1381). "تحلیل محتوای نشریات ورزشی و جوانان". فصلنامه فرهنگ عمومی، شماره سی (بهار).

داودی ، نادر (1379). بهره مندی جوانان ایرانی از مطبوعات ورزشی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.

رمضانی نژاد، رحیم (1382). تربیت بدنی در مدارس. انتشارات سمت، تهران.

سازمان تربیت بدنی (1382). سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور. مصوّب جلسه  مورخ 9/6/82 هیات محترم وزیران.

سجّادی، نصراله(1378). "تحلیلی بر نقش رسانه های جمعی در بازی های المپیک طی قرن بیستم". نشریه حرکت. شماره 3.

شارع پور، محمود (1381). "ورزش و جامعه "(مقاله ترجمه). فصلنامه فرهنگ عمومی. شماره 30. بهار.

عابدی، بهرام (1380). بررسی وضعیت کمّی و کیفی ورزش و تربیت بدنی استان مرکزی از دیدگاه مسئولین رو مربیان ورزش . پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی. دانشگاه تربیت مدرس.

فتحی نیا، محمّد ؛ علیزاده، عبدالرّحمان (1384). خشونت گرایی تماشاگران فوتبال و نقش رسانه ها در کنترل آن. نشریه سنجش و پژوهش ، مرکز تحقیقات صدا و سیما. شماره 42 و 43 .

کاشف، مجید(1370). تحلیل محتوای مجلات ورزشی سال 1370. طرح پژوهشی . معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی.

کشاورز، لقمان(1381). تأثیر رسانه های داری شنیداری در میزان یادگیری دانشجویان رشته تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی. دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد تهران مرکزی.

 Cagigal, Jose M. (1968). Social Education through Sport: a Trial Thirty – eight years of lecture 1961 – 1998. International Olympic Academy (IOA).

Home,john(2005). Sport and the  Mass Media  in japan. Sociology  of    Sport Journal, Volume 22. Number 4. December .pub:HUMAN KINETICES.

Kane, Mary jo  &Buysse, Jo Ann.(2005). Intercollegiate  Media Sport journal .22. Human Kinetics,Inc.krejei,R,V.

Llines , Montserrat (1995). The Contribution to and Effect  of the Media on the Olympic Games. thirty-eight years  of  lectures 1961.1998. International  Olympic Academy (IOA).

Yakas ,  Orestes(1971). Perspectives  on the Evolution of Sport and Olympic Facilities.Thirty-eight years of  lectures1961-1998.International Olympic  Academy(IOA).