رابطه مطالعه نشریات عمومی و تخصصی ورزشی با ویژگیهای فردی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

چکیده

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین مطالعه­ی نشریات عمومی و تخصّصی ورزشی با متغیّر های جنسیت، تحصیلات و سابقه­ی ورزشی دانشجویان و مقایسه ی این گروه ها در رابطه با نوع نشریه­ی مورد مطالعه می باشد.جامعه ی آماری تحقیق عبارت بود از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران که بالغ بر 17000 نفر بودند و با استفاده از جدول مورگان تعداد 378 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق مورد استفاده از نظر هدف کاربردی و از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی بود. برای جمع آوری اطّلاعات از پرسشنامه­ی محقّق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه توسّط 16 نفر از استادان رشته ی مدیریت ورزش و ارتباطات مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 80/0 به دست آمد که نشان دهنده­ی پایایی مناسب پرسشنامه بود. نتایج نشان داد که متغیّرهای جنسیت و میزان تحصیلات با متغیّر وابسته دارای رابطه مثبت و معنی داری بودند به گونه ای که با بالاتر رفتن مقطع تحصیلی گرایش به نشریات ورزشی تخصّصی بیشتر می شد و همچنین نتایج گویای عدم وجود رابطه­ی معنادار بین متغیّر سابقه ی ورزشی و نوع رشته­ی تحصیلی با مطالعه­ی نشریات بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation of Studying public or scientific journals with demographic characteristics among Allameh Tabataba'I university students

نویسنده [English]

  • Sara Keshkar 1
1 Academic staff/ Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Purpose of this research was to investigate the correlation between studying public or scientific sport journals among Allameh Tabataba'I university students regarding to sexuality, education and age and comparing them in these characteristics.The method of this research was descriptive-survey. The population were students of Allameh Tabataba'I university students (N= 17000) and the sample size using Morgan sampling table was determined 378 samples. The sampling method used in this research was clustering and convenience sampling method. The research tool was a questionnaire prepared by authors which its validity was approved by 16 experts in sport management and communication field. It's reliability (α=0.80) was suitable. Results showed that there was a positive correlation between  education levels and sexuality with the kind of journals students choose to study but there was no correlation between sport background and also the field of study with the kind of journals students study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific sport journals
  • public sport journals
  • sexuality
  • Education
  • sport background

اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی (1392). دفترچه راهنمای متقاضیان اخذ امتیاز نشریات. معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

بارفروش، احمد(1385). تحلیل محتوای نشریات ورزشی و جوانان سه ماهه چهارم سال 1384.دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها. معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اریبهشت 1385.

بهرامپور، شعبانعلی (۱۳۸۳)." ویژگی‌ها و کارکردهای نشریات عامه‌پسند ایرانی". فصلنامه رسانه. سال پانزدهم. شماره ۴. شماره پیاپی ۶۰.

رسولی، رضا ؛ نریمانی، محمد(1390). " بررسی میزان و علل گرایش دانشجویان به رسانه­ های جمعی داخلی و خارجی". پیک نور. سال پنجم. شماره اول: 26

روزنامه ایران(1384). نشریات عامه پسند و زرد در ایران. ویژه نامه جمعه 6/3/1384.

زورق، محمد حسن (1368) مبانی تبلیغ. سروش (انتشارات صدا و سیما). تهران.

قاسمی، فرید(1378). روزنامه نگاری حرفه ای (مجموعه مقالات). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها : 12.

قاسمی، فرید)1385).  سرآغاز مجلّه نگاری در ایران. روزنامه­ ی اعتماد ملّی تهران. ش. ۲۵۶ : ۹.

محسنیان راد،مهدی(۱۳۸۵). روزنامه نگاران ایران و آموزش روزنامه نگاری.تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

مهدی زاده، محمد(۱۳۸۴)." ساخت و محتوای مطبوعات عامه پسند".رسانه. سال ۱۸. شماره ۳.

Fiske,John(1992).Popularity and Politics of information.In: peter Dahlgren and Joli,Jenson (1992).Fondom as Pathology: The consequences of characterization In: Lisa A. Lewis.The adoring audience, London: Routledge.

Gripsrud,Jostein (1992). The aesthetics and politics of meloderma. In: peter Dahlgren and colin Sparks (eds). Journalism and popular culture, London: Sage puplication.

Ston,L. etal (2004). Yellow Journalism.www.ir.ip