عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مطالعه روزنامه‌های ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه دانشکده تربیت بدنی

2 هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ارومیه

3 هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ارومیه ورئیس پردیس دانشگاه ارومیه

چکیده

تقویت مطبوعات ورزشی به عنوان یک رسانه­ی گروهی در به تصویر کشیدن قهرمانی­ها، ورزش بانوان، صنایع ورزشی، فرهنگ رفتار تماشاگران و طرفداران ورزشی و امثال آن از موضوعات مهم در ورزش است. هدف تحقیق  بررسی عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مطالعه روزنامه های ورزشی می باشد. روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بود که به روش میدانی اجرا شد. جامعه­ی آماری کلّیه­ی شهروندان بالای 20 سال شهر ارومیه که حداقل دارای مدرک دیپلم بودند که با استفاده از از روش نمونه گیری مرحله ای 368 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­ی محقّق ساخته که پایایی آن با استفاده از روش آزمون ـ باز آزمون(77/0=r) استفاده شد. از آزمون تحلیل عاملی و تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل داده­ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین احساس مسئولیت و مطالعه­ی مطبوعات (11.27 f= ، 0.000 sig= )، مشارکت (3.42f=  ، 0.003 sig= )، اعتماد به مطبوعات (6.025 f= ، 0.000 sig= )، استفاده از سایر وسایل (4.58f= ، 0.000sig= ) و احساس سهیم بودن در سرنوشت (6.145f=  ، 0.000 sig= ) با میزان مطالعه مطبوعات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین، روزنامه های ورزشی جهت مطالعه­ی بیشتر مطبوعات ورزشی باید به این عوامل توجّه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Contributing Factors on Tendency to Read Sports Papers

چکیده [English]

Amplifying sports papers as a media to portray champions, women’s sports, sports industry, cultural and behavioral aspects of viewers and fans and such are crucial issues in sports. The purpose of this paper is to study the social factors that influence tendency to read sports papers. It deploys qualitative research method with survey conducted as a field study. Statistical population consisted of every citizen with the age of 20 or above located in Urumia who has finished high school and 368 samples were studied with multistage sampling. A self-administered questionnaire was used with the reliability being tested via test-retest method (r=0.77). Factor analysis test and one-way analysis of variance as well as Pearson correlation coefficient were applied to analyze data. Findings showed that there is a positive and significant relation between sense of responsibility and reading paper (sig= 0.000, f=11.27), collaboration (sig=0.003, f=3.42), trusting papers (sig=0.000, f=6.025), utilizing other tools (sig=0.000, f=4.58) and sense of playing role in own fat (sig=0.000, f=6.145) with extent of reading papers. Hence, sports papers should consider these factors in order to attract more readers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social factors
  • reading
  • sports papers
  • Media
آقائی ، زهرا ( 1386 ).بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: شهر اصفهان ). پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی. دانشگاه اصفهان.

بارفروش ،احمد (1381).  تحقیقی به عنوان تحلیل محتوا نشریات ورزشی از سال 79 تا سه ماه اوّل سال 1381 بر روی 8 روزنامه ورزشی. تهران، مرکز مطالعات رسانه ها.

بارفروش ،احمد (1386). تحلیل محتوای نشریات ورزشی سه ماهه ی چهارم زمستان سال 1386 . تهران، مرکز مطالعات رسانه ها.

 بارفروش ،احمد (1388). تحلیل محتوای نشریات ورزشی سه ماهة دوم 1387.دفتر مطالعات و برنامه­ ریزی رسانه معاونت امور مطبوعاتی و اطّلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

بهرامیان، شفیع ؛ مهناز، امیرپور(1386). نظریه های ارتباط جمعی. انتشارات جامعه‌شناسان.

پیربداغی، فاطمه(1381). تحلیل محتوا. تهران: مرکز تحقیقات و سنجش برنامه ای صداوسیما.

تپه رشی، گیتی (1389).  تحلیل محتوای نشریات علمیپژوهشی تربیت بدنی با تأکید بر موضوع مدیریت ورزشی . پایان نامه­ کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج.

تجاری، فرشاد؛ زارعی، علی؛ صادقیانی، آزیتا؛ رضایی، مونا (1385). تحلیل محتوای روزنامه های ورزشی منتخب، مورد کاربرد برای ورزش زنان. تهران. مجله تربیت بدنی و علوم ورزشی.

توسّلی، غلامعباس(1387). نظریه های جامعه شناسی محض. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها.(سمت).

جواهری ، فاطمه و قادر بالاخانی(1385)."رسانه جمعی و اعتماد: بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر اعتماد اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان تهرانی)" مجلّه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. بهار و تابستان.

خانی ملکوه، محمد(1386).  نیازسنجی از مردم تهران درباره برنامه های ورزشی صداوسیما. تهران: انتشارات اداره کل پژوهش های اجتماعی و سنجش برنامه ای.گروه سنجش برنامه های غیر نمایشی مرکز تحقیقات صداوسیما.

دالگرن ، پیتر(1380).  تلویزیون و گستره عمومی: جامعه مدنی و رسانه های گروهی، ترجمه­ی مهدی شفقتی . تهران :انتشارات سروش.

رضوی زاده (1381).  تحلیل محتوای مهم ترین روزنامه های سراسری در سال 1381 . تهران: مرکزمطالعات و تحقیقات رسانه ها.

رهنما، بهروز(1382). تحلیل محتوای اخبار ورزشی شبکه ی سوم سیما ساعت 19:45. پایان نامه­ کارشناسی.دانشکده صداوسیما.

ساروخانی، باقر (1373). جامعه شناسی ارتباطات. انتشارات اطّلاعات. چاپ پنجم.تهران.

صدیقی، فاطمه(1388). تحلیل محتوای برنامه تلویزیونی ورزشی نود در سال 1387 . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت­ بدنی دانشگاه آزاد واحد کرج.

طاهریان، طاهره(1387) . بررسی و مقایسه چگونگی مدیریت و برنامه ریزی اوّلین و دومین دوره بازی های بانوان کشورهای اسلامی 71 و 76 تهران و شهرستان ها، پایان نامه  کارشناسی ارشد چاپ نشده. دانشگاه تهران. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

علیزاده،علی(1389).  تحلیل محتوای پژوهش های انجام شده در سازمان تربیت بدنی از سال 1369 تا 1388 . پایان نامه­ی کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی –واحد کرج.

فتحی نیا، محمد(1386).آسیب شناسی برنامه ­های ورزشی تلویزیون از نظر نحوه­ پرداختن به ناهنجاری های رفتاری تماشاگران فوتبال تهران: انتشارات اداره کل مطالعات.گروه فرهنگ و رسانه. مرکزتحقیقات صداوسیما.

فروزان، یونس (1386). بررسی کارکردهای خبری واطّلاع رسانی، آموزشی، تفریحی و سرگرمی مطبوعات ورزشی در سال 1385 . پایان­نامه­ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحدتهران مرکز.

فکوهی ، ناصر (1381). "شکل گیری هویتی و الگوهای محلی ، ملی و جهانی (مطالعه موردی لرستان)" . مجلّه­ جامعه شناسی ایران. دوره چهارم . شماره 4: 161-127

قاسمی، حمید(1387).  فعالیت های رسانه ­ای در ورزش.  تهران : بامداد کتاب.

قاسمی، حمید(1386). بررسی نقش رسانه های گروهی در توسعه­ ورزش کشور. رساله­ دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

کبیری مقدّم، محمد رضا(1384).  تحلیل محتوای خبر های چاپ شده در روزنامه های ورزشی6 ماهه­ دوم سال 1383 . پایان­نامه کارشناسی. دانشکده صدا وسیما.

 کردی، محمدرضا (1386).بررسی نقش رسانه­ های گروهی و مطبوعات در ورزش ایران، طرح پژوهشی، پژوهشکده­ تربیت­ بدنی و علوم ورزشی: 2 و 43.

کلمن، جیمز(1377). بنیادهای نظریه اجتماعی . ترجمه منوچهر صبوری . تهران. نشر نی  :157.

گیدنز، آنتونی( 1378) پیامدهای مدرنیت. ترجمه­ محسن ثلاثی نسخه 6 . نشر مرکز. تهران.

معتمد نژاد.کاظم(1379). وسایل ارتباط اجتماعی.  انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. چاپ ششم 1385.

Curran, J. (2002). Media and power. London: Rout ledge. Reviewed by Srecko Matic JMM – The International Journal on Media Management – Vol. 5 – No. 1.

Duncan, M, C. Messner, M, A. Willms, N., 2005, Gender in Television Sports: News and highlights shows, 1989 – 2004, Amateur Athletic Foundation of Los Angeles.

Final, sara; Faukner,Guy(2004). Institute of communication and culture the University of Torento at Mississauga, Torento, on Canada. L5L, available online 22 October.

Harpham, Trudy; Emma Grante; Carlos Rodriguez. (2004). Mental Health and Social Capital in Cali, Colombia. Social Science and Medicine, 58.

Home, John (2005). Sport and mass Media in Jpan. Sociology of sport journal, Volume, 22, number 4 December.

Inkeles Alex (1969). Making men modern: on the causes and consequences of individual change in six developing countries”. American Journal of Sociology - AMER J SOCIOL 01/1969; 75(2). DOI: 10.1086/224767

Jones David A. (2004). Why Americans Don’t Trust the Media a Preliminary Analysis, the International Journal of Press/Politics vol. 9 no. 2.

McDonald. g. &birrell, s. (1999). Reading sport critically: methodology for interrogating power. Sociology of sport journal, 16.

Newbold, C., Boyd-Barrett, O. & Van Den Bulck, H. (2002). The media book. London: Arnold (Hodder Headline).

Nichols,W.,Moyanhan.P.,Hall,A.;Taylor.(2002). Media relations in sport. Morgantown,WV:Fitness Information Technology

Paxton, Pamela. (1999). Is Social Capital Declining in the United States? A Multiple Indicator Assessment. American Journal of Sociology. 105, 1, July.

Pitts, B.G., &Pedersen, P.M.(2005). Examining the body of scholarship in sport management: A content analysis of the journal of sport management. The SMART Journal: Volume2, ISSUE 1.

Pitts, B.G., &Stotlar, D.K.(2002). Fundamentals of sport marketing (2dn ed). Morgantown,WV:Fitness Infotmation Technology.

Putnam, Pobert D. (1995). Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy, (1).

Rowe, D. (2011). Sports Media: Beyond broadcasting, beyond sports, beyond societies? In A. Billings (Ed.) Sports Media: Transformation, Integration, Consumption (pp. 94-113). New York: Routledge

Rowe, David (2004). Sport, culture and the media: the unruly trinity 2nd Ed. Buckingham: Open University Press.

 Tuggle, C, A. Huffman, S, Rosengard, D, S., 2000, A Descriptive Analysis of NBCs Coverage of the 2000 summer Olympics, Mass Communication & Society, 5,3.

Weeks, John (1999) Population: An Introduction to Concepts, and Issues, 7th Edition, Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.

West Myer .R l; Dicioccio. RB (1998). Appropriateness and effectiveness of communication channels in competent inter personal communication, copyright 1998. Journal of Communication.

Wright, john w. (2002). The printed media. The New York Tims Almanac, New York: penguin Book    .