تحلیل حیطه مطالعاتی مقالات مدیریت ورزشی بر مبنی گرایش های مقطع کارشناسی ارشد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور

2 استادیار دانشگاه رازی

3 استادیار دانشگاه پیام نور

4 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه رازی

چکیده

هدف از این پژوهش، تحلیل حیطه­ی مطالعاتی مقالات مدیریت ورزشی در نشریات علمی تخصّصی داخل کشور و بر مبنای گرایش-های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. جامعه­ی آماری تحقیق ، تمامی مقالات چاپ شده­ی مدیریت ورزشی در نشریات علمی تخصّصی کشور از ابتدا تا پایان سال 1391 بود که تمام آن ها به مثابه ی نمونه ی آماری انتخاب شدند (889N=).  ابزار مورد استفاده در تحقیق یک برگه­ی کدگذاری شده بود که ضریب توافق بین کدگذاران آن به وسیله فرمول پی اسکات 89℅ بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون اسکات و خی دو) و همچنین، نرم افزار SPSS18 در سطح معناداری 05/0P≤ استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیشتر مقالات مدیریت ورزشی مربوط به هیچ یک از گرایش های مورد نظر نبودند (4/52 درصد) و در بین گرایش­های مدیریت ورزشی، گرایش های اوقات فراغت و ورزش های تفریحی (6/10 درصد)، بازاریابی ورزشی (9/9 درصد)، مدیریت راهبردی سازمان­های ورزشی (2/8 درصد)، مدیریت رسانه­های ورزشی (8 درصد)، مدیریت رویدادهای ورزشی (3/7 درصد) و مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی (6/3 درصد) کمتر از پنجاه درصد را تشکیل دادند. همچنین، بین تعداد مقالات گرایش های مدیریت ورزشی مقطع کارشناسی ارشد تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج این تحلیل محتوا می تواند راهنمای مناسبی در جهت برنامه ریزی در حوزه­ی نشریات علمی تخصّصی مدیریت ورزشی ایران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Study Field of Sport Management Articles based on Master of Art (MA) Areas

نویسندگان [English]

  • bahamn asgari zardabi 1
  • hosseinn eydi 2
  • hamid ghasemi 3
  • kamran aedipoor 4
1 phd student- payam noor university
چکیده [English]

The purpose of this study was analysis of study field of published sport management articles in Iran scientific- specialty journals based on MA areas. Statistical population of present study were including of all articles of sport management published in Iran scientific- specialty journals from first until end of spring 2013 that all them selected as samples (N=889). The measuring tool of this research was a coding sheet which by Scott test, agreement coefficient between coder measured ℅89. for data analysis used from descriptive and inferential statistical (Scott test and chi square). Also, the SPSS software used for data analysis in significant level p≤0.05. Research results showed that more articles of Sport Management are not linked to any desired areas (℅52.4) and between areas of sport management, areas of leisure time and recreational sports, sports marketing, strategic management of sports organizations, management of sports media, Management of sport events and management of sports Venues and facilities constituted ℅10.6, ℅9.9, ℅8.2, ℅8, ℅7.3 and ℅3.6 published articles in Iran scientific- specialty journals. Also, results showed that there was significant difference between article numbers in MA management articles areas. Result of this study can appropriate guideline being for planning in scientific- specialty journals of sport management in Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • sport management articles
  • scientific- specialty journals
  • management articles areas

رضائی صوفی، مرتضی؛ فراهانی، ابوالفضل؛ اسدی، حسن؛ خاصه، علی اکبر؛ رمضانی نژاد، رحیم (1390). "تحلیل کیفی تولیدات علمی رشته­ تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران در مجلات بین المللی". نشریه­ مدیریت ورزشی.شماره 8.

سجّادی، نصراله؛ عیدی، حسین؛مهربانی، جواد؛ عباسی، همایون (1389). "تحلیل محتوای نشریه علمی- پژوهشی حرکت (شماره 1 تا 34)". نشریه­ مدیریت ورزشی. شماره 5.

شریفی، مسلم؛ میردار، شادمهر؛ عسگری، بابی سان (1391). "تحلیل توصیفی مقاله های نشریات علمی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی طی سال های 1388-1384". نشریه­ مدیریت ورزشی، شماره 12.

عسگری، بهمن؛ الهی، علیرضا؛ پورسلطانی زرندی، حسین(1390). "تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی نشریه ورزشی". ششمین همایش ملّی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی در ایران.

عیدی، حسین؛ عباسی، همایون؛ سجّادی، نصراله (1386). "تحلیل محتوای فصلنامة علمی- پژوهش المپیک (شماره 1 تا 33)". پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی. آذر 1386. دانشگاه مازندران.

فتحی نژاد، سعید (1391). تحلیل محتوای پایان نامه ها و رساله های مدیریت ورزش از سال 1385 تا 1390. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی. دانشگاه آزاد. واحد کرج.

قاسمی، حمید (1391). آشنایی با کارشناسی ارشد مدیریت رسانه های ورزشی. تاریخ مشاهده 12/5/1392. http://www.hghasemi.com.

قاسمی، حمید؛ نوربخش، مهوش؛ تپه رشی، گیتی (1389). "تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی مجلات علمی پژوهشی". فصلنامه جهش. سال دوم. شماره6.  

 قهنویه، حسن؛ موحدی، فریده؛ یارمحمدیان، محمد حسین؛ عجمی، سیما (1390). "تحلیل محتوای استنادی مقالات چاپ شده در مجلّه علمی پژوهشی مدیریت اطّلاعات سلامت". مدیریت اطّلاعات سلامت. سال هشتم. شماره 1.

Cook, D. A., Beckman, T. J., Bordage, G. (2007). Quality of reporting of experimental studies  in medical education: A systematic review. Med Educ, 41(8).

Pitts, B. G. (2001). Sport management at the millennium: a defining moment. Journal of Sport Management.

Pitts, B. G. and Pedersen, P. M. (2005). Examining the body of scholarship in sport management: A content analysis of the journal of sport management. The smart journal, 2(1).

Shilbury, D. (2010). A bibliometric analysis of four sport management journals. Sport Management Review, xxx: 1-19.