بررسی تاثیر رسانه ها بر ساختار ورزش کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور گیلان

2 دانشجوی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر  رسانه ها  بر ساختار ورزش کشور  بود. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع­آوری داده­ها شامل مطالعات کتابخانه ای، روش دلفی و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه بوسیله متخصصین تایید و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ  استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ستادی و عملیاتی وزارت ورزش و جوانان، مدیران و اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک و مدیران آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، روسای فدراسیون ها، کارشناسان کمیته ملی المپیک، کارشناسان و مدیران انجمن های ورزشی فدراسیون ورزش مدارس و اعضای هیات علمی متخصص تربیت بدنی و مطلع از موضوع تحقیق تشکیل می دادند در این پژوهش نمونه تحقیق برابر جامعه تحقیق و به صورت تمام شمار تعیین گردید که از 302 پرسشنامه ارسالی برای اعضای جامعه تحقیق 238 پرسشنامه واصل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های استنباطی مانند آزمون کلموگروف اسمیرنف، مقایسه میانگین یک جامعه، تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن و آزمون کروسکال والیس استفاده گردید. در نهایت نتایج نشان داد رسانه­ها بر ساختار ورزش کشور تاثیر دارند و این تاثیر بر ورزش قهرمانی بیش از ورزش همگانی و آموزشی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Media on Sports Structure in Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza Rezaei Soufi 1
  • Abbas Shabani 2
چکیده [English]

The purpose of this study was the effect of media of the structure of sports in Iran. The research method was analytical descriptive and in terms of the purpose, it is an applied study. Methods of data collection include library research, Delphi method and finally a researcher made questionnaire. The validity of the questionnaire was determined by professors and specialists in the field. After all the corrective actions, the necessary changes were made. Reliability questionnaire measured by Cronbach's alpha. The statistical population of the study were consisted of staff and operational managers of the Ministry of Youth and Sports, and the executive directors of National Olympic Committee and National Olympic and Para-Olympic Academy Directors, heads of federations, experts in National Olympic Committee, professionals and managers of sports associations in school sports federations, and faculty members as specialists in sports and they were informed about the research topic. In this study, the sample was determined as equivalent to the research population and by counting all. Out of 302 questionnaires were sent to the members of the research population and 238 questionnaires were filled.  For data analysis, descriptive statistics and inferential tests including the Kolmogorov-Smirnov test, comparison of the mean of the population (one sample t-test), Friedman's analysis of variance and Kruskal-Wallis test were applied. The results confirmed the effect of media on the sport structure of the country not to mention this effect seemed to be more on championship sport than on general and training sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • training sport
  • Sport for all
  • Championship Sports
  • Professional Sports

احسانی، محمد(1388)، تدوین نظام جامع ورزش حرفه ای کشور، طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

انور الخولی، امین، ورزش جامعه، ترجمه حمید رضا شیخی (1381)، بنیاد پژوهش­ های اسلامی آستان قدس رضوی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ ها (سمت) مشهد وتهران.

روشندل اربطانی، طاهر، 1386، تبیین جایگاه رسانه‌های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور، نشریه حرکت، شماره 33.

شعبانی عباس، غفوری فرزاد، هنری حبیب(1390) بررسی چالش های ورزش همگانی در ایران، مجله مدیریت ورزش پژوهش در علوم ورزشی، شماره 10.

علوی ،طاهر (1381)، ژیمناستیک و توسعه یافتگی. آثار برگزیده همایش ملی بررسی راهکارهای توسعه ژیمناستیک. انتشارات فدراسیون ایران.

غفرانی، محسن (1387)، طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمان و همگانی استان سیستان بلوچستان، رساله دکتری، دانشگاه تهران.

غفرانی، محسن و گودرزی، محمود و سجادی، سیدنصرالله و جلالی فراهانی ، مجید و مقرنسی، مهدی (1388)، طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان، نشریه حرکت، پیاپی39 .

غفوری فرزاد (1382)، تعیین عوامل اصلی موثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی برای تبیین راهبرد های ورزش در جمهوری اسلامی ایران. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

قاسمی حمید، تجاری فرشید، کهندل مهدی، عباس خدایاری (1387)، فعالیت­ های رسانه ای در ورزش, انتشارات بامداد کتاب.

قیامی راد، امیر (1387)، بررسی همسویی عملکرد رسانه­ های گروهی کشور با اهداف تربیت بدنی، مقالة همایش ملی مدیریت ورزشی با تأکید بر سند چشمانداز 20 سالة کشور، آکادمی ملی المپیک.

قیامی راد، امیر (1388)، بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعة رشته های ورزشی در ایران، فصلنامه­ علمی ـ پژوهشی حرکت، دانشگاه تهران، شماره­ 39 .   

مهدویان مشهدی، مریم (1387)، مقایسة وضع موجود و مطلوب نقش رسانه های گروهی در ورزش بانوان". مقالة اولین همایش ملی مدیریت ورزشی دانشگاه شمال.

واحد، وحید (1388)، بررسی استراتژی‌ها و راهبردهای ورزش همگانی در استان اصفهان. پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد.

Abioye, A.; Hajifathalian, K. & Danaei, G. (2013). Do mass media campaigns improve physical activity? A systematic review and meta-analysis. Archives of Public Health.

Australian Gymnastic Federation. (2001). Annual report 2001. Hawthorn East, Australia: Author.

Mull Richard, F. Kathryn, G. Bayless, Craig M. Ross, Lynn M. Jamieson (2005). Recreational Sport management, Human Kinetics, 4th edition.

Sotiriadou, K & Shillbury, D. (2009). Austalian elite athlete development: An organizational perspective. Sport Management Review.