تعداد مقالات: 189
76. طراحی مدل سواد اطلاعاتی دانشجویان مدیریت ورزشی دانشگاه‌های ایران

دوره 6، شماره 3، بهار 1398، صفحه 39-50

10.30473/jsm.2019.43367.1296

شهرام شفیعی؛ محمد صادق افروزه؛ حکیمه افروزه


78. بررسی نقش رسانه بر نگرش زنان ایرانی نسبت به شرکت زنان مسلمان در مسابقات المپیک و جهانی

دوره 7، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 43-50

10.30473/jsm.2019.42463.1278

حسین عیدی؛ امین رضا بخشی چناری؛ معصومه فدایی ده‌چشمه


79. تصویرسازی برند با تأکید بر عوامل هدایتی افراد مشهور ورزشی در تبلیغات رسانه‌ای

دوره 7، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 23-35

10.30473/jsm.2019.46828.1330

لیلا بیرامی جغناب؛ جواد کریمی؛ مریم حسینی


80. تحلیل استنادی مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 34-39

بهمن عسگری؛ علی ضیایی؛ ایمان بخشودنی ها


83. عوامل اجتماعی موثر برگرایش به مطالعه روزنامه‌های ورزشی

دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 32-43

فریبرز فتحی؛ میرحسن سید عامری؛ سید محمد کاشف


85. تعیین روایی و پایایی نسخه ایرانی پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در توسعه فرصت‌های کارآفرینی در ورزش

دوره 2، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 49-58

محبوبه جعفرزاده زرندی؛ محمد ابراهیم رزاقی؛ اسماعیل شریفیان


88. تحلیل محتوای مطبوعات ورزشی کشور با رویکرد ورزش معلولین

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 42-51

مریم ایمانیان؛ صدیقه حیدری نژاد؛ امین خطیبی


97. شناسایی موانع استفاده از فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل

دوره 5، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 51-62

شیرین زردشتیان؛ شهروز غایب زاده؛ سلمان جعفری؛ شمس الدین تبریزچی


99. تحلیل علم سنجانه ی مقالات پژوهشگران علوم ورزشی ایران در آی.اس.آی

دوره 5، شماره 3، بهار 1397، صفحه 49-62

مرتضی رضایی صوفی؛ علی اکبر خاصه؛ علی خاصه