بررسی رابطه استفاده از ابزار های جهانی شدن با حجاب بانوان لیگ برتر فوتسال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور-واحد تهران جنوب

2 دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب

3 دانشگاه پیام نور واحد اسلام آبادغرب

4 آموزش و پرورش ناحیه سه کرمانشاه

چکیده

از تاثیرهای جهانی شدن بر زنان، دگرگونی در تولید و بازتولید هویت دینی است. از نمادهای بارز هویت دینی در زنان حجاب می باشد.که در میان ورزشکاران زن مهم تر تلقی می شود زیرا زنان ورزشکار اولاً به عنوان الگو برای سایر زنان جامعه مورد انتخاب قرارمی گیرند ثانیا به عنوان نماد زن مسلمان در مسابقات بین المللی حضور می یابند. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه استفاده از ابزار های جهانی شدن(اینترنت، ماهواره) با حجاب زنان حاضر در لیگ برتر فوتسال در سال 1393می باشد. روش تحقیق پیمایشی مقطعی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پرسشنامه شامل 28 سوال در 2 بخش موانع حجاب (20 سوال) و نگرش به حجاب (8سوال) و مقیاس نمره گذاری به روش لیکرت می باشد. روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان مجرب مورد تایید قرار گرفت.همچنین مقدار آلفای کرونباخ برای سوالات مرتبط با موانع حجاب0.81 و برای پرسشنامه نگرش به حجاب 0.76بدست آمد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی بازیکنان شاغل در لیگ برتر فوتسال در سال1393 (در مجموع144نفر) که با توجه به در دسترس بودن نمونه ها تعداد 90 پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد 75نفر حاضر به پاسخگویی و همکاری با محققین شدند. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج نشان داد که استفاده از ابزارهای جهانی شدن بر میزان نگرش به حجاب زنان ورزشکارحاضر در لیگ برتر فوتسال بانوان تاثیر معناداری ندارد و استفاده از این ابزارها و شرکت در فعالیت های ورزشی با حجاب و پوشش اسلامی مانعی برای آنان نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the relationship between globalization tools with women's hijab of Iranian futsal league

نویسنده [English]

  • ali moradi 4
چکیده [English]

Women constitute half of the Iranian population. It is clear that growing participation of women in different fields of social, cultural, economic and sports are affected by the globalization process. One of the effects of globalization on women is change their religious identity. And Women’s hijab is the obvious symbols of religious identity. The participation of women in sports field is growing in recent years. Female athletes have important role first as models for other women, and as a symbol of women Muslim will participate in international competition. The purpose of this study was to investigate the relationship between globalization tools with women's hijab of Iranian futsal league in 1393. The data-gathering tool consisted of a 2-part questionnaire: obstacles of hijab(include of 20qustions) and attitudes toward the hijab(include of 8qustions). Statistical population includes 144 who 75 subjects participated in the study. Analyzing was based on Pearson correlation. The result of the study showed that using the tools of globalization does not have a significant impact on women's attitudes toward the hijab. And hijab is not an obstacle to participate in physical activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • hijab
  • satellite
  • females
  • futsal

احمدی جلفایی، حمید (1384). "احکام حجاب و عفاف"، زائر: انتشارات قم.

افتخاری،اصغر (1380). "ناامنی محدود، بررسی تهدیدهای جهانی شدن برای جهان اسلام"، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، جلد2.

ایازی، محمدعلی (1380). "فقه پژوهشی قرآنی، درآمدی بر مبانی نظری آیات الاحکام"، انتشارات قم دفتر تبلیغات اسلامی.

بزرگی، مرضیه (1380). "نگرش دانشجویان نسبت به دین و دینداری»، پایان نامه کارشناسی ارشد"، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد  علوم و تحقیقات.

بلالی، اسماعیل (1377). "بررسی نگرش دینی دانشجویان"، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزادعلوم و تحقیقات.

بورک، رابرت (1379). "نقش فمنیسم افراطی در افول امریکا"، مترجم الهه هاشمی، تهران، حکمت.

حافظ نیا، محمد رضا، جان پرور، محسن و مجتهد زاده، پیروز (1389) ."تأثیر جهانی شدن بر ماهیت مرزهاگ، مجله برنامه­ریزی و آزمایش فضا، مدرس علوم انسانی، تهران، تربیت مدرس.

حبیب زاده، رامین (1384). "بررسی انواع دینداری در بین دانشجویان"، پایان نامه کارشناسی­ارشد رشته جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

خواجه نوری، بیژن (1385). "بررسی رابطه مؤلفه های جهانی شدن و مشارکت اجتماعی زنان"، مطالعه موردی: تهران، شیراز و استهبان»، رساله دکتری دانشگاه شیراز.

خواجه نوری، بیژن، علی روحانی، سمیه هاشمی (1391). "گرایش به حجاب و سبک های متفاوت زندگی"، جامعه­شناسی کاربردی، سال 23 شماره3.

خوشگویان فرد، علیرضا (1386). "روش شناسی کیو"، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

دادگران، محمد (1381). "افکار عمومی و معیارهای سنجش آن"، تهران: مروارید.

دورانت، ویلیام جونز (1368). "تاریخ تمدن"، ترجمه احمد آرام، تهران، سازمان انتشارات آموزش و پرورش انقلاب اسلامی.

رابرتسون، یان (1374). "درآمدی بر جامعه (با تأکید بر نظریه‌های کارکردگرایی.  ستیز و کنش متقابل نمادی)", ترجمه: حسین بهروان. مشهد: نشر آستان قدس رضوی.

رستگار خالد، امیر، میثم محمدی، سحر نقی پور ایوکی (1391). "کنش های اجتماعی زنان و دختران نسبت به حجاب و رابطه آن با مصرف اینترنت و ماهواره"، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، سال چهاردهم شماره 56، تابستان 91.

ساروخانی، باقر (1370). "دایره المعارف علوم اجتماعی"، تهران: موسسه کیهان.

صداقت زادگان،شهناز (1384). "جامعه پذیری از طریق ورزش"، فصلنامه علمی پژوهشی المپیک، سال سیزدهم، شماره 4 (پیاپی 32).

صدری افشار، غلامحسین، حکمی، نسرین و حکمی، نسترن (1381). "فرهنگ نامه فارسی واژگان و اعلام"، تهران، فرهنگ معاصر، چاپ اول.

صدوقی، مرداعلی (1382). "تکنولوژی اطلاعات و حاکمیت ملی"، تهران، وزارت امور خارجه.

ضرغامی، آناهیتا (1378). "حجاب زن ایرانی در بستر تاریخ"، فصلنامه بانوان شیعه، ش 15.

عباسی قادری، مهدی (1386). "بررسی استفاده از اینترنت و هویت دینی کاربران"، برگرفته از http://www.rasaneh.org.

گلاهو، آزمون (2006). "درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی"، ترجمه: حمایت طلب، رسول، انتشارات علم و حرکت.

گونتر، بری (1384). "روش‌های تحقیق رسانه‌ای"، مینو نیکو، تهران، اداره کل پژوهش‌های سیما، چاپ اول.

گیدنز، آ. (1377). "جامعه شناسی". مترجم: صبوری تهران: نشر نی. چاپ سوم.

مطهری، مرتضی (1353). "مسئله حجاب"، تهران و قم: صدرا.

معین،محمد (1371). "فرهنگ معین"، جلد 4، چاپ هشتم، تهران، امیرکبیر.

واتسون، هلن (1382). "زنان و حجاب"، ترجمه مرتضی بحرانی، فصلنامه کتاب زن، ش 20.

هاپوود ، درک (1380). "رشد و گسترش مدرنیته در اسلام و خاورمیانه، در اسلام و مدرنیته: پاسخ تنی چند از روشنفکران مسلمان"، نوشته جان کوپر، روناد نتلر، محمد محمود، ترجمه سودابه کریمی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

Ameli, S.R.,(2003). "Globalization and British Muslim identity". London Ic  As  Press.

Boxill,  Jan., (2003). "The  Ethics  of  Competition". Sport  Ethics, Publisher: Black well, First Edition.

Deane, j.,(2000). "Information, Knolege and development". Retrieved 12 Februry.

Dodds ,Klaus.,(2000). "Geopolitics in changing word". pub, prentice hall.

Elizabeth A. Castelli with Rosamond C., (2001). "Gender, Religion: roubling Categories and Transforming Knowledge". In Women, Gender, Religion: A Reader, ed.

Gerbner, G., (1998). "Cultivation analysis: An overview". Mass Communication & Society.

Harkness, Geoff and Samira Islam.,(2011). "Muslim Female Athletes and the Hijab". Contexts10(4).

Hannerz,u.,(2000). "scenario for Peripheral culture". Inlechner and boil(ers) the globalization reader.

Khiabany, Gholam and Milly Williamson .,(2008). "veiled bodies. Nakedracism: culture, politics and race in the Sun". Race Class, Vol. 50, No. 2.

Maddy, bruse., (2000). "Woman, Islam, and the Moroccan State: the Struggle over the Personal States Law". Journal of Democracy, vol. 13, no.4 .2000.

Mehta, Shalina .,(2010). "Commodity Culture and Porous Socio-Religious Boundaries". Muslim Women in Delhi, South Asia Research, Vol. 30, No.1.

Mills, Kurt .,(2002). "Cybernation’s, Global society". (v.1.16,200). Osterwalder.

NRO-frauenforum.,(2002). "Social, economic and environmental sustainability from a gender perspective". 14  Issues to tackle. Retrieved from http:www. Gender and tradenet.

Nixon ll, Howard L, James H .Fray.,(1996). "A Sociology of sport" USA,Wordsworth.

 Osterwalder, Alexander.,(2004). "Understanding ICT-based business models in developing countries". IJITM.

Shawgo, Kaitlin., (2007). "Decision to Wear Hijab Complicated for some Indiana University Students" The America's Intelligence Wire. 18-JAN-07 online.

Smith, Matthew J., (2008). "Hijab Opponents". Spectator of Journal, 28-JUN-08.

Stunts, C.P.& Weiss ,M.R.,(2003)." Influence of social goal orientations and peers on sport man like play." Research Quarterly for Exercise and Sport, 74.

West, D&Heath, D.,(2011). "Theoretical pathways to future: Globalization, ICT and social work theory and practice". Journal of Social Work , 11(2).

Whittle, David B.,(1997), Cyberspace "The human dimension" new York: w.h. freeman and company.