دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، بهار 1394، صفحه 1-88 
6. راه های پیشگیری و انواع سوء رفتارهای علمی

صفحه 55-61

آیدین عباسی؛ مرتضی دوستی؛ بهنام زایر