راه های پیشگیری و انواع سوء رفتارهای علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف: بررسی تاثیر راه های پیشگیری بر بروز انواع سوء رفتارهای علمی است. روش شناسی: روش این تحقیق، توصیفی، از نظر اجرا، پیمایشی، از نظر هدف کاربردی بود. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. روایی آن به وسیله جمعی از استادان مدیریت ورزشی تأیید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. این پرسشنامه با مقیاس 5 ارزشی طیف لیکرت طراحی شده بود. جامعه آماری شامل دانشجویان تربیت بدنی کل کشور بود. بر اساس مناطق جغرافیایی کشور، پنج دانشگاه از شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز کشور انتخاب شدندکه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی داشتند. نمونه آماری تحقیق شامل دانشجویان تربیت بدنی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های تهران، شیراز، کردستان، مازندران و مشهد بود. انتخاب نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی – تصادفی در دسترس بود. حجم نمونه آماری در پنج دانشکده ، بر اساس تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی این پنج دانشکده و با استفاده از جدول مورگان تعیین شد. یافته ها: یافته‌ها نشان از اهمیت زیاد راه های پیشگیری مطرح شده در این تحقیق بخصوص عامل حضور ناظران و داوران توانا در مراحل مختلف تحقیق در بروز سوء رفتار های علمی داشت. نتیجه گیری: برای مقابله با انواع سوء ‌‌‌رفتارهای علمی، باید توجه ویژه ای از طرف ضابطین امر به راه های پیشگیری به خصوص حضور ناظران در مراحل مختلف تحقیق به عنوان یک عامل تاثیر گذار در بروز سوء رفتارهای علمی اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevention Methods and Types of Academic Misconduct

نویسندگان [English]

  • aidin abbasy 1
  • M dosti 2
  • behnam zayer 3
چکیده [English]

Purpose and Background: the purpose of the present study is to examine the influence of prevention Methods on the incidence of different types of academic misconduct. Methodology: The method of this study is descriptive, in terms of implementation, it is a survey, and in terms of purpose it is practical. Data for this study were collected using a researcher-constructed questionnaire. Its validity was confirmed by a number of sports management faculty and its reliability calculated 87/0 with Cronbach's alpha. The questionnaire was designed with a Likert scale of 5 values. The participants of the study include physical education students all over the country. Based on geographic regions of the country, five universities selected from the North, South, East, West and center of the country all of which were graduate students of physical education. The statistical sample of the study included graduate students of Physical Education in Tehran, Shiraz, Kurdistan, Mazandaran and Mashhad Universities. The selection of sample was available by stratified- Stochastic sampling method. Sample size in five colleges determined, based on the number of graduate students of this five faculty and using Morgan table. Results: The findings show the importance of prevention Methods, especially the knowledgeable observers and judges at various stages of research in occurring academic misconduct. Conclusion: In order to deal with all kinds of academic misconduct, the directors of the affair must give special attention to the prevention Methods, especially the knowledgeable observers and judges as an affecting factor in the incidence of academic misconducts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic misconduct
  • university
  • prevention Methods
Akbari, p., AbdollahiFarr, M. (2013). "Plagiarism, causes and dimensions". Iranian Journal, No. 33.

Banimahd, B. Pashmitabar, N. (2014). "The relationship of academic fraud and opportunism among students". Journal of Ethics in Science and Technology, No. 28, Summer.

Gaeini, A, Saki, B., Ramazany, A. (2011). "Structure, context, content, and style of writing articles for scientific journals". Olympic Quarterly, No. 56.

Gunnarson, J., Kleczka, W.J., Paterson, A. (2014). "Teaching International Students How to Avoid Plagiarism: Librarians and Faculty in Collaboration". The Journal of Academic Librarianship.

Kaboudin, B, Zolfi gol, M, Haji Azizy, B.(2009). "Code of Ethics, writer". magazine approach, No. 45.

Khamesan, A, Amiry, M. (2011). "Evaluation of academic fraud among male and female students". Journal of Ethics in Science and Technology, Vol. VI, No. 1.

Lee, Y. (2011). "Understanding anti-plagiarism software adoption: An extended protection motivation theory perspective". Decision Support Systems, 50(2).

Mir Yazdi, M. (2014). "Life cycle management, fraud". accountant magazine, No. 265, April 1393.

Moghtadery, A., Dhmardeh, M. (2012). "Fraud and misconduct in medical research". Journal of Information Sciences, Vol. XIV, No. 1.

Moharramzadeh, M., amery, h., Asadi, F. (2009). "Investigate the relationship between organizational culture and knowledge management in departments of physical education in West Azarbaijan Province". Olympic Quarterly, No. 48.

Movahhed, M., Abbasi Shavazi, M., marhamaty, N. (1389). "Media, sex and consumerism". Social and Cultural Council of Women Quarterly, Vol. XII, No. 47.

Ojaghy, R., Keyvanara, M., cheshme Sohrabi, M., Papi, A. (2011). "Pathology of fraud and plagiarism". Journal of Medical Education, Volume XI, No. IX.

Sarlauskiene, L., Stabbings, L. (2014). "Understanding of Plagiarism by the Students in HEIs of Lithuania". Proceeded - Social and Behavioral Sciences.

Stapleton, P. (2012). "Gauging the effectiveness of anti-plagiarism software: An empirical study of second language graduate writers".  Journal of English for Academic Purposes 11.

Tavakkol, M., Naseri Rudd, M. (2009). "Robbed a scientific explanation of the sociology of science". ethics in science and technology in the fourth quarter a number.

Zakersalehi, G. (2010). "The production and dissemination of social science books based on scientometric models". Journal of Sociology, No. 31.