تحلیل محتوای کتب مربوط به کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در تربیت بدنی و علوم ورزشی تاپایان سال 1393

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد بروجرد

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف کلی پژوهش، تحلیل محتوای کتاب های مربوط به کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری وفناوری های اطلاعاتی وارتباطی درتربیت بدنی وعلوم ورزشی بود. روش پژوهش از نوع ترکیبی (کمی و کیفی) از نظر مسیر اجرا شامل تحلیل محتوا و مصاحبه می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و توسعه ای می باشد. در بخش تحلیل محتوا با توجه به محدودیت جامعه (کتابهای کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در حیطه تربیت بدنی و علوم ورزشی) به تعداد حدود 6 مورد از روش کل شمار استفاده شد. در بخش مصاحبه با اساتید، 6 نفر از مولفان یا مترجمان نخبه از کتب مربوطه و در بخش مصاحبه با دانشجویان، 6 نفر از دانشجویان رتبه اول تا سوم از کسانی که کتب مربوطه را پاس کرده بودند، مصاحبه صورت گرفت. روش نمونه گیری از کتاب ها به صورت کل شمار، در مصاحبه با اساتید و دانشجویان به صورت هدفمند و 6 نفر به تعداد کتاب ها بود. برای تحلیل محتوا از برگه کدگذاری و دستورالعمل کدگذاری و همچنین از سوالات نیمه ساختاریافته برای مصاحبه استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش تحلیل محتوا از جدول فراوانی ها و آزمون کای سکوئر و پی اسکات و در بخش مصاحبه و کیفی از تجزیه و تحلیل کیفی استفاده گردید. باتوجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که کتب کاربرد های نرم افزارهای کامپیوتری و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی از دیدگاه اساتید ودانشجویان رشته تربیت بدنی از بعد محتوایی، ساختاری و صوری به طور معنی‌داری نامناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of texts relating to the use of computer software and information and communication technology in physical education and sport science until the end of 1393

نویسندگان [English]

  • Sroush Farhadifar 1
  • Hamid Ghasemi 2
  • reza saboonchi 1
1 Broujerd Uni
2 Azad uni
چکیده [English]

The overall aim of the research, content analysis of computer technology, information and communication in Sports Physical Sciences Research Methods hybrid (qualitative and quantitative) of the route is included content analysis and interviews. Research and development is the objective. Research Questions: Books of computer software applications and information and communication technology educators and students point of view of content, structure Portrait until the end of 1393 how? In the content analysis: Due to the limitations of (books, computer software and applications of information and communication technologies in the area of Physical Education and Sports Science) to about 6% of the total number will be used. Based on the results, we can say that the books of computer software applications and information and communication technology from the perspective of teachers and students of physical education and sports science from the content, structure Portrait significantly inappropriate. According to the results of books related to computer technology, information and communication in physical sports science content areas, special attention is not structured and formal be designed according to the shape and form of books, extend the principle of aesthetics, cover designs, colors, layout, open spaces, photographs, charts, and not the font size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book Software Information Technology
  • Physical Education
  • Sport Science
  • Sports books

آرمند، محمد؛ ملکی، حسن (1391). "مقدمه‌ای بر شیوه طراحی و تألیف کتاب درسی دانشگاهی"، تهران: سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.

آرمند، محمد (1387). "ویژگی­های نمونه­ای از یک کتاب درسی دانشگاهی"، فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شماره 20.

آرمند، محمد (1384). "ملاحظاتی در نگارش متون درسی"، فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شماره 14.

آرمند، محمد (1377). "شیوه­های ارزشیابی کتاب درسی دانشگاهی"، فصلنامه سخن سمت، شماره 3.

ارضی، احمد (1388). "شاخص­های ارزیابی و نقد کتاب­های درسی دانشگاهی"، فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شماره 21.

ایزدی، صمد؛ عابدینی، میمنت؛ منصوری، سیروس (1390). "تحلیل محتوای تربیت بدنی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی"،   پژوهش­نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 13.

Arik, S., Kezer, F. (2010). "Content analysis of the principles books in the field of measurement and evaluation published in Turkey and in the world", Journal of Science Direct.

Bos, W., Tarnai, C.H. (1999). "Content analysis in empirical social research", International Journal of Educational Research.

Bartlett LE J.A Morgan (1991), "Choosing the College Textbook: Selection Checklist forInstructor use Curriculum and Program planning", ERIC. Edu

Coutinho, S. A. (2007). "The relationship between goal, metacognition, andacademic success". Educate. 7 (1).

De Beaugrande, R. (2004). "A New Introduction to the Study of texe and Discourse", available on www.beaugrande.com.

Fisher, R. (2007). "Dialogic teaching: Developing thinking andmetacognition through philosophical discussion", Early Child Developmentand Care, 177 (6 and 7).