دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، زمستان 1393، صفحه 1-92 
2. عوامل فردی و انواع سوء رفتارهای علمی

صفحه 21-29

آیدین عباسی؛ فرزام فرزان؛ بهنام زائر


3. تحلیل محتوای برنامه های ورزشی صدا و سیما با تاکید بر مولفه های ورزشی مطالعه موردی:( استان های لرستان، مر کزی، اصفهان)

صفحه 30-40

احمد حیدریان میرزایی؛ شوکت آتشبار؛ فاطمه ازم؛ مسعود نادریان جهرمی؛ محمد سلطان حسینی