نقد کتاب: نظام‌های اطلاعات مدیریت در ورزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

نقد کتب در قالب مقاله­های علمی در کشور کمتر مورد توجه قرار می­گیرد. این در حالی است که نقد در نشان دادن کاستی­ها و گشودن راه­های تازه به نویسندگان کمک شایانی می­کند. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا و از حیث اجرا انتقادی ـ کاربردی است. بدین منظور کتاب قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا و همکاران. نظام­های اطلاعات مدیریت در ورزش. تهران: انتشارات حتمی. 1393. ص: 308. شابک 3-99-6904-600-978 انتخاب و مورد نقد قرار گرفت. یافته­ها در  قالب، درباره نویسندگان، محورهای اصلی اثر، بررسی آثار مشابه و بررسی محتوایی، نگارشی و ظاهری کتاب بیان شد. در بررسی محتوایی، نگارشی و ظاهری کتاب، نکاتی دربارۀ ویژگی­های مهم و بارز کتاب و همچنین کاستی­های کتاب با بیان پیشنهادهایی بیان شد. از آنجا که این کتاب به­عنوان اولین کتاب در زمینه سیستم­های اطلاعات مدیریت در ورزش می­باشد، امید است که نقد حاضر در رفع کاستی­ها و ارتقاء این اثر در چاپ­های بعدی و همچنین تألیف کتب مشابه توسط نویسندگان مؤثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Book review: management information systems in sport

چکیده [English]

 Despite the fact that book reviews help authors significantly in identifying drawbacks and opening new paths, little attention is given to reviewing books in academic journals.This is a content-analysis study with a critical-applied methodology. In this regard, Ghasemi Hamid, Keshkar Sara and their colleagues book. Management information systems in Sport. Tehran: Hatmi publication. 1393. 308 pages. 978-600-6904-99-3 ISBN was selected and analyzed. Findings were reported about the authors, main subjects of the book, studying similar writings and analysing the content, text and morphological features. In this study content, text and morphological features and findings were shown about the main and significant features of the book and its drawbacks.Recommendation were provided as well. Since this is the first book in management information systems in sport, it is hoped that the present review is useful for eliminating the defects and improving this book in future publications and in writing similar books by authors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • review
  • management information systems
  • Sport
سرلک، محمد علی؛ فراتی، حسن. (1387). "سیستم­های اطلاعات مدیریت پیشرفته". تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور. چاپ اول.

عزیزی، بیستون؛ مهرابی، علی؛ جلالی فراهانی، مجید. (1392). "بررسی رابطة فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران". مدیریت ورزشی. دانشگاه تهران. دوره 5، شماره 3.

قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا؛ اسماعیلی، محمد. (1390). " ارتباطات عمومی در ورزش". تهران: انتشارات حتمی. چاپ اول.

قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا؛ ایزدپرست، لیلا. (1393). " آئین نگارش زبان فارسی". تهران: انتشارات حتمی. چاپ اول.

قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا؛ شریفی، مصطفی و کشاورز، حمیدرضا. (1389). "تصویربرداری ورزشی". تهران: انتشارات بامداد کتاب.

قاسمی، حمید؛ کشکر، سارا. (1391). راهنمای پایان نامه با تأکید بر مدیریت ورزشی. تهران: انتشارات بامداد کتاب. چاپ دوم.

کشکر، سارا؛ قاسمی، حمید؛ تجاری، فرشاد. (1392). "مدیریت بازاریابی ورزشی". تهران: انتشارات علم و حرکت.

لاودن، کنت؛ لاودن، جین (1388). "سیستم­های اطلاعات مدیریت". مترجمان: حبیب رودساز، سینا محمدنبی و امیر حسین بهروز. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

لاودن، کنت؛ لاودن، جین. (1391). "سیستم­های اطلاعات مدیریت". مترجمان: اکبر مصطفوی و مجتبی حسینی. تهران: انتشارات فدک ایساتیس.

مؤمنی، هوشنگ. (1385). "سیستم­های اطلاعات مدیریت پیشرفته". تهران: انتشارات ستاره سپهر. چاپ دوم.

نقوی، محبوبه؛ هنری، حبیب؛ کارگر، غلامعلی. (1393). "بررسی میزان بهره­گیری اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی از فناوری اطلاعات در فرآیند آموزش و پژوهش با توجه به عواملی دموگرافی". مطالعات مدیریت ورزشی. پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی. شماره 23.

www.aftabir.com, 10/3/2015.