وضعیت کتب مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی در دانشگاه های ایران تا پایان سال 1393

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

2 دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

3 دانشگاه پیام نور کرج

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین وضعیت کتب درسی مدیریت اوقات فراغت و ورزش­های تفریحی در دانشگاه­های ایران تا پایان سال 1393 از نظر ساختار، محتوا و صوری بود. روش تحقیق، توصیفی تحلیل محتوا و جامعه آماری شامل 34 کتاب مدیریت اوقات فراغت و ورزش­های تفریحی منتشر شده تا پایان پاییز 1393 بود. با توجه به معدود بودن جامعه آماری، نمونه­ آماری را 18 کتاب اوقات فراغت و ورزش­های تفریحی منتشر شده تا پایان پاییز 1393 را تشکیل داد. روش نمونه­گیری به صورت هدفمند و نمونه­گیری در دسترس بود. ابزار جمع­آوری اطلاعات را برگه کدگذاری شده محقق ساخته دو بخشی شامل مشخصات عمومی کتاب و مقوله­ها یا واحدهای تحلیل تشکیل داد. پس از جمع­آوری داده­ها، تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، جداول فراوانی مطلق و نسبی و در آمار استنباطی از آزمون تی­تک نمونه­ای بوسیله نرم­افزار SPSS نسخه 21 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که کتب مدیریت اوقات فراغت و ورزش­های تفریحی از دیدگاه اساتید در بعد محتوایی به طور معنی­داری نامناسب است اما از دیدگاه دانشجویان به طور معنی‌داری مناسب نیستند. از دیگر نتایج تحقیق این بود که کتب مدیریت اوقات فراغت و ورزش­های تفریحی از دیدگاه اساتید، در بعد ظاهری به طور معنی­داری مناسب نیستند درحالی که از دیدگاه دانشجویان این کتاب­ها در بعد ظاهری به طور معنی‌داری نامناسب هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Check the status of sports, leisure and recreation management books at universities in Iran until the end of 1393

نویسنده [English]

  • hadis faeli 1
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the management of leisure and recreational sports curriculum at universities in Iran until the end of 1393, the structure, content and formal. The research is descriptive content analysis. The population consisted of 34 leisure and recreational sports management book published in 1393 until the end of autumn. Due to the small population samples of 18 books published in leisure and recreational sports fall of 1393 until the end of the form. Purposeful sampling and sampling was available. Data were coded to form a self-made two-part contains general characteristics of the categories or units of the formation. After collecting the data, analyze it using descriptive statistics such as mean, standard deviation, absolute and relative frequency tables and inferential statistics, one-sample t-tests were performed using SPSS version 21. The results showed the management of leisure and recreational sports from the perspective of teachers in post were inappropriate in content significantly and disrupted the student’s perspective. The results of the study was that the books of leisure and recreational sports management from the perspective of teachers, were not suitable for cosmetic significantly. While the student’s perspective on the appearance of the books were significantly inappropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leisure
  • Sports
  • entertainment
  • content analysis
  • Iranian universities
ایزدی، صمد؛ عابدینی، میمنت؛ منصوری، سیروس. (1390). "تحلیل محتوای تربیت بدنی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی"، پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 13.

ارضی، احمد. (1388). "شاخص­های ارزیابی و نقد کتاب­های درسی دانشگاهی"، فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شماره 21.

حسینی، سید احمد. (1392). "از زبان مدیر کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش: چهار نکته درباره چاپ کتاب‌های درسی امسال". ماهنامه صنعت چاپ، شماره 381 دریافت شده از: http://www.iranprint.com/fa/mag/inmag.php?id=1913

رحمانی، مریم. (1392). "تحلیل وضعیت کتب مربوط به درس مدیریت سازمان­های ورزشی در دانشگاه­های ایران". پایان­نامه ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور.

رضی، احمد. (1388). "شاخص­های ارزیابی و نقد کتا­­ب­های درسی دانشگاهی". سخن سمت، شماره 21 ، بهار 1388.

پارسا، محمد. (1374). "روان شناسی تربیتی". تهران: انتشارات سخن.

رضوی، آمنه؛ نظرعلی، پروانه. (1386). "تحلیل محتوای کتاب تربیت بدنی(1) اول دبستان آموزش و پرورش 1379". پژوهش در علوم ورزشی، شماره یازدهم.

نوریان، م. (1387). "بررسی چگونگی بکارگیری اصل تأکید در طراحی تصاویر کتاب­های درسی پایه دوم و پنجم دوره ابتدایی". اندیشه­های نوین تربیتی، دوره 4، شماره 3.

نیک نفس، سعید؛ علی آبادی، خدیجه. (1392). "نقش تحلیل محتوا در فرآیند آموزش و طراحی کتاب­های درسی". مجله جهانی رسانه، دوره 8، شماره 2.

کشکر، سارا، قاسمی، حمید و تجاری، فرشاد. (1390). "مدیریت بازاریابی ورزشی". تهران: علم وحرکت.

قاسمی، حمید و همکاران. (1391). "مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی دانشگاهی با تأکید بر دانشگاه پیام نور"، ویرایش اول.

معتمدنژاد، کاظم. (1371). "وسایل ارتباط جمعی". تهران: دانشگاه علامه طباطبایی(چاپ سوم).

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920615000404   

Francisco M Esteves et al (2012). "Sustainability in the Information Society: A Proposal Information Systems Requirements in View of the DPOBE Model for Organizational Sustainability". Conference on ENTERprise Information Systems / HCIST – International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies.

S.J. Harrington, T (2005). "Corporate culture, absorptive capacity and IT success". Guimaraes / Information and Organization.

N.M. AbuGhazaleh et al (2012). "Perceptions and attitudes toward corporate website presence and its use in investor relations in the Jordanian context". Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting.