دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، تابستان 1394، صفحه 1-82