تعیین روایی و پایایی نسخه ایرانی پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در توسعه فرصت‌های کارآفرینی در ورزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدعو

2 مدرس تربیت بدنی

3 استادیار دانشگاه باهنر کرمان

چکیده

پژوهش حاضر از نوع همبستگی ـ پیمایشی بوده و به لحاظ هدف در جمله تحقیقات کاربردی قرار می­گیرد. جامعه آماری پژوهش را کارآفرینان ورزشی در سراسر ایران تشکیل می­دادند (300N=) که نمونه آماری با توجه به ملاک حداقل حجم نمونه لازم برای گردآوری داده­ها در تحلیل عاملی انتخاب شد، بنابراین 169 نفر حجم نمونه تحقیق را تشکیل دادند. ابزار اندازه­گیری داده­ها پرسشنامة 28 سوالی هیستریچ و پیتر (2002) بود که روایی صوری ابزار توسط خبرگان دانشگاهی و کارآفرینان تأیید و در نهایت با استفاده از سیگمای شمارشی، روایی محتوایی آن 85/0 بدست آمد، سپس روایی سازه آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد ارزیابی قرار گرفت. پایایی ابزار به وسیله آلفای کرونباخ در شاخص­ خلق اندیشه کسب و کار در ورزش (0.71α=)، امکان­سنجی نسبت به ایجاد کسب و کار ورزشی (0.82α=)، شروع کسب و کار جدید ورزشی (0.82α=) و ارزیابی و توسعه کسب و کار موجود ورزشی (0.89α=) محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمون­های تحلیل عاملی تأییدی در محیط نرم­افزار­های آماری  SPSS20و Lisrel8.50 استفاده شد.   یافته­های تحلیل عاملی تاییدی و مدل برازش شده تحقیق نشان داد که براساس میزان (t) همه سوالات پژوهش رابطه معناداری با عامل خود داشتند. پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در توسعه فرصت­های کارآفرینی در ورزش از اطمینان مناسب و معتبری برخوردار است که می­تواند به عنوان ابزاری مناسب برای تحقیقات مرتبط با حوزة کارآفرینی ورزشی به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of reliability and validity of Iranian questionnaire about technology role in the expansion of the entrepreneurship opportunities in sports

نویسنده [English]

  • Mahboubeh Jafarzadeh Zarandi 1
چکیده [English]

The research is correlation- experimental and in terms of objective, it is pragmatic. The population under study encompassed all manufacturers of sport accessories in Iran (N=300) out of which 169 cases are selected based on having the least amount of population, using Morgan table. Khosrovani’s standard questionnaire (2012) was employed based on that of Histrich and Peter, accompanied with confirmed reliability and stability for data collection, with its formal validity being confirmed by university scholars as well as professional entrepreneurs. Finally, using the numerical sigma, the formal validity is counted to be 0.85 and then the structure validity was calculated by confirmatory factor analysis. The devise stability calculated and confirmed by Cronbach’s alpha in creation of sports business concept, feasibility of sports business, startup of new sports businesses to be α= 0.71, α= 0.82, α=0.82 and α =0.89, respectively. Factor analysis results were confirmatory. The fitting model of the study has shown that based on (t) score all the questions posed within the study had meaningful relationship with their factors. The questionnaire of the role of information and communication technology in developing entrepreneurial opportunities in sports was of high validity. Hence, it can be used as an appropriate tool for researches related to the sports entrepreneurship domain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Sports
  • Information and Communication Technology
احسانی، محمد؛ شریفیان، اسماعیل؛ کوزه­چیان، هاشم و خداداد حسینی، سید حمید. (1389). "تعیین مؤلفه­های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشکده­های تربیت بدنی وارتباط آن با انگیزة کارآفرینی دانشجویان ایران". پژوهش در علوم ورزشی، شماره 28.

پورسلطانی زرندی، حسین و ایرجی نقندر، رامین. (1392). "تعیین روایی و پایایی پرسشنامه خود ارزیابی زمان در مسوولین هیأت­های ورزشی استان خراسان رضوی". پژوهش­های مدیریت  ورزشی و علوم حرکتی، شماره100.

زمانی، آزیتا ؛ زیدآبادی، رسول و متشرعی، ابراهیم. (1392). "تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس کمالگرایی ـ چند بعدی ورزشی". مطالعات روان شناسی ورزشی، شماره 3.

عبادی،  ر. (1384). " فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش". مؤسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند.

محسنین، شهریار و رحیم اسفیدانی، محمد. (1392). "مدل سازی معادلات ساختاری (آموزشی و کاربردی) به کمک نرم افزار لیزرل". تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.

 مند علیزاده، زینب و هنری، حبیب. (1389). "بررسی عوامل اثر گذار بر کارآفرینی در ورزش: بعنوان حوزه­های میان رشته­ای". فصلنامه مطالعات میان رشته­ای در علوم انسانی.

نصابیان، شهریار و کاظمی، پیمان. (1388). "شناسایی مهارت­های مورد نیاز برای گسترش اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات". پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم، شماره چهارم.

ویرا، آرماندو لوئیس. (2011). "کاربرد لیزرل در عمل". مترجمین: رسول سید نوروزی سید حسینی، حمید قاسمی. تهران: انتشارات حتمی.

هنری، حبیب ؛ مندعلیزاده، زینب. (1392). "چارچوب تبیین و تدوین بیانیة مأموریت کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه صاحب نظران ورزشی". پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 2، شماره 2، (5پیاپی).

هنری، حبیب. (1390). "طراحی مدل معادلات ساختاری سرمایة اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان­های ورزشی". پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، شماره 1.

Avdretsh, D ., Girlo, I. & Thurik, R. (2007). "Entrepreneurship", Hand book Of Research On Entrepreneurship Policy.

Berglund, H. (2005). "A theory of entrepreneurial opportunity recognition and development". Jouranl of business venturing, (12).

Cecchini, S. & Talat, S. (2002). "Information and Communication technology as tool for Empowerment". Work Bank Empoverment.

Ciappei, C., & Simoni, C. (2005). "Drivers of new product success in the Italian sport shoe cluster of Montebello". Journal of  Fashion Marketing and Managemen, (19)3.

Distefano, A., Rudestam, K. E., & Silverman, R. J. (2004). "Encyclopedia of distributed learning". California: SAGE Publications.

Gurhan, G. a., GunduzUlusoy a.n., KemalKilic, a., & Lutfihak, A. (2011). "Effects of innovation types on firm performance Int". J. Production Economics, 133.

Histrich, R.D., & Peters, M. P. (2002). "Entrepreneurship". New York, Mc Graw Hill.

Jackson, D.L. (2003). "Revisiting sample size and number of parameter estimates: Some support for the N:q hypothesis". Structural Equation Modeling, 10.

Moraa, H. (2012). "The Impact Of Ict Hubs On African Entrepreneurs", iHub- Reaserch, Kenya.

Malhotra, A., kanesathasan, A., & Patel, P. (2012). "How mobile phones, Computer and internet can catalyze women's entrepeneurship (case study india)", International center for research on women.

McQuitty, S. (2004). "Statistical power and structural equation models in business research",  Journal of Business Research, (57) 2.

Ruta, D., Imperatori, B., & Cavenaghi, J.(2013). "The effect of  ICT on sport fan management", IGI Global.

Razaghi, M.E. (2014).  "To identify and explain the barriers to application of information technology (IT) in physical education course in schools (Case Study)". Pamukkale Journal of Sport Sciences, (2) 5.

Razaghi, M.E., Moosavi, S.J., Safania, A.M., & Dousti, M. (2013). "Presentation of a suitable model for knowledge management establishment in sport organizations: Delphi Classic Method". Annals of Applied Sport Science, (1)2.

Sport Entrepreneurship. (2005). http://www. electroniccampus. org/ studen t/scripts / courses/coursedetail.

Salimath,  M. (2006). "Application and Extension of Institutional a Nominee Theory of Entrepreneurship". Social Institutions & Culture as Drivers of Cross National. Entrepreneurial Activity.

Schutz, R.W., & Gessaroli, M.E. (1993). "Use, misuse, and disuse of statistics in psychology research". In Handbook of Research on Sport Psychology (edited by R.N. Singer, M. Murphey and L.K. Tennant). New York: Macmillan.

Sreelata, J. (2011). "Revenue generation in the information era: Opportunities and challenges", Marketing. Indian Institute of Management Bangalore, India. 

Thurik, R.,  & Wennekers, S. (2004). "Entrepreneurship, small business and economic growth". Journal of Small Business and Enterprise Development, (11)1.