مقایسه محتوای اخبار ورزشی خبرگزاری های ایرنا و بی بی سی در نیمه دوم سال 2013

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد کرج

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه محتوای ورزشی دو خبرگزاری ایرنا و بی­بی­سی در نیمه دوم سال 2013 صورت گرفت و جهت گردآوری داده‌ها در مجموع 3802 خبر، در دو روز ثابت هفته شامل 1818 خبر از خبرگزاری بی­بی­سی و 1984 خبر از خبرگزاری ایرنا مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده­ها یک برگه کدگذاری بود که برای تحلیل محتوای خبرهای خبرگزاری­ها استفاده گردید و روایی صوری و محتوایی آن توسط جمعی از صاحب­نظران حوزه مدیریت ورزش و ارتباطات مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین دو خبرگزاری ایرنا و بی­بی­سی به لحاظ پوشش ورزش معلولین، مطالب علمی ـ ورزشی، اخبار بانوان، گروه­های سنی و سطح ورزشی از نظر پوشش اخبار ملی و بین­المللی تفاوت معنی­داری وجود داشت و در تمام متغیرهای تحقیق به استثنای پوشش اخبار ورزش ملی، خبرگزاری ایرنا در مقایسه با خبرگزاری بی­بی­سی در سطحی پایین­تر قرار داشت. ظاهراً هدف اصلی بی­بی­سی انتشار اخبار در سطح بین­الملل است و به همین دلیل کمتر به اخبار داخلی می­پردازد، اما مأموریت خبرگزاری ایرنا در جهت توسعه اخبار در سطح کشور تدوین شده است و کمتر به پوشش اخبار در سطح جهان توجه دارد. ولی از آنجا که توجه به نیاز اقشار مختلف جامعه در توسعه ورزش اهمیت دارد، لازم است تا خبرگزاری ایرنا در پوشش اخبار ورزشی خود به اقشار مختلف جامعه توجه داشته باشد تا بدین وسیله زمینه مناسبی را در ایجاد گرایش عمومی به سمت ورزش فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing sport news content of B.B.C. and IRNA news agencies in second half of 2013

نویسندگان [English]

  • Sara Keshkar 1
  • Mehrnoosh Noor Bakhsh 2
  • Somayeh Ghaem Panah 3
1 Academic staff/ Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The purpose of the research was to analyze the content of sport news of B.B.C and IRNA news agencies. The research population was the whole news of two agencies in two fixed days of weeks in second half of 2013(N=3802) and whole news of these days were considered in research (N1=1818, N2=1984).  Research tool was a coding sheet which its validity approved by 14 sport management and communication experts. The results showed that there were significant differences between two agencies in the rate of sexuality, disables, age levels, scientific sport, national and international sport news and in all variables except for national and international news, IRNA was in low rates in contrast to B.B.C. it seemed that the mission of B.B.C was based on international broadcasting while IRNA focused on national news and it's why this agency broadcast national news more than international ones. To enclose, considering all groups of society in broadcasting sport news can attract them to sport and it's very important if IRNA considers this reality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sport content
  • news agency
  • IRNA
  • B.B.C
اسدی، عباس.(1390). "نظام حقوقی خبرگزاری­ها و شبه خبرگزاری­ها در ایران، فصلنامه پژوهش حقوق".  ویژه نامه حقوق ارتباطات، سال سیزدهم، 113.

اصنافی، ا. ر؛ عصاره، ف. (1386). "بررسی ارتباط میان خبرگزاری­های ایرانی از طریق وب سایت‌های آنها". فصلنامه کتاب.

افچنگی، محمد. (1380). "تصویر ورزش در روزنامه­های ایران". وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز تحقیقات صدا و سیما.

افروزه، م، ص؛ حمیدی، م؛  الهی، ع، ر. (1391). "شناسایی و دیدگاه اعضای انجمن­های ورزشی دانشگاه­ها در خصوص رویکرد    رسانه­ها به ورزش".  فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، سال نوزدهم.

اکبری، علی یاور (1383). "بررسی معیارهای گزینش اخبار: مقایسه نحوه انعکاس اخبار افغانستان در رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و رادیو بی بی سی انگلیس". پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته ارتباطات. دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

امامی، مینا؛ ملائی، مینا. (1393). "تحلیل محتوای اخبار ورزشی مطالعه موردی: شبکه سوم سیما". مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی. سال اول، شماره سوم، بهار.

جعفری مقدم، سعید .(1381). "ورزش رسانه­ای". فصلنامه فرهنگ عمومی. شماره سی، بهار.

طالبی، محمد. (1390). "ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺘﻮن اﺧﺒﺎر ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ­ﻫﺎی ﻣﮑﺘﻮب". مطالعات رسانه­ای. سال ششم، شماره 12.

عبداللهی­نژاد، علیرضا؛ افخمی، حسینعلی. (1392). "خبرگزاری­ها و فناوری­های جدید رسانه­ای". مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات. سال 4، شماره 21.

قاسمی، حمید. (1386). "بررسی نقش رسانه­های گروهی در توسعه ورزش کشور". رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.   

کشکر، سارا؛ قاسمی، حمید؛ شیرویی، اعظم. (1391). "رابطه مؤلفه­های مدیریت اخبار و گزارش­های ورزشی با گرایش جنسیتی در مطبوعات ورزشی". مدیریت ورزشی، شماره 14.

معتمد نژاد، کاوه .(1389). "ارتباطات بین المللی". تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها، جلد یکم.

مهدی زاده، سید محمد. (1384). "بررسی محتوایی و حرفه­ای مطالب هفت خبرگزاری غیردولتی". رسانه. شماره 63.

هرمز، مهرداد. (1380). "مقدمه­ای بر نظریات ارتباط جمعی". تهران، فاران.

هنری، حبیب؛ احمدی، عبدالحمید؛ مرادی، مهدی. (1391). "بررسی عوامل مؤثر نقش­های اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ سازی رسانه­های ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی".  مدیریت ورزشی، شماره 12.

Ballaard, M., Gray, M., Reilly، J., Noggle, M. (2009). "Correlates of game screen time among mles: Body، Physical activity and other media use". Eating behaviors ,10.

Etang, J. (2006). "Public relations and sport in promotional culture". Public relations review, Vol.  32.

Greenwood, K., Lumby, C., Caple, H. (2010)."Toward a level plying field : Sport and gender in Australian media".  Australian Sports Commission.

Lacey, R., Close, A.G., Finney, R.Z. (2009). "The pivotal roles of product knowledge and corporate social responsibility in event sponsorship effectiveness". Journal of Business Research, In Press, Corrected Proof.

Lull, J.(2000). "Media، communication، culture.  Cambridge". Polity Pres M/Baseballs Digital Disconnect.

Seurin, P. (1983). "The Future of the Olympic Games". FILEP. Bulletin، 53.

Wanneberg P. L. (2011). "The sexualisation of sport: A gender analysis of Swedish elite sport from 1967 to the present day".  European Journal of Women’s Studies، Vol.  18.