تحلیل محتوای برنامه های ورزشی صدا و سیما با تاکید بر مولفه های ورزشی مطالعه موردی:( استان های لرستان، مر کزی، اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

3 دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه اصفهان

4 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این مقاله بررسی و مقایسه برنامه­های ورزشی شبکه­های تلویزیونی استانی از نظر شکلی و محتوایی است. روش پژوهش از نظر استراتژی توصیفی، مسیر اجرا تحلیل محتوا و هدف کاربردی می­باشد. جامعه مورد بررسی برنامه­های ورزشی تلویزیونی سیمای استان­های لرستان، اصفهان و مرکزی در سال 1393 بود. سه شبکه استانی در طول یک ماه و در نهایت یک هفته به صورت تصادفی خوشه­ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. جمع­آوری اطلاعات براساس برگه کدگذاری محقق ساخته و با توجه به دستورالعمل کدگذاری صورت پذیرفت. همچنین از آزمون خی­دو برای مقایسه­ها و برای کدگذاری صحیح و ارزیابی دقیق مراحل تحلیل از نرم افزار SPSS19 استفاده و سطح معناداری داده­ها p<0/05 در نظر گرفته شد. براساس یافته­های حاصل از تحقیق، شبکه استانی لرستان بالاترین حجم برنامه­های ورزشی را از لحاظ تعداد و مدت زمان برنامه­ها به خود اختصاص داده است و در رتبه اول قرار دارد و بعد از آن شبکه­های اصفهان و مرکزی قرار دارند. مؤلفه ورزشی قهرمانی با 50.2 درصد در رتبه اول و مؤلفه ترکیبی و همگانی با تفاوت زیادی در رتبه­های بعدی قرار دارند و به مؤلفه تربیتی و حرفه­ای در برنامه­ها هیچگونه اشاره نداشته­اند. بیشترین میزان حجم برنامه­ها مربوط به رشته ورزشی فوتبال و ورزش همگانی است. رشته­های کشتی و والیبال در رتبه­های بعدی قرار دارند و به دیگر رشته­های ورزشی به صورت جداگانه توجه کمتری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Viewpoint components with emphasis on sports and sports broadcasting Case :( Lorestan province, central, Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Shokat Atashbar 2
  • fatemeh Azm 2
  • Masood Naderian 3
  • Mohamad Soltan 4
چکیده [English]

To compare the sports program in terms of form and content provincial television networks. The study followed descriptive strategy, running track and target content analysis. Society Sports Television program were reviewed in Lorestan and the Central Province, Iran in 1393. Three networks over a month and finally a week were randomly selected and examined. Collected information on the coding sheet made by the researcher coding was done according to instructions.  Also Khy Dv was employed to compare and test for proper coding and accurate assessment, SPSS 19.00 was used as a software analysis, data showed a significantm level of p <0.05 .Components combined athletics with 50.2% in the first rank and the public followed by large differences in the components of the training and professional programs had no significant effect.Conclusion: The amount of programs related to sports such as football, wrestling and volleyball werethe next in rank and the other sports had less individual attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports
  • Television
  • content analysis
Anderson, Phil. (1389)."Sports journalist", translator: Sarah divisions and Hamid Ghasemi, Tehran: Journal of the Science of Motion.

Barforoosh, A. (1386)."Content analysis of the fourth quarter winter sports". page 86. MA thesis.

 Barforoosh, A. (1381). "Content analysis of sports issues (since the first quarter of 79 to 81) on 8 newspaper Vrzshy". tehran Media Research Center.

Baseball's Digital pis connect: Trust, credentialing and the independent blgger in professional baseball. Under Journal review: New media and society.

Blazing Nia, M. (1386)."The functions of news and information, education, recreation, sports press in 85 years". MA thesis, Islamic Azad University of Tehran.

Cavanaugh Richard P.(1992). "the development of Canadian sport Broad casting 1920-78". Canadian Journal of communication, 17(3).

Ehsan, Muhammad, Abu Drda, Z., Iqbal, M. (1387). "Investigate the causes of women's professional sports and supporting sponsors of the city". Motor and Sport Science Journal, Vol. VI, No. 12.

Enayati Shbklayy, Ali, Mohammad Khani Molkuh, M. (1390). "The role of football in television in general". Journal of Communication, Vol. XIX, No. 1.

Filaments, MS, Hamidi, Mehrzad, divine, A. (1390). "University of sporting viewpoints regarding the media's approach to sport". Journal of Communication, Vol. XIX, No. 1, Spring 1391.

Final.S. & Faulkner, G.(2004). "Institute of communication and culture the university of Toronto at Mississauga torentoon Canada". L5, available online 22 October.

Fine, M., Davoodi, K. (1390). "National media and sport development". Journal of Communication. Year XIX, No. 1, Spring 1391.

Firm Clayton, J., et al. (1388). "Sports Public Relations" (translation Hamid Ghasemi, S. Kshkr and Natasha castle). Tehran: Science and move.

Ghafoor, F., R. nature, H., pitcher mand, Hashem, Ehsan, M. (1382). "Attitude toward physical education experts to study the role of the mass media (radio, television and newspapers) the tendency of people to athletics and the public". Journal of motion, no.16.

Gardner, M.P. Shaman, P.J. (1987). "Sponsorship: An important component of the promotion Mix", Journal of Adverstisting Research, Vol. (16). Holton, Avery (2010).

Ghasemi, H. (1391). "Third International Conference on Science - University Sports Asia", Tehran. Khordad 1391.

Ghasemi, H. (1390). "Content analysis of newspaper coverage of sports with an emphasis on the physical components of the half-year ending in 1388". Second National Congress of Sport Management, University anymore.

Ghasemi, H., Rezai, A., Sadeghi, F. (1390). "Strategic design television sports network". Research in exercise physiology and management, No. 9, Spring 1391.

Guide, B. (1382). "Content analysis of Network Sports News Television 19:45 of the third". Thesis, School of Broadcasting.

Hosseini, SH (1388)."Media aesthetics and philosophy". She stamped, printed, Tehran.

Journal - Mutation Research (1389). "Content analysis of newspaper coverage of sports with an emphasis on physical components in the final semester of 1388". Second Year, No. VIII, Winter 1389.

Kurdish, MR (1386). "The role of mass media in the sport. Research Project", Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Tehran.

Kurdish, MR (1383). "Survey of sport issues. Project", Tehran, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Tehran.

Karami, A. (1390). "Content analysis of television sports programs the approach to women's sports". Journal - Communication Research, Vol. XIX, No. 1, Spring 1391.

Karimi, Mahmoud (1385). "Content Analysis of Zanjan network based on the principles and functions of local media professionals". Unpublished dissertation, University of Iran's IRIB.

Lysy, Stephen, Reef, Daniel; Astvdard, Stasi, Martin, Hough, Kvchang, Kung (2001). "The sample size for the study of perennial sample. Translator: Shaban Bahrampur". Journalism and Mass Communication Quarterly. 4. Number of incoming e-mail: http://www.hghasemi.com - Broadcasting Center (1390 A). Poll of Tehran on the node. Tehran: Author.

Morad Ali, M. (1384). "Content Analysis sports news 21 hours a thesis", Tehran University and Broadcasting

Kaniss, Phyllis.(1997). "Making Local News". Chicago: Chicago University Press.

Larsen Knud. (2002). "Effects of professionalis attain and commercialization of elite sport on sport for all and sport consumption in Denmark" Praper presented in the 9th World sport for all congress. The Netherlands.2002.

Lull, J. (2000). "Media, communication, culture. Cambridge: Polity press".

Lum Pkin, A. & Will iams, L.D. (1991). "An Analysis of sport IIIustrated Feetwe Atricles". Sociology of sport Journal, 13.

Messner, T.M.A: Duncan, M.C. & Cook Y,C. (2003). "Silence, sport bras, and wresting porn: women in televised sport news and highlights shows", Journal of sport and social.

Row, D. (2004). "Sport, culture and the media London: open university press".

Row, D.(1996). "The global love - match: sport and television". Media, culture & socity, 18.

Saif Mohammad Reza. (1389). "War media (satellite) and the importance of provincial radio networks in order to deal with it". http://hafteghlim.blogfa.com/post-17.aspx

Siddiqui, F. (1391). "Content analysis of television sports networks". Applied research on the biology and management of sport, Number 1, Summer 1391.

Sunrise, A., Pashai, Mahmoud, resourceful, R. (1389). "The role of mass media in the exercise of citizenship". Urban Management Studies, 2 (2).