دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، پاییز 1393، صفحه 1-76 
1. نقش رسانه‌های اجتماعی بر توسعه رفتارهای اوباش‌گرایانه تماشاگران فوتبال

صفحه 10-17

اسکندر حسین پور؛ مرادعلی نیازی پور؛ سید محمد کاشف؛ قدرت اله باقری؛ یوسف منگشتی جونی