نقش صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بر بازاریابی محصولات ورزشی ایران با تأکید بر آمیخته بازاریابی ورزشی (4p)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد تهران جنوب

2 استادیاردانشگاه آزاد تهران جنوب

3 استادیاردانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر بازاریابی محصولات ورزشی ایران با تأکید بر آمیخته بازاریابی ورزشی (4P) پرداخته است. مؤلفه­ های آمیخته بازاریابی ورزشی شامل محصول، قیمت، ترویج و توزیع می­باشد. نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه خبرنگاران ورزشی، کارشناسان ورزشی و تولیدکنندگان ورزشی می­ باشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بوده است. تجزیه و تحلیل داده­ های جمع آوری شده با کمک نرم افزارSPSS  انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که بین وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه­ های محصولات، قیمت و توزیع تفاوت معناداری وجود دارد و تنها برای مؤلفه ترویج بین وضعیت موجود و مطلوب تفاوت معناداری وجود نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of IRIB on the Marketing of Iranian Sports Goods with Emphasis on Sports Mix Marketing (P4)

نویسندگان [English]

  • nargas baktash 1
  • taeabah barzagar 2
چکیده [English]

The present study examined the role of IRIB on the marketing of sports goods with an emphasis on sports mix marketing (P4). The components were sports marketing of products, price, promotion and place. Research type was a descriptive-survey. Populations were sports journalists, experts and all sports manufacturers. The instrument was a questionnaire. The analysis of the data collected with the help of SPSS software. The results showed that there was a significant difference between the existing situation and the desired situation of components, products, price and there was not any significant difference distribution existing status for desired promotion. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Sports Marketing
  • sports goods
  • IRIB

اسماعیل پور، حسن(1384) " مبانی مدیریت بازاریابی" ، نشرنگاه دانش.

امیدی، فریدون(1388) "بررسی تطبیقی نظرات مشتریان و مدیران کاریابی های غیردولتی در زمینه رابطه عوامل آمیخته بازاریابی خدمات باجذب مشتری(مورد مطالعه : کاریابی­ های استان خوزستان)" ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

جزینی، وحید(1390) "بررسی رابطه بین عناصرآمیخته بازاریابی 7P  وتصمیم خریدمشتریان ازسرویسهای ارزش افزوده شرکت همراه اول(مطالعه موردی : سرویسGPRS (اینترنت همراه))"،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

روستا، احمد، ونوس، داور، ابراهیمی، عبدالحمید(1384) "مدیریت بازاریابی"، تهران، انتشارات جعفری، دانشگاه آزاداسلامی واحدکرج

سیدعامری، میرحسین، محرمزاده، مهرداد، بشیری، مهدی، هادی، حمدالله(1389) "بررسی عنصرحمایت مالی از عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی"، سال هجدهم، شماره 4.

فخیمی آذر، سیروس، اکبریونه آباد، مرتضی، رسولی، رضا(1390) "بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی (4P) بر افزایش فروش آب گرمکن­ های تولیدی شرکت قاینارخزر"، فراسوی مدیریت، سال چهارم، شماره 16.

قاسمی،حمید،کشکر،سارا(1390) " نقش اعتمادبه رسانه های ورزشی درمیزان اثرگذاری آن بردانشجویان ورزشکار"، فصلنامه تحقیقات علوم ورزش، دانشگاه آزاداسلامی، سال دوم، شماره 5.

کاتلر،فیلیپ،آرمسترانگ،گری (1385) " اصول بازاریابی"، ترجمه بهمن فروزنده، چاپ ششم، انتشارات نشرآموخته، تهران.

کشکر،سارا،قاسمی،حمید،تجاری،فرشاد(1390) "مدیریت بازاریابی ورزشی" ، تهران، علم وحرکت.

کوزه چیان، هاشم، احسانی، محمد، خداداد حسینی، سیدحمید، حسینی، سیدعماد (1389) " ارزیابی مؤلفه های آمیخته بازاریابی (7P) لیگ برترفوتبال ایران،ازدیدگاه مدیران سازمان تربیت بدنی وفدراسیون فوتبال" ، مدیریت ورزشی، شماره 5.

محمدکاظمی، رضا، تندنویس، فریدون، خبیری، محمد(1387)" بررسی عنصر قیمت از عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی لیگ حرفه­ای فوتبال ایران و مقایسه وضعیت موجود با لیگ های کره جنوبی و ژاپن" ، نشریه علوم حرکتی و ورزش، سال ششم، جلددوم،شماره 12.

معماری، ژاله، خبیری، محمد، حمیدی، مهرزاد، کاظم نژاد، انوشیروان، یداللهی، جهانگیر(1388) " مدل سازی و بررسی کارایی مدل چهار عاملی آمیخته­ بازاریابی صنعت خدمات ورزش کشور"، مدیریت ورزشی، شماره 2.

مک کوایل، دنیس(1382) " درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی" ،ترجمه پرویز اجلالی، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.

Argan,Metin,Kose,Huseyin,Gokalp,Burak(2012) " using social media(face book)as a sport marketing tool : a content analysis on Turkish soccer clubs",intellectabase multi-disciplinary academic conference.

Esmaeil Ansari,Mohammad,Ebrahimian Joloudar,seyyed Yaser(2011)"an investigation of TV advertisement effects on customers's purchasing and their satisfaction",international journal of marketing studies,vol.3,No.4.

Fasan ,Clement Oluseun, Awoyinfa ,Joseph Olayinka, Agoro ,Alexander Afolabi(2008)     "fundamental importance of sports marketing and marketing sports strategies in preparation for national and international sporting competitions in Nigeria " ,fourth international council Health.

Fullerton,Sam,Merz,G.Russell(2008)"the four domains of sports marketing : a conceptual framework",sport marketing quarterly.

Kriemadis,Christos,Terzoudis,Christos(2007)" strategicmarketing planning in the sport sector" , international journal of sport management,vol.3,No,1.

Pitts B.G, Stotlar D.K (2008)" Fundamentals of sport marketing", Fitness Information Technology: USA.

Schwarz Eric,C,Hunter,Jason.D(2008)"advanced theory and practice in sport marketing issues and challenge",www.ctw congress.de.

Smith Aron,C.T(2008)"introduction to sport marketing",Butter-Heinemen.

Tutaj, Karolina,Reijmersdal, Eva A.van (2012)"effects of online advertising format and persuasion knowledge on audience reactions", journal of marketing communication, vol,18, No.1.