نقش رسانه‌های اجتماعی بر توسعه رفتارهای اوباش‌گرایانه تماشاگران فوتبال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه ارومیه

3 دانشیار دانشگاه ارومیه

4 استادیار دانشگاه تهران(پردیس فارابی)

چکیده

 
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رسانه­های اجتماعی بر توسعه خشونت و رفتارهای اوباشگرایانه­ تماشاگران فوتبال می­باشد. جامعه­ آماری شامل تماشاگران آشوبگر فوتبال لیگ برتر و جام حذفی در سال 90 و 91 بود. نمونه­ آماری با توجّه به شرایط خاص و محدودیت­های موجود، در دسترسی به اطّلاعات، از بین افرادی که چندین بار در خشونت­های مرتبط با ورزش در ورزشگاه­ها از طرف پلیس دستگیر شده بودند، 100 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطّلاعات از پرسشنامه استفاده گردید که روایی آن توسّط استادان مجرّب رشته­های علوم انتطامی، تربیت بدنی و کارشناسان خبره در حیطه­ی رسانه بررسی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0.91=r محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمونKMO ، جهت مناسب بودن عناصر برای عامل فرایند اجتماعی شدن و از آزمون گاما و ضریب توافق جهت تعیین رابطه استفاده گردید. با توجّه به معنی­دارشدن آزمون گاما و ضریب توافق، ارتباط بین تحریک رسانه­های جمعی بر بروز رفتارهای اوباشگرایانه تماشاگران آشوبگر فوتبال مورد تأیید قرارگرفت (0.05>p). بنابراین هرچه تحریک تماشاگران از طریق رسانه­ها افزایش یابد، رفتارهای اوباشگرانه نیز افزایش خواهد یافت؛ لذا تجدید نظر در محتوای برنامه­های ورزشی رسانه­ها برای پیشگیری از اوباشگری و خشونت ضروری به نظر می­رسد.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Media in Developing Hooliganistic Behavior among Football Spectators

نویسندگان [English]

  • eskandar hoseinpoor 1
  • morad ali niazipoor 2
  • seyed mohammad kashef 3
  • godratolah bagarei 4
  • yosef mangashti 2
چکیده [English]

 
The present study concerns the impact of social media on violence and hooliganism in Iranian first class football league and FA Cup spectators in the 2011 and 2012. At first, the instrument was validated by the experts and its reliability was also calculated in a pilot study with 25 subjects (r =0.91). Because of special conditions and limitations, a total of 100 football fans who had at least one previous sport hooliganism history (everybody were arrested more than once by the Police was) were randomly selected from among those who answered the questionnaire. The KMO test was used to investigate the suitability of elements for socialization process which was followed by the GAMA test and C coefficient to assess the likely correlations. The results showed a significant correlation between the degree of media impact on spectators and the hooligan behavior (P.

کلیدواژه‌ها [English]

  • football
  • fans
  • mob behavior towards
  • Media
  • stimulation

اسوآهولا و برادهتفیلد(1372). روانشناسی ورزش با رویکرد روانی، اجتماعی. ترجمه­ رضا فلاحی، محسن حاجیلو، سازمان تربیت بدنی.

انورالخولی، امین(1381). ورزش و جامعه. ترجمه حمیدرضا شیخی. انتشارات آستان قدس رضوی و سمت.

بولتن حوادث خیابانی پس از فوتبال .معاونت اجتماعی ناجا (1388).

جهانفر، محمد(1381). "خشونت در فوتبال قابل پیشگیری است".نامه علوم اجتماعی.شماره 19. انتشارات دانشگاه تهران.

رحمتی، محمّد مهدی (1386). بررسی جامعه شناختی عوامل موثّر بر وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال. پایان­نامه کارشناسی ارشد گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان.

ستوده ، هدایت الله (1373). مقدّمه ای بر آسیب شناسی اجتماعی . نشر نور.

صلاحی، جاوید (1387). نقش رسانه ­ها در بزهکاری اطفال و نوجوانان .نشر میزان.

عنبری، موسی(1381). بررسی علل خشونت گرایی در میان تماشاگران فوتبال، طرح پژوهشی جهاد دانشگاهی تهران. کارفرما: معاونت اجتماعی ناجا.

کاظمی، محمدرضا و همکاران (1386)."علل آشوب تماشاگران فوتبال پس از شهرآورد بزرگ ایران".فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی معاونت اجتماعی ناجا.

قاسمی، حمید و همکاران(1387). فعالیت­های رسانه ­ای در ورزش. انتشارات بامداد کتاب. تهران.

قاسمی، حمید(1386). بررسی نقش رسانه­ های گروهی در توسعه ورزش کشور. رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

قاسمی، وحید؛ ذوالاکتاف، وحید؛ نورعلی­وند، علی(1388)."توصیف جامعه شناختی عوامل مؤثّر بر وندالیسم و اوباشگری در ورزش". نشریه المپیک، سال 17شماره1(پیاپی45)

کردی، محمدرضا(1386). بررسی نقش مطبوعات و رسانه ­های گروهی در ورزش ایران. طرح پژوهشی. پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

کشتگر، سارا(1391)." نقش نمایش رفتارهای خشونت آمیز فوتبال از تلویزیون بر رفتار نوجوانان عضو باشگاه­های فوتبال شهر تهران". پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. سال هفدهم .

معتمدنژاد، کاظم(1385). وسایل ارتباط جمعی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی. چاپ پنجم، جلد اوّل : 5.

هنری، حبیب، احمدی، عبدالحمید، مرادی، مهدی(1391) ."بررسی عوامل مؤثر نقش­های اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ سازی در توسعه ورزش قهرمانی". نشریه­ مدیریت ورزشی.شماره دوازدهم.

نقد اجتماعی در خصوص چگونگی ابراز احساسات مردم پس از فوتبال . معاونت اجتماعی ناجا (1389).

Coakley Jay .J , sport in society, (1976)

Strelize, B (2005).”Relationships in sport sponsorship : a marketing perspective”, unpublished doctoral degree dissertation, Faculty of management, university of Johannesburg

Tenenbaum, G.stewart, E.singer, R. (1997). Aggression and violence in sport: An ISSP Position stand. ISSP newslatter1.

Pearson, Geoff (2006). Hooliganism, football industry croup, university of Liverpool.

Spaij, Ramon(2007). Aspect of Hooliganism violence. Amsterdam school for social science research

Marsh, P.et al(2008). football violence in Europe, Amsterdam school for issues research center.

Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., & Signorielli, N. (1980). The "mainstreaming" of America: Violence profile no. 11. Journal of Communication 30(3).

Fallahi,A.Asdi,H,khabiri.M,(2011).Matches in Iranian Profesional Leaguse Withen Age Groups word journal of sport seiences,4(2)

 Hudsond &Boewadtj (2003).“Sport and adventure tourism, Binghamton, NY”: the nowrth press, New York.

Monokin,S (2004) HOW.j. Locan you Go?  News week, 143(1).Mcdonnel, Jocelyn. "George Gerbner’s Cultivation Theory Application Paper.” University of Colorado. 2006. 28 Sept. 2010.discourses/Papers/App_Papers/McDonnell.htm