ارزیابی نقش های اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ سازی برنامه تلویزیونی نود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

2 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

هدف از این تحقیق ارزیابی نقش­های چهارگانه‌ برنامه تلویزیونی نود از دیدگاه مردم شهر اصفهان است. جامعه آماری این پژوهش شامل مردم شهر اصفهان است که به تماشای برنامه نود می­پردازند. طبق جدول مورگان و از طریق نمونه­ گیری هدفمند 384 نفر از شهروندان اصفهانی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق برای اندازه­ گیری نقش­ های چهارگانه برنامه‌ تلویزیونی نود از پرسشنامه محقق ساخته‌ای استفاده شد. این پرسش نامه شامل 42 سوال در 4 مؤلفه اطلاع رسانی، آموزشی، فرهنگ سازی و مشارکت اجتماعی است. روایی صوری و محتوای با استفاده از نظر صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و در یک مطالعه مقدماتی روی 30 نفر از جامعه آماری، پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 0.90 بدست آمد. در این تحقیق از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی (آلفای کرونباخ، t تک نمونه ای، t مستقل و پیرسون) با استفاده از نرم افزارSPSS در سطح معناداری 0.05>p استفاده شد. یافته­ها نشان می­دهد که بیشترین میانگین در بین متغیرها مربوط به فرهنگ سازی و سپس به ترتیب مربوط به نقش آموزش، اطلاع رسانی و مشارکت اجتماعی است و بین نقش­ های چهارگانه برنامه نود همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، وضعیت مشاهده شده نقش­ های چهارگانه برنامه تلویزیونی نود تفاوت معناداری با وضعیت مورد انتظار دارد و نشان می­ دهد که برنامه نود توانسته است نقش­ های خود را در قبال جامعه به خوبی انجام دهد و توجه بینندگان خود را جلب نماید. علاوه براین، بین نقش­ های مشارکت اجتماعی، نقش آموزش و نقش فرهنگ سازی بر اساس جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد. با این حال، بین نقش اطلاع رسانی بر اساس جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Informative Roles, Social Participation, Education and Culturization of Navad TV program

نویسندگان [English]

  • Sayedeh Fatemeh Rezvani 1
  • saadat allah salehi 2
چکیده [English]

This study concerns evaluating informative roles, social participation, education and culturization of Navad TV program from the viewpoint of Isfahan people. The population of this study comprised those Esfhani people watching Navad program. Based on Morgan table, 384 subjects were selected by purpose-based method. A researcher-composed questionnaire was employed as the instrument of the study. The given questionnaire was consisted of 42 questions in 4 factors such as Informative Roles, social participation, education and culturization. The expert panel approved the content validity of the questionnaire. A pilot study was conducted to determine the reliability of the study by means of Cronbach's Alpha. It was 0.90. SPSS software was employed to conduct both descriptive and inferential statistics of the research with a significance level of P

کلیدواژه‌ها [English]

  • 90 TV program
  • Informing
  • Social Participation
  • Education
  • improving the culture

ارشادی فر، مهرزاد (1392). تأثیر برنامه‌های ورزشی بر توسعه پیامدهای اخلاقی در جامعه با تأکید بر برنامه تلویزیونی نود. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات.

توکلی، منا (1387). مقایسه اخبارآنلاین سازما­­ن­ های اجتماعی ورزش در دوخبرگزاری ورزشی فارس و BBC در سال 2007. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحدکرج.

دادگران، محمد (1387). مبانی ارتباطات جمعی. تهران: انتشارات فیروزه.

رمضانی نژاد، رحیم؛ دمیرچی، ارسلان؛ ابراهیم پور، سجاد (1390). مقایسة میزان دستیابی برنامة ورزشی نود به اهداف خودازدیدگاه مدیران،کادرفنی، وداوران فوتبال لیگ برتر. المپیک، 54.

فتحی‌نیا، محمد (1389). آسیب‌شناسی برنامه‌های ورزشی تلویزیون از نظر نحوه پرداختن به ناهنجاری‌های رفتار تماشاگران فوتبال. فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال هفدهم، شماره 4 (پیاپی64).

فتحی نیا، محمد؛ علیزاده، عبدالرحمان (1384). خشونت گرایی تماشاگران فوتبال و نقش رسانه ها در کنترل آن. نشریه سنجش و پژوهش. شماره 42 و 43.

قاسمی، حمید؛ نوربخش، مهوش؛ سعدی پور، اسماعیل؛ صدیقی، فاطمه (1391). تحلیل محتوای برنامه تلویزیونی ورزشی نود. پژوهش های کاربردی مدیریت وبیولوژی ورزشی،  شماره 1.

مرادی، مهدی؛ هنری، حبیب؛ احمدی،‌عبدالحمید (1390). مقایسه زیرمولفه ­های موثر نقش­ های اطلاع رسانی،‌ مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ سازی رسانه ملی در ورزش همگانی. نشریه پژوهش های ارتباطی، شماره 68.

Ballaard, M & Gray, M & Reilly, J & Noggle, M. (2009). Correlates of video game screen time among mles: Body, physical activity, and other media use. Eating Behaviors, 10.

Nasir, M. (2013). Role of Media in a Developed Society. Interdisciplinary journal of contemoorary research in business. 5(2).

Neelamalar, N., Chitra, P. (2009). New media and society: A Study on the impact of social networking sites on indian youth. Estudos em Comunicacao. 6.

Tuncel, S.,Tuncel, F. (2012). Ethics of sports print Journalism in Turkey. University of Ankara, School of Physical Education and Sports, Gölbasi/ Ankara/ Turkey. International Journal of Sport Studies, Vol, 2 (6).